Wat is de oplossing voor de financiële problemen van de mensheid in het Westen? / Ontvangen door Berry Vincenta / Geplaatst 18 mei 2016

Wat is de oplossing voor de financiële problemen van de mensheid in het Westen?
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 18 mei 2016
Wanneer U mij vraagt of daar een oplossing voor komt, dan zal dit zeker meegenomen worden, en ook niet anders dan mee kunnen stromen in de nieuwe tijd. De oude manier van geldbeleving, de oude manier van financiën hebben eigenlijk hun taak wel volbracht. Dat geld is verworden tot een soort van afgod in uw samenleving, is  ook op dit moment heel duidelijk.
In de tijd is het heel duidelijk zichtbaar dat de hele geldwaarde en alles wat de mens daaraan gekoppeld heeft een totale nieuwe fase ingaat, en dit trekt enorm veel angst. En deze angst heeft vooral te maken met dat velen van U hun basis hebben gebouwd op deze energie en vergaten dat deze energie in principe niets anders was dan een eerlijk ruilmiddel tussen mensen. Dat het ruilen tussen mensen, het waardevol iets delen en ruilen met elkaar, is verworden tot een ultiem machtsmiddel die uiteindelijk ook zodanig tot een machtsbolwerk heeft geleid, dat het zelfs deze hele financiële wereld uiteindelijk als enorm bolwerk heeft gecreëerd. Veelal wordt er achter de gordijnen ook enorm veel vanuit de financiële wereld gemanipuleerd en bepaald in uw wereld. Er wordt heel veel voor U geregeld, er wordt heel veel voor u beslist, er wordt U heel veel ontnomen. En wanneer U begrijpt dat U heel veel wordt ontnomen in de vrijheid van keuzes maken, in de vrijheid zoals u dacht keuzes te moeten maken, dan zult u begrijpen dat in de nieuwe tijd die komt daar ook nieuwe keuzes liggen en dat zijn keuzes die te maken hebben met moed.

Al het oude wat nu ook daarin zo op de spits wordt gedreven, wat mensen uit oude veiligheidsprincipes haalt , waarin ze dachten veilig te zijn, waarin ze hun eigen veilige plek hadden gebouwd en voelen dat de aarde onder hun voeten vandaan glipt, zijn mensen die een keuze hebben. Dit zijn mensen die eenvoudigweg een keuze hebben tussen moed en tussen het volkomen zichzelf in de diepte te laten glijden als het leven zich zodanig heeft verweven met het principe geld, dat er daardoor niets anders van het zelf meer zichtbaar is….. Dan zal deze mens die dan zo wordt bevangen door angst nog een lange weg hebben te gaan om uiteindelijk zichzelf weer te herkennen in een stukje veilig leven.

Maar een mens die ziet dat behuizing eigenlijk een metafoor is voor de stoffelijke behuizing, dat de mens kan voelen dat het werkelijk thuis zijn alleen maar te maken heeft met het innerlijk thuiskomen van zichzelf. Dat een uiterlijk thuis een bijkomstigheid is geworden waar een mens zich fijn en prettig kan voelen maar dat het niet het ultieme leven inhoudt. Dan zult U begrijpen dat het juist in de context van deze tijd en wat ik daarover heb uitgelegd uiteindelijk ook tot op de spits wordt gedreven en dat mensen daarin hun bewustzijn dienen te gebruiken….
Kies ik voor angst of kies ik voor moed, kies ik voor onvrijheid of kies ik voor vrijheid, kies ik voor manipulatie  en laat ik mij als een schaap meevoeren over een dam waar ik niet overheen wil lopen of kies ik mijn eigen veld waar ik naartoe wil gaan… Kies ik daarin voor mijn eigen leven of laat ik mijn leven kleuren door een hele grote groep mensen die vaak onzichtbaar deze wereld soms trachten te besturen. En wanneer U begrijpt wat ik hiermee in de diepste diepten bedoel, dan zult U ook begrijpen dat er vanuit het bewustzijn, vanuit uw aller individuele bewustzijn er heel veel mogelijk is om zelf een verandering in aan te brengen. Maar op het moment waarop de mens niet op gaat staan en ageert tegen dat wat innerlijk ook als niet juist wordt ervaren, maar steeds mee blijft stromen op het collectief vanuit een soort slapend bewustzijn dat de overheid allemaal voor U zal zorgen, dan maakt U daarin vooral in de tijd die komt een enorme fout.
Dit mag ik rustig zo stellen, want het gaat er juist nu om dat U op gaat staan en dat U ook collectief met elkaar gaat kijken naar het totaal, en naar dat wat u niet meer wenselijk vindt in het leven, zodat U daarin duidelijk gaat voelen welke kant U gezamenlijk het leven uit zou willen laten stromen en daarin ook keuzes te maken. Afscheid te durven nemen van dat wat zo veilig was, betekent soms afscheid te nemen van werkelijk het oude leven en zoveel moed en zoveel bewustzijn en zoveel liefde te voelen voor het leven zelf, zoveel liefde te voelen voor deze schepping zelf, dat U allen de bereidheid heeft werkelijk los te laten, los te laten dat wat innerlijk zo wrikt, los te laten dat wat zoveel onvrede geeft, los te laten wat zoveel onveiligheid en illusie bleek te zijn. Want veiligheid is veelal gebaseerd op het oude denken van illusie, illusies die nu als het ware allemaal doorprikt worden, die geen enkele bodem meer hebben en waarin mensen zich dan ook  bodemloos voelen.
Daarom is het zo van belang om de eigen bodem, van het eigen innerlijke huis zo duidelijk in uw leven neer te zetten, uzelf te wortelen in dit leven, en te weten dat U allen heel goed in staat bent dat leven een nieuwe vorm te geven, en dat het oude leven niet per definitie het heilige leven is wat in stand moet blijven. Het zal ook niet in stand kunnen blijven omdat het niet meer samenstroomt met de nieuwe instroom die nu aan het plaatsvinden is.

