De Pleiadiërs: Herkalibratie van de Aarde.

De Pleiadiërs: Herkalibratie van de Aarde.

Gechanneld door: Christine Day – 6 December 2021

Geliefden, wij groeten u,

Jullie aardse vlak nadert snel de ‘grote verschuiving’, die voorbestemd is om zich te ontvouwen wanneer jullie de cyclus van 2021 voltooien en in de volgende energetische cyclus van 2022 draaien. Dit zal een voltooiing zijn van een essentiële fase van jullie tijd van voorbereiding, en 2022 zal het begin inluiden van een nieuw tijdperk van bewustzijn voor jullie en de planeet. Ieder van jullie die op een ontwaakt pad op Aarde is, staat op het punt van grote verandering en zelfopenbaring. Wij, de Pleiaidiërs, noemen deze volgende stap de grootste energetische overdracht die ooit heeft plaatsgevonden tijdens deze huidige overgang van de Aarde.

Op het moment dat jullie de frequentie van 2022 binnengaan zal een multidimensionale energetische ‘Splitsing’ de hele sfeer van het aardse vlak beïnvloeden. Diegenen van jullie die afgestemd zijn op jullie Harten zullen klaar zijn om zich te oriënteren en dit hogere dimensionale omgevingslicht binnen te gaan dat zich zal openen op het moment van de ‘Splitsing’. Op dat moment zullen jullie gelanceerd worden in een uitgebreid, afgewisseld realiteitstijdperk. Dit is waar diegenen van jullie op een bewust pad zullen worden verplaatst, opnieuw gekoppeld in een hoger bewustzijnsnetwerk. Deze heropening van de alternatieve realiteitsruimte is het lot in beweging, een deel van het ontvouwen van het Aquariustijdperk.

Op het moment van de ‘Splitsing’ zullen jullie worden samengevoegd, binnen een eenheidsstroom. Jullie zullen worden uitgelijnd binnen een hoger lichtbewustzijn, dat slechts één aspect van het geheel is. Jullie zullen je unieke plaats innemen binnen de heilige herdefinitie van het magnetische licht van de Aarde wanneer deze verschuivingen binnen de Gespletenheid plaatsvinden. Deze alternatieve realiteit, multidimensionele frequenties smeden een gezegende omgeving open, een alternatieve ervaring voor jullie om jezelf te verlevendigen. Onthoud dat jullie niet afgescheiden zijn van deze ruimten van licht die opnieuw verschijnen, jullie zijn nooit afgescheiden geweest. Dit is een terugkeer naar, een hereniging met heilige componenten van jullie Hogere Zelf die zich in deze hogere alternatieve realiteiten bevinden.

Deze alternatieve realiteiten hebben altijd bestaan op Aarde. Dit is de eerste keer dat jullie er als een collectieve gemeenschap klaar voor zijn om je organisch terug te oriënteren in deze heilige ruimten als een natuurlijke uitbreiding van jullie dagelijkse ervaringen. Door binnen de essentie van deze alternatieve realiteitsruimten te leven, zullen jullie je anders gaan gedragen in je leven. Je bewustzijn zal zich ontwikkelen en zich diep afstemmen op je Hogere Zelf componenten. Deze ruimtes zijn ontworpen om je opnieuw uit te lijnen naar een gestabiliseerde staat binnen de meer uitgebreide lichtbewustzijnsstaat van je Hogere Zelf.

Alleen via je Hart zul je in staat zijn om volledig deel te nemen aan deze alternatieve realiteitsruimten. Je Hart zal het essentiële instrument voor je worden om je eerst te oriënteren en je dan te engageren in een volledig metamorfisch proces. Jouw Hart zal een stabiliserend element voor je worden binnen deze hogere lichtruimten.

Deze verruimde staten zijn uitdrukkelijk ontworpen om je af te stemmen op de componentniveaus van je Hogere Zelf en dan een anker te creëren in het centrum van je multidimensionele Hart.  Deze komende tijd is bedoeld voor jullie snelle transmutatie. Jullie worden aan jezelf geopenbaard, jullie verwerven een hoger begrip en inzicht van jullie eigen unieke goddelijke component.

De heilige vortexen, plaatsen en portalen bevatten nu trillingsspiegels van deze hogere bewustzijnsessentie in gereedheid voor de ‘Splitsing’. Deze heilige ruimtes zullen blijven bouwen in trillingspatronen die deze krachtige lichtreflecties weerspiegelen, en zich in momentum uitbreiden over de hele planeet, leidend naar de tijd van de ‘Splitsing’. Deze frequenties zijn afgestemd om te evolueren terwijl de heilige patronen zich samen opstapelen en een spiraalvormig crescendo van licht vormen. Dit spinnende licht zal exploderen en een briljante golf van bewustzijn vormen ten tijde van de ‘Splitsing’, als het energetische moment van 2022 zich ontvouwt.

