Wat vraagt deze veranderende tijd van ons? / 16 februari 2018 / Berry Vincenta

Wat vraagt deze veranderende tijd van ons?
16 februari 2018 / Berry Vincenta 


Zoals U al eerder heeft gehoord is dit een zeer belangrijke tijd voor ieder mens en niet alleen ieder mens op deze aarde maar ook de mensen in deze Schepping, alle Zielen, alle Lichtwezens in deze Schepping.
Er is veel momenteel gaande op Uw Aarde en het heeft alles te maken met dat de Grote Verandering, zoals al zolang is aangekondigd, al bezig is.
Dat maakt ook dat er heel veel CHAOS is ontstaan. Chaos in het Bewustzijn van mensen, chaos in verhoudingen tot elkaar, chaos in het eigen denken in het eigen leven en vooral ook chaos in het eigen onderbewustzijn. Ik zal U dit (later) toe gaan lichten. Er is veel nieuw Kosmisch Licht, nieuwe Kosmische instroom, er is heel veel Licht wat op dit moment op uw Aarde aan het binnenstromen is.

En daar waar Licht is ziet men duisternis.
Daar waar Licht is ziet men niet alleen maar licht maar ook datgene wat in het duister verborgen lag en daardoor wordt zoveel in waarheid gebracht.
Maar wat in waarheid gebracht wil worden, zal zich vanuit alle macht verweren en het verweren hiertegen is ook onderdeel van de chaos, want daar waar de mens die in duisternis leeft, geprikkeld wordt door Licht zal de angst nog veel dieper zijn omdat die zichzelf leert zien in dat wat nog niet in overeenstemming is met zijn eigen innerlijke eenheid.
Het heeft alles te maken met dat de duwkracht vanuit de Kosmos, evolutiedrang is en deze evolutiedrang duwt in ieder Bewustzijn.

Laat ons kijken naar de wereld van nu; Alles wat daar plaats vindt en waar U allen collectief deel van uit maakt raakt U, bewust of onbewust. Het raakt ook altijd een deel in oud bewustzijn, in Uw eigen oude geschiedenis, en al deze oude trillingen zijn in deze periode onderhevig aan dit Licht. En vragen van een ieder van U, schoonmaak te willen houden in dit wat nog uit hele oude karmische trillingen bestaat. Want de wereld wordt op dit moment doorlicht van een nieuwe frequentie, en deze nieuwe frequentie zal het bewustzijn van mensen op een ander Veld brengen.

We zijn in een overgang, de Aarde is in barensweeën, en ieder mens die zijn eigen Licht heeft herkend, zal daar ook zijn eigen medewerking aan verbinden vanuit het Hart. Daarom is het ó zo belangrijk dat ieder mens die wil horen, zijn eigen onderbewustzijn en zijn eigen karmische oude overtuigingen nogmaals onder dit Licht wil gaan zien en vooral ook de moeite wil nemen dit te gaan TRANSFORMEREN.

Want Transformatie is daarin van groot Belang. Wanneer de wereld, en vooral de mensheid, die daardoor aangeraakt wordt zichzelf innerlijk niet voldoende kan transformeren, zal die splitsing iedere keer zichtbaar blijven vanuit deze aarde van dualiteit. Want ook dit Licht laat de dualiteit in het leven zelf zien. Daar waar mensen volkomen verbonden vanuit het Hart in het leven kunnen en willen staan maar daar nog steeds op een bepaalde wijze extra energie in moeten gebruiken om dit ook zichtbaar te mogen maken in een Wereld die iets anders van hun vraagt, en die hun iets anders inprent iedere dag opnieuw in hun eigen denken, in hun eigen onderbewustzijn.