Stroom dus mee op dat wat innerlijk aan kracht zo duidelijk al voelbaar is en voel daarin ook dat juist de oude controle op de oude zaken steeds meer ondermijnd gaan worden door het nieuwe denken, het nieuwe bewustzijn, en het afvragen wat is wezenlijk van belang in het leven zelf. Wat is de wezenlijkheid en de kracht in het leven zelf, wat maakt krachteloos, wat brengt kracht terug, wat ondermijnt mijn of jouw leven en wat kunnen wij daar als bewuste mens in doen. Daarin bent U niet hulpeloos, maar bent U de krachtbron waar vanuit de vernieuwing zich een plek zoekt. Wees dus deze krachtbron.
Laat los dat wat als een ballast op het leven kan drukken.
Laat los al dat gene wat niet meer past in het leven van nu.
Ook niet op basis van de voorwaarden van de wereld op de beelden die de wereld loslaat op uw leven. Het zijn oude beelden, oude projecties die niet meer per definitie de uwe hoeven te zijn. En wanneer deze oude beelden worden vervangen voor de nieuwe kosmische projecties, dan zult U heel goed weten vanuit een heel scherp intelligentievermogen, maar ook een heel helder bewustzijnsinzicht welke kant het leven U uit wilt hebben en deze kant zal er op worden gegaan in overgave. Niet vanuit slachtofferschap maar vanuit het leven werkelijk opnieuw te omarmen vanuit de nieuwe tijd, de nieuwe functie, de nieuwe energie en de nieuwe bedoeling die in deze nieuwe evolutiespiraal verborgen ligt.
Deze nieuwe evolutiespiraal zal zoveel nieuwe creaties zichtbaar maken, zullen ook door U allen zo duidelijk nieuwe creaties zichtbaar laten zijn. U zult allen zo geïnspireerd kunnen raken door zoveel nieuwe ideeën; daar vorm aan geven. Laat niets en niemand U daartoe in de weg staan. Laat alles wat U daartoe in de weg staat los. Laat het gaan. Bedank het vanuit een heel diep respect, vanuit een enorme diepe liefde, omdat het U zoveel heeft gebracht, maar dat het nu los mag, dat het los mag uit het oude systeem net zo als dat het geld, zoals U mij dat vraagt, los zal gaan uit de oude manier van benadering uit het oude systeem, uit het oude machtsbolwerk waarin er hele volksstammen onderdrukt zijn geworden en er totaal niet meer gedeeld werd, terwijl er juist in ruilen een delen zit. Nu zal het nieuwe delen zijn plek gaan vinden. Daarin zal er verandering optreden. Laat dus al datgene wat oude schaduwen werpt op het nieuwe licht; laat het los en leef dit licht, wat zo duidelijk in Uzelf een zichtbare plek zal krijgen.
Het belangrijke in deze fase is het vertrouwen te hebben dat U mee stroomt op een  enorme nieuwe verbindingsdraad, dat U vertrouwen kunt hebben dat er altijd voor U gezorgd wordt. Als U Uw hart opent en vraagt om dat wat nodig is, dat U altijd vanuit die overvloed in het leven kunt staan, en dat er altijd op tijd zal zijn, dat wat noodzakelijk is in Uw leven, dat U juist vanuit die levenshouding en gerichtheid iets nieuws in Uzelf zult openen, en die openbaarheid zal U verwonderen, zal U werkelijk doen verwonderen en zal U ook Uw eigen wonderen laten creëren in het leven.
Vertrouw dus op de stroom van het nieuwe leven en weet dat daarin steeds opnieuw weer stappen van U worden gevraagd die belangrijk zijn. Wanneer U dan twijfelt, keer dan weer terug naar dat moment waarin U wist wat vertrouwen was en weet dat vanuit dat punt er steeds weer die nieuwe helderheid in het bewustzijn zal zijn, waarin U vanuit Uw eigen ideeën en Uw eigen inspiratie werkelijk zult gaan doen waar Uw hart helemaal van open bloeit. Uw hart wat zich op die manier zo zal koppelen aan het hart van een ieder, het hart wat werkelijk collectief de ander zal ontmoeten, waarin de ander niet meer vanuit afgescheidenheid, maar vanuit eenheid werkelijk toegelaten wordt in U ieder, ongeacht hoe een mens in het leven staat, ongeacht zijn achtergrond, ongeacht zijn afkomst, ongeacht zijn tradities, maar wetend dat iedere traditie in het leven een toegevoegde waarde betekent in ieders bewustzijn als daar vanuit liefde naar wordt gekeken, dan zal daar werkelijk in die hele vernieuwing iets gaan rijzen in het bewustzijn der mensheid en zal de mens weer levensblij gaan zijn, zal er levenskracht gaan ontstaan op een nieuwe manier  en zal het vuur van levensprana zodanig gaan branden dat vanuit dat punt het oude vuur, al het oude wat er niet meer toe doet zal verbranden, en de stof die het oplevert zal het compost zijn voor de nieuwe aarde waarin de nieuwe schepping zijn plek zal vinden
Mijn Zegen.