Krachtige krachten zijn deze maand jullie planeet binnengekomen, ontworpen om alle ontwaakte gemeenschappen te ondersteunen die verspreid zijn over het aardse vlak. Naarmate jullie dichter bij het einde van december komen, zal een expansieve vibrationele lichtpuls beginnen uit te stralen vanuit de Magnetische kern van jullie aarde. Deze lichtpuls zal een directe interactie beginnen aan te gaan binnen jullie Hartcellen ter voorbereiding op de ‘Verschuiving’.  Deze pulsatie is ontworpen om de energetische oorsprong van het raamwerk van jullie Hart te verschuiven, waardoor jullie Hart opnieuw wordt uitgelijnd in een multidimensionaal vloeibaar raamwerk van lichttrilling dat klaar is om deze alternatieve realiteitsruimten binnen te gaan.

Elke gemeenschap speelt op dit moment een centrale rol en brengt een heilige signatuur voort binnen elke communie setting. Als jullie samenkomen in jullie groepen, wees je dan bewust terwijl jullie je op elkaar afstemmen. Breng samen momenten van stilte door terwijl jullie je verbinden met je Hartcentrum, vorm een energetische cirkel en creëer een cirkel van Harten. Ieder van jullie heeft een uniek goddelijk trillingselement in je Hart, collectief kunnen jullie een krachtige cirkel van licht vormen die de lichtbalans van de Aarde zal beïnvloeden in voorbereiding op de tijd van de ‘Splitsing’.

Jullie Hartcentrum is grenzeloos in zijn capaciteit om de multidimensionale frequentie van jullie Hoger Zelflicht vast te houden. De heilige kracht, de macht die jullie bezitten binnen het ware pure bestaan van jullie Hart is onvoorstelbaar voor jullie op dit moment. Op het moment van de ‘Splitsing’ zal het ware natuurlijke potentieel van je Hart aan je onthuld worden.

Jullie zullen aangestoken worden door deze lichttrilling in elke cel van jullie fysieke lichaam, als een zuivere vlam die zich door alle aspecten van jullie cellulaire opmaak zal spiegelen. Jullie DNA zal door een snel herpositioneringsproces gaan. Tegelijkertijd zullen heilige coderingen van je Hogere Zelf opnieuw worden gevestigd in je hersencellen, waardoor een heroriëntatie in gang wordt gezet in je Wezen, waardoor je wordt geopend in een diepere afstemming op de Waarheid.

Naarmate de energie evolueert zal de frequentie van het 3e dimensie spel op jullie planeet meer vergroot worden en op een bepaald moment zal er een breuk ontstaan binnen het drama. De illusie zal zijn greep beginnen te verliezen, zodat jullie je gemakkelijker los kunnen maken van de illusie en je kunnen afstemmen op de Waarheid. Wat op dit moment essentieel is, is dat je aandachtig blijft om simpelweg getuige te zijn van het drama dat zich op de planeet afspeelt, terwijl je er bewust voor kiest om voorbij het drama te bewegen en je af te stemmen op je Hartverbinding.

Elke keer dat je bewust deze actie van afstemming creëert, transmuteren je hartcellen. Elke keer dat je ervoor kiest om via je Hart voorbij de illusie te bewegen, vindt er een versnelling plaats in elke cel van je lichaam. Je creëert de bouwstenen voor een expansief raamwerk binnen je Hart door een bewuste keuzeactie van jou. Je Hart brengt een rimpeling in beweging die zich naar buiten beweegt over het hele aardse vlak en grote verandering bevordert. Er is een noodzaak om je energetisch voor te bereiden op de komende ‘Splitsing’ door een gecombineerde focus in je Hart en tegelijkertijd los te laten.

Wanneer de ‘Splitsing’ plaatsvindt, zullen jullie je herenigen in een hogere bewustzijnsrealiteit. Jullie zijn nooit gescheiden geweest van het goddelijk bewustzijn. Dit heilige aspect van jullie Hoger Zelf is altijd een aanwezigheid geweest in jullie levens net voorbij de sluier. Terwijl jullie dichter bij het einde van dit jaar komen is een reeks sluiers ontworpen om op te lichten om openbaringen van Waarheid te creëren, dit is jullie bestemming in beweging.

Ieder van jullie is voorbestemd om een belangrijke rol te spelen tijdens deze komende Verschuiving op Aarde. Wanneer jullie er actief voor kiezen om je dieper in je multidimensionele Hart te engageren, breidt jullie lichtfrequentie zich uit en interageert ze binnen het energetische kader van de Aarde om de balans van licht op de planeet te ondersteunen. Het is essentieel om te beseffen hoe jullie individuele goddelijke frequentie de Aarde en het hele Universum beïnvloedt. Collectief helpen jullie unieke goddelijke frequenties van de Eenheid om een werkend evenwicht van licht te handhaven voor het hele aardse vlak.