Ga Uzelf na; Alles wat daar in uw eigen onderbewustzijn wordt ingeprent kan een verbinding maken met oude karmische trillingen waardoor U beweegt, reageert en overtuigd bent van dat wat op dat moment Uw waarheid is.
Wanneer U dit naar een hoger plan in uzelf brengt zult U iets anders waar gaan nemen en zult U wellicht kunnen onderscheiden dat datgene wat is ingeprent, vanuit deze collectiviteit, niet van U is. En niet per definitie van U hoeft te worden, als U daar goed naar blijft kijken en uw eigen heldere alertheid, steeds opnieuw aperte alertheid, op blijft focussen en blijft zien welke keuzes er iedere dag opnieuw gemaakt moeten worden.

Verdwalen in jezelf,, verdwalen in je eigen Ziel……

Er is zoveel overspoeling van zoveel verschillende soorten van trillingen en energieën dat de mens van nu bijna verdwaalt. Verdwaalt in Zichzelf, verdwaalt haast in zijn eigen Ziel. En daardoor zijn eigen zielsbestemming zo in de schaduw van het eigen Licht heeft gesteld, dat de veiligheid in het leven van alledag wordt verbonden aan al die oude trillingen.Maar ook door al datgene wat wordt ingeprent door die wereld .
Alles wat daarin in groepsverband in uw eigen bewustzijn binnen komt, daarin heeft U altijd een keuze te maken maar er zijn zoveel zaken in deze wereld die vanuit uw eigen onderbewustzijn, vanuit een overgave aan ….. Alsof dat “De Waarheid”zou zijn daarin mee te stromen.

Waarheden op dit moment in ieder leven staan onder druk door dit Nieuwe Licht. Waarheden, oude waarheden, zullen een hele andere betekenis gaan krijgen. Ze zullen uiteindelijk een basis betekenen in uw eigen bestaan maar zullen ook vragen om ruimte, waardoor er weer nieuwe waarheden toegevoegd kunnen worden.
Door dit Nieuwe Licht wat nu zó instroomt gebeurt er ook iets in uw eigen hersenen, gebeurt er iets in uw eigen Hogere Bewustzijn, maar doordat er in die hersenen, in Uw eigen Brein, nieuwe cellen worden aangeboord kunt U een dieper begrip op gaan brengen voor dat wat in Uw wereld instroomt. Waar het bewustzijn nog niet rijp voor was, maar waar mensen die op de bewuste wegen zichzelf aan het ontplooien zijn, steeds meer zich kunnen vinden in dat wat in hun eigen inspiratie binnen stroomt. Daardoor zullen ook andere en oude overtuigingen uiteindelijk plaats gaan maken voor Nieuwe Waarheden en nieuwe zaken waardoor dat Nieuwe Licht werkelijk kan schijnen.

Schijnen op dat wat dan ook in de Vorm zichtbaar gaat worden voor een ieder die dat wil zien en vooral ook voor een ieder die dat op hart niveau wil ervaren.
IK heb U gezegd; er is zoveel op dit moment in chaos gaande en doordat die dualiteit op deze Aarde nog steeds zó duidelijk zichtbaar is, zo’n splitsing zelfs ook in de Mens individueel, is het belangrijk om te weten, dat die dualiteit op weg is naar die Eenheid van die Nieuwe Wereld.
Het Licht is de voorloper om die dualiteit tot Eenheid te brengen. Die Eenheid, niet alleen maar de eenheid vanuit de wens van het hart maar eenheid werkelijk vanuit waarheidsgetrouwe Hartverbinding. Niet meer vanuit oude illusies maar vanuit werkelijkheid.

Lichtsporen in het Lichtnetwerk om uw Aarde heen…….

Ik ga U nog iets meer toelichten over de lijnen die op dit moment op Uw Aarde zo zichtbaar zijn:
Al die lichtsporen die zo hun weg vinden in het Lichtnetwerk om deze Aarde heen zullen ook heel duidelijk gevoeld worden door mensen die gevoelig daarvoor zijn. En die weten dat er zich nieuwe Poorten aan het openen zijn waardoor er niet alleen vanuit Kosmos Licht instroomt, maar waardoor er ook via andere ingangen Licht de wereld in kan stromen. Het is belangrijk om daardoor Uzelf ook opnieuw , zo U dat nog niet duidelijk heeft kunnen doen, te verbinden met deze energieën. Want deze hogere frequenties, helpen U ook naar die andere energielaag in uzelf te brengen en niet meer vast te blijven houden aan dat wat misschien zo veilig lijkt.
Alle veiligheid die op dit moment in het leven is, zijn allemaal veiligheden die uiteindelijk achterhaald blijken te zijn. Ze zullen uiteindelijk, door dat wat nu zo gaande is, U dwingen naar uw eigen kracht te kijken en die kracht te leven.
De Bekrachtiging te zijn van dat Licht in dit Leven en te staan voor dát waar U voor kwam.
Velen op Uw wereld die wel Bewust zijn, velen op uw wereld die zich bewust zijn van Zichzelf en hun Verbinding, weten ook dat juist deze incarnatie in dit leven, in deze tijd een hele belangrijke bedoeling heeft gekend. En dat de Bekrachtiging van die Hartenergie en de bekrachtiging van die incarnatie zó belangrijk is in deze tijd.
Poortwachters 

Al deze mensen die open in het leven staan zijn de Poortwachters voor het Licht dat nu zo duidelijk instroomt, maar wat ook heel veel mensen confronteert met duisternis.
En duisternis,lieve mensen, is iets wat ook een stuk Bewustzijn laat zien.
Duisternis is dat veld dat zo veel invloed heeft op het Wezen wat U bent. Wat zoveel onbewuste invloed heeft op Uw handelen, op Uw spreken en op Uw Zijn als U zich daar niet bewust van bent.

Het is belangrijk om te zien waar de indoctrinatie waar de manipulatie, waar de beperkingen zich allemaal toe verhouden in uw eigen persoonlijke leven. Waar U innerlijk steeds toe wordt uitgenodigd is vooral goed te kijken waar U zich aan verbindt en waar U zich uit los wilt maken. Want daarin ligt een heel groot werkterrein. Er zijn heel veel manipulatieve velden in uw Wereld en op uw Aarde, die een enorme invloed hebben op het Collectief Onderbewustzijn en die heel veel angst veroorzaken.
Angst is de voeding voor het duister en daar waar angst ontbreekt kan dat duister U niet meer raken.
Wanneer U dit heel diep in Uzelf begrijpt, dan begrijpt U dat daarin een belangrijke stap tot bevrijding van deze Aarde gemaakt kan worden. En dat angst niets meer is dan iets zoals het ervaren wordt.

Een Maatschappij ( overheid) kan een manipulerende werking hebben op uw inspiratie……

Angst is op zichzelf Neutraal, maar wordt vooral gevuld en gevoed door allerlei denkbeelden, oude overtuigingen en inprentingen. Deze angst kan zich transformeren. En daar waar dit getransformeerd is zal er Innerlijke Ruimte zijn voor een nieuw Inzicht en zult U weten, dat U steeds opnieuw die keuze kunt maken waar U zich toe verhoudt en waar U zich aan verbindt.
Natuurlijk, U woont in een Maatschappij die zijn eigen regelgeving kent, die beperkingen in zich draagt, en die ook daardoor een soort van manipulerende werking kan hebben op Uw eigen instroom van inspiratie, ideeën, die ook kunnen onderdrukken.

De onderdrukking en het ingekapseld voelen in allerlei patronen die vanuit overheden zijn opgelegd, zijn ook hier onderdeel van. Besef dit, dat U daarin een stap kunt maken en dat datgene wat U wordt opgelegd U altijd aan kunt gaan, wat uiteindelijk de uitkomst ook zal zijn. Het gaat nog veel meer om de stap te maken. Want deze stap maakt dat U de energie die U op dat moment ervaart, neerzet en wortelt in de Aarde en in dat veld waar U zich op dat moment dan mee bezig wilt houden, om een stuk verandering aan te brengen, op welke wijze dat ook plaats zal vinden.
Al die deze veranderingen die ook Individueel, door Uzelf, helemaal alleen gedaan kunnen worden zijn veel grotere krachten dan dat U zich wellicht bewust van bent.
U bent een Kracht Veld, U bent die Lichtdrager, U bent dat Licht in Uzelf en U kunt zó veel met alles wat U heeft meegenomen in dit Leven.

Niets zal onzichtbaar blijven …. het zal hele grote schokken brengen in het Bewustzijn van mensen.

Maar eerst zullen, zoals ik net heb uitgelegd, alle oude karmische trillingen op deze Aarde gezien moeten worden en het is juist dátgene wat nú zo zichtbaar wordt door dit Licht.
Niets zal onzichtbaar blijven en het zal hele grote schokken tot gevolg hebben…. het zal hele grote schokken brengen in het Bewustzijn van mensen. Mensen die zich toevertrouwden aan allerlei zaken wat al zó lang zo veilig was, maar wat uiteindelijk niet zal blijken te zijn.
Bereidt U daar op voor.
Want weet dat de periode die nu zo gaande is, een periode is die zo belangrijk is om in die barensweeën van de Aarde haar te helpen naar die Nieuwe Energie. En zodoende van die Derde naar die Vijfde laag te gaan.

Wanneer U Uw eigen inzet daarin ook centraal zet en Uzelf serieus neemt, Uzelf dierbaar bent en vooral ook met mededogen vanuit het Hart, vanuit Uw onvoorwaardelijke Liefde naar het leven kijkt dan zult U daarin ook zien hoeveel mensen worstelen met zichzelf, met hun eigen leven. En dat het heel vaak mensen zijn die nog niet dat contact hebben kunnen maken met dat wat ze zouden kunnen weten. Daarin ligt ook werk en daarin ligt werkzaamheid.

Het gaat er niet meer om, om datgene wat Innerlijk in Uw eigen onderbewustzijn wordt aangeraakt vanuit dit Licht, te projecteren op de Wereld. Maar kijk naar binnen en zie het als een liefdevolle kans om dat veld wat nu nog vaak zó onrustig maakt, zodanig op te schonen dat U daardoor dat Licht volkomen verdraagt en weet wat U daarmee wilt gaan doen. U zult zich daarin geïnspireerd gaan voelen, aangeraakt, aangedaan, ontroerd, maar ook zó, zó diep verbonden, zowel verticaal als horizontaal. Weer wetend waar het Leven Werkelijk over gaat.

Dit leven van bewustwording gaat een Leven van Bewustzijn zijn.


Dit leven van bewustwording gaat een leven van Bewustzijn zijn. Wanneer velen geraakt worden in hun onderbewustzijn en uiteindelijk ook de weg van bewustwording zullen kunnen gaan, om uit te komen bij Bewustzijn, en in dat Bewustzijn de verbinding te maken, collectief met elkaar.
Er zijn momenteel zoveel zaken op deze wereld die nog onbelicht zijn.
Maar bereid U voor; er komt nog veel meer vrij, er zal nog veel meer zichtbaar zijn.
Laat U daarin dan niet weerhouden, wees niet teleurgesteld maar weet dat het een heel belangrijk doel dient en dat het niets anders kan zijn dan dat het Licht het diepste duister omwoelt en omwoelt en dat vanuit alles wat veilig was U naar een stukje onveiligheid terug zult keren, maar deze onveiligheid brengt U uiteindelijk bij Uw eigen Krachtveld.

En U zult staan wanneer U dit begrijpt, U zult staan vanuit uw eigen innerlijke verbinding.
Dan zult U weten wat voor U de waarheid moet worden voor Uzelf. Uw eigen waarheid. De visie vanuit uw eigen Hart en vooral ook de kennis die U heeft meegenomen in dit leven, in uw eigen Bewustzijn zal dan weer in het Licht naar voren kunnen treden. En U zult zeggen, gewoon in uw dagelijkse leven hoe U naar zaken kijkt, zonder dat U zich nog laat manipuleren door de groepsdrang om U heen, waarin U mee moet stromen met wat de wereld daarvan vindt maar waarin U uzelf vanuit die kracht en individualiteit los durft te maken.

Los durft te maken vanuit dat wat niet meer van U hoeft te zijn en dat zet U niet buiten de wereld, dat zet U midden in de wereld, dat zet U in de Kracht van de wereld. Het helpt U in het hart van deze wereld Uw energie te verbinden, collectief vanuit uw Liefde, vanuit de drang mee te willen helpen aan deze evolutie en daarin uw eigen Licht te laten schijnen.

Alles wat momenteel in al die verschillende factoren van duisternis naar het leven van U allen toekomt is niets anders dan ‘Waarheden van Toen’.
Ze zullen uiteindelijk volkomen om gaan keren en U kunt daar een bijdrage aan leveren, door uw eigen waarheid te vinden en deze ook te leven vanuit dat wat U Bent.
Zonder terughoudendheid, zonder angst voor oordeel van de wereld. Want de wereld heeft altijd een oordeel omdat er wisselwerking is, maar laat los datgene waardoor U zich dan zou willen laten weerhouden, want het gaat om die Vrijheid.

De Vrijheid van Uw Eigen Identiteit in dit Leven
.

De Vrijheid van Uw Eigen Identiteit in dit Leven.
Uw identiteit doet er toe, Uw leven doet er toe, en de plaats waar U bent in uw leven daar moest U zijn. U doet er toe want U zorgt dat de plaats waar U bent in Uw leven energie geeft en deze energie is altijd verbonden in al die Lichtdraden vanuit het netwerk om de wereld en in de wereld.

Daarin kunt U uzelf nooit meer verliezen als ‘Onbelangrijk’ zijn.
U bent allemaal belangrijk.
Want in deze incarnatieronde bent U hier gekomen om ook dit gezamenlijk met heel veel anderen aan te willen gaan en aan te willen horen zoals ik nu tegen U spreek. Voel niet dat U daar te klein voor zou zijn, U allen bent daarin een krachtbron.

Een krachtbron op de plek waar U bent in uw leven.
Straal deze Kracht vanuit uw Hart uit en voel dat U een wezenlijke verandering kunt aandragen en bijdragen, in datgene wat nu zo gaande is.

Er is heel veel, niet alleen op de Aarde gaande er is ook veel in de Kosmos gaande, er is veel in dit Zonnestelsel gaande. In de wisselwerking, in en uit, zo boven – zo beneden, is er heel veel rumoer. Want ook in de Kosmos is er veel aan het veranderen en alles is aan het opschuiven, Energetisch gesproken. Al deze velden van Licht zijn ook onderhevig aan verandering van frequentie zoals het ook weer naar ons terugkeert en daarin zit heel veel hulp.

Er is heel veel Licht.

Niet alleen wat op die manier vanuit Kosmos naar benedenstroomt, zo het U maar even te zeggen, maar vooral ook te weten dat er heel veel hulp is en heel veel begeleiding op heel veel lagen van het bewustzijn. En in de lagen van uw eigen bewustzijn, kunt U deze hulp ook ervaren. Het is dus belangrijk om uzelf niet meer, in de persoonlijke levens, klein te houden, maar het is belangrijk om uzelf uit te strekken in deze gelaagdheid van Uw bewustzijn. Uzelf zover uit te strekken dat U werkelijk zult zeggen; “IK BEN, dit is wie IK BEN, IK BEN ”; en U strekt zich uit tot voorbij deze Aarde. U strekt zich uit tot in die Kosmos en op iedere laag kunt U aanwezig zijn, energetisch aanwezig zijn. Ook daar maakt U contact mee. Het is vaak onbegrepen, het is vaak ook nog niet toegestaan en nog niet toegelaten in het Hart, maar U strekt zich veel verder uit dan dat U van zichzelf ooit durfde te weten.
Laat toe deze grootsheid, laat toe dit Licht in Uzelf.

Nieuwe Tijd’s Kinderen……Sterrenkinderen 


Daarnaast is het belangrijk om het volgende te weten:
Er zijn heel veel zielen die in deze periode zijn geïncarneerd, men noemt ze “Nieuwe Tijd’s Kinderen”, men noemt ze “Sterrenkinderen”.
Deze Zielen komen van andere velden om als ‘Bruggenbouwers’, op deze wereld te helpen dualiteit tot eenheid te brengen. Mensen vanuit hun energie te spiegelen aan schone, heldere visie. Aan een nieuwe visie vanuit die nieuwe Trilling waaruit zij vandaan kwamen. Ze zullen helpen Nieuwe energie te wortelen, te aarden, in het Morfogenetische veld van deze Aarde. Ze zullen mensen steeds opnieuw inspireren naar het leven te kijken vanuit een andere blik . Een blik waarin de omfloerstheid en de dofheid in de ogen van velen op uw Aarde, zo door manipulatie helemaal innerlijk afgestompt en beperkt is, weer het contact zullen vinden met het Licht en de Kracht in Zichzelf, en hun eigen intuïtie en inspiratie zullen hervinden.
Zij zullen de Bruggenbouwers zijn voor deze nieuwe Wereld en U heeft ze ongetwijfeld herkend.

Deze, vooral ook kinderen, die wanneer U ze in de ogen kijkt iets anders vertegenwoordigen. Zij laten een andere energie zien alleen al in het contact dat zij maken. Geef deze kinderen, geef deze jonge mensen, die vaak Oude Zielen zijn, een veilige bedding.
Geef ze een zodanige bedding in het leven dat hun energieveld zich volkomen kan ontvouwen in deze wereld. Het is nodig daar ruimte voor te bieden, want zij bieden een ieder de hand.
Dit gezegd hebbende; laat ik U verder zien dat ál datgene wat zó naar de wereld toestroomt, allemaal hulp is die nodig is en die de Wereld in Beweging zet en daar waar Licht in Beweging zet, komt ook Duisternis in beweging.
Wees U daar steeds bewust van.!!

Het is in deze tijd van het allergrootste belang om steeds opnieuw de verbinding te herleggen in het eigen Hart en te weten dat het Licht daarin steeds opnieuw weer datgene laat zien wat ontkend is geweest, wat niet aanvaard wil worden, en wat niet geaccepteerd is. Accepteer vanuit Liefde want zie dat al datgene wat is geweest, uiteindelijk allemaal ervaringsdelen van het Leven zelf, in Evolutie betekent.
Al die velden moesten en moeten geleefd worden maar zullen nu een andere verbinding gaan maken wanneer mensen met bewustzijn, mensen die werkelijk daar iets aan willen bijdragen de verandering kunnen brengen.

Maak de Verandering, wees zelf die Verandering en zet het neer vanuit de Kracht die U bent. Vanuit de hoop en de wens die U heeft en durf dan daarin voor Uzelf niet alleen de hoop te hebben maar vertrouw vanuit het Hart op dat wat in het Leven moet plaatsvinden.
Deze energie, vanuit het Licht zal steeds opnieuw op uw weg verschijnen. Zie dan wat daar wordt getoond en draai U niet af maar Kijk. Het wordt U getoond in Liefde steeds weer opnieuw om U te herinneren aan dat wat gedaan kan worden.

Mijn Zegen.

https://www.berryvincenta.com