Jullie wordt gevraagd je bewustzijn te openen en nu bouwstenen te creëren in je multidimensionele Hart, ter voorbereiding op de Splitsing. Terwijl jullie deze heilige transformaties toestaan om zich in jullie Hartruimte op te bouwen, worden jullie opnieuw gepositioneerd om je af te stemmen op de volgende stap van jullie overgangsontplooiing.

Terwijl jullie een nieuwe fase van jullie verlichting binnengaan in het tijdsbestek van 2022 wordt een essentieel aspect van jullie missie zelfverwerkelijkt terwijl jullie je in een andere arena begeven, een expansieve multidimensionale frequentie binnen jullie multidimensionale Hart. Terwijl jullie deze hogere energetische werkelijkheidsruimten binnengaan, worden jullie Zegeningen hersteld, deze zijn altijd gedragen geweest binnen de uitbreiding van jullie multidimensionale Hart.

Door de ‘Splitsing’ beginnen jullie een nieuw pad naar een zelfrealisatieproces van weten en kennis. Jullie zullen je op natuurlijke wijze heropenen in een andere vorm van wedergeboorte die manifest zal worden via deze alternatieve realiteitsruimten. De kracht van het hogere licht dat binnen deze alternatieve realiteiten op Aarde wordt vastgehouden, zal een volledige metamorfische verschuiving ondergaan en jullie zijn voorbestemd om te gedijen wanneer jullie toegang krijgen tot dit hogere essentiekader van licht binnenin jullie Hart.

Wij willen de vibrationele aanwezigheid erkennen die jullie collectieve en individuele paden op dit moment creëren. Door jullie toewijding aan jullie ontwaken wordt de timing van de ‘Splitsing’ mogelijk gemaakt. Begrijp dat alleen diegenen van jullie in menselijke vorm, door het instrument van jullie Hart, de trillingsverbindingen van de Aarde in staat zullen stellen om terug te verschuiven naar een heilige afstemming met het gehele inwonende Universum.  Dit is wat is voorspeld in de heilige Profetieën.

Wij, de Pleiadiërs zenden een constante reeks lichtinitiaties uit gedurende deze laatste kalendercyclus die naar de Gespletenheid leidt. Wij houden onze verbintenis met jullie standvastig gedurende deze heilige tijdspanne van bestemming. Wij brengen de geschenken van het licht naar jullie en de planeet op dit moment.

Deze lichtinitiaties zijn opgedragen met het uitdrukkelijke doel dat jullie je verbinden met en afstemmen op de creaties van het heilige herontwerp in jullie fysieke en energetische lichaam. Wij houden een stabiliserend Platform van licht vast om jullie te ondersteunen in deze unieke en krachtige afstemmingen ter voorbereiding van jullie terugkeer – zowel in de aanloop naar de ‘Splitsing’, op het moment van de grote ‘Splitsing’ als na de grote ‘Splitsing’.

PROCES:

Wij geven jullie een heilige klank om dagelijks in je Hart te plaatsen om dit transmutatieproces ter voorbereiding van de ‘Splitsing’ te ondersteunen.

Heilige Klank, ANAE ENSTAHNNN… (spreek uit – anay enstarnnn…)

  • Houd je handen op je borst (dat is de centrale ruimte van je Hart) Breng je bewustzijn naar waar je handen verbinden met het fysieke lichaam.

  • Plaats een Bewuste ademhaling, als een zachte wind in je Hart. De Bewuste ademhaling is een ademhaling in de mond, en wordt uit de mond losgelaten. Dit vervangt niet de normale ademhalingscyclus.

  • Plaats jouw klank, ANAE ENSTAHNN… in de ruimte van je Hart. Zo vaak als je voelt.

  • Zie hoe je Hart zich ontvouwt met de unieke frequentie van je klanken. Laat los en stem je dieper af op je Hart.

Opmerking: Je kunt met deze procescyclus zo vaak werken als je voelt dat nodig is in je dag.

Wij spelen een centrale rol tijdens deze intense herkalibratie van de Aarde. Jullie kunnen een beroep op ons doen voor ondersteuning, wetende van tevoren dat jullie een reeks energetische aanpassingen in jullie systemen nodig zullen hebben als jullie door deze reeks intense herafstemmingen van december, januari, tot februari en daarna gaan. Wij blijven volledig toegewijd aan onze missie, en in tegenstelling tot enige andere tijd in de geschiedenis van de Aarde is onze voortdurende steun van het grootste belang terwijl jullie door dit overgangstijdperk navigeren.

Wij zijn in liefde getuige van jullie.

Zegeningen,

De Pleiadiërs

Kanaal: Christine Day

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien