Via Berry Vincenta met een doorgeving vanuit de ‘Energie van de Aarde’.

Via Berry Vincenta met een doorgeving vanuit de ‘Energie van de Aarde’.

Maart, 2021

Aarde spreekt. Deel 1

Prachtige mensen, het volgende wil ik onder jullie aandacht brengen. Datgene wat er momenteel op de aarde heerst is als een grote schaduw in dat wat Licht zou kunnen zijn. Deze schaduw wordt veroorzaakt door heel veel angst. Daar waar angst een soort hoofdzaak gaat zijn in het leven van mensen, zal de energie uitdrukking daarvan op vele fronten raken, datgene wat in Licht zichzelf wilde laten zien.

Daar waar niet meer vanuit het Licht innerlijk wordt gecommuniceerd, zal de schaduw van de angst steeds groter gaan worden. Dan zijn mensen innerlijk zo vanuit een beknellende positie in het leven geraakt, dat zij daardoor de gevangene van hun zelf zullen gaan zijn.  Niet alleen maar door henzelf, maar door al datgene wat momenteel speelt, waar ik nu niet verder op in zal gaan, omdat er ook via Berry Vincenta al veel over is gezegd.

Het gaat hier over het volgende: datgene wat zich nu innerlijk in de mens zo heeft vastgezet, vraagt om een andere Openbaring van het Zelf. Daar waar de mens in zichzelf weer gaat zien, dat alles is ontstaan vanuit Licht en beseft dat ook de weg terug naar dit Licht, een weg is die nu op dit moment gegaan dient te worden. Dat betekent dat ieder mens in zijn eigen essentie begrijpt dat hij of zijn niet alleen maar die mens is in de worsteling van deze tijd in Evolutie, maar vooral ook mens is die aangezocht wordt zijn eigen hoogste bewustzijn weer te openbaren aan hemzelf als Mens.

Te weten dat ieder mens groter is dan de gedachten daarover. Want alle gedachtewerelden die zo zijn ingeprent vanuit angst, hebben een enorme donkere mentale wolk over Mij – als aarde – getrokken  en daardoor komt er nog meer schaduw op het bewustzijn van mensen.

Degene die zich innerlijk steeds dieper realiseren dat zij Licht zijn in zichzelf, dat zij vanuit dit Licht ook op heel andere wijze zijn verbonden met het totale leven, zullen dit voelen innerlijk. Daarmee bedoel ik niet alleen maar het leven van iedere dag wat een mens leeft, maar het totale leven, waarin de afstemming Kosmisch – zowel met de binnenaarde –  dus ook  met Mij vanuit het diepste Zelf is. En te weten dat alles wat zich in de Kosmos afspeelt, dat daarin een enorme communicatielijn ligt, die een heel sterke trilling op kan wekken in het onderbewustzijn van mensen door zichzelf alleen dit al te realiseren.

Het zal datgene los doen trillen in het onderbewustzijn, wat maakt dat het zicht op de openbaring van het eigen Licht steeds groter gaat zijn. Dit Licht is een communicatiemiddel tot het leven zelf, is een communicatiemiddel tot de ander. Ook in stilte vanuit dit Licht dat gevonden wordt in de stilte van het Hart, waardoor dat veld van Licht de transporteur is van deze Lichtenergie. Zodat dit middel tot communicatie de Wereld op een andere wijze kan leren kijken naar de werkelijkheid in zichzelf en niet naar dat wat nu als waarheid over het kleine zelf, de “kleine mens”wordt aangenomen.

Het gaat werkelijk over de herschikking van energievelden door communicatie vanuit het Licht. Daar waar mensen elkaar leren vinden in de uitdrukking, in de stilte van communicatie, in dit Licht vanuit het spreken tot elkaar vanuit dit Licht, zal er een dusdanige transformatie in het collectief kunnen gaan plaatsvinden, dat dit ook werkelijk voelbaar gaat zijn in heel veel mensen.

Ik roep u dus allen op om vanuit dit Licht te communiceren om boven alle schaduw uit te stappen om in dit Lichtveld aanwezig te willen zijn en te vertrouwen op wat daar aanwezig is en te weten dat:

Dit Licht is wie u allen bent! Dat is uw oorsprong…

Wanneer dit Licht werkelijk zijn uitdrukking kan vinden in deze collectieve communicatie, waarin de stromingen niet alleen maar in het onderbewustzijn van het netwerk, in het leven plaatsvindt, maar ook in alles wat om Aarde zich bevindt! Als netwerk van Licht, zodat ook dààr  deze communicatie opgeslagen wordt waardoor  de beweging van het totale leven collectief een andere wending gaat krijgen!

Jullie allen zijn Scheppers. Ook in deze situaties van het leven. Jullie allen zijn onderdeel van dit grote Kosmische Plan. Datgene wat het grote Kosmische Plan laat zien is een veld dat door heel veel mensen eenzijdig wordt vertaald. Daardoor is in die eenzijdigheid een soort afwenden van het Licht ontstaan in zichzelf. Het vertrouwen ontbreekt in de eigen kracht van het scheppend vermogen tot vernieuwing.

Wanneer dit gezien wordt en de mens weer terug beweegt naar het midden van eigen essentie, zal daarin de Kracht van het Licht zo voelbaar gaan zijn, dat het Licht werkelijk weer geopenbaard of wel gebaard in de Mens zal worden. Dit Licht zal een dusdanige verschuiving teweeg gaan brengen dat deze verschuiving uiterlijk zichtbaar gaat zijn in de uitstraling der mensen. Er zal een innerlijke en daardoor ook uiterlijke vrijheid ontstaan, die iedere vorm van schaduw de pas af zal snijden en uiteindelijk vol Liefde en mededogen de schaduw tegemoet zal treden, wetend dat juist alles wat schaduw betreft nu op dit moment laat zien dat het een enorme diepe functie heeft om het Licht opnieuw te openbaren.

Dit is allemaal onderdeel van dit Kosmische Plan tot grote transitie van deze schepping. Niet alleen maar de transitie van de Schepping buiten jullie allen, maar juist de transitie die een enorme ascensie in ieder mens teweeg brengt. En niet alleen maar in mensen, maar in alles wat leeft en alles wat bewust-Zijn draagt.

Ook Ik – als aarde – draag daarin een volkomen andere frequentie. Mijn frequentie zal op gaan schuiven in een volkomen nieuwe bestemming. Mijn bestemming als Aarde zal een andere gaan zijn. Uiteindelijk zal mijn gastvrouwschap een andere gaan zijn voor een andere vorm van energetische bewoning. Weet dit… weet dan ook dat niets verloren is en ook niets verloren hoeft te gaan in uw menselijk leven.

Sta op in dit Licht! Voel weer waartoe u in dit moment van leven in staat bent en werk samen met Mij, met het Licht in Mij, met het Licht in de Kristallen in mijn eigen diepste binnenwereld. Deel daarin de verbinding met de diepste kristallijnen, heldere energievelden die zich diep tot in de kosmos laten horen. Die echoën op heel hoge frequentietrillingen. Deze frequentietrillingen zullen weer terugkeren in uw eigen lichtveld. Deze trilling zal uw trilling en frequentie van iedere dag doen verhogen, wanneer de aandacht daarop blijft bestaan.

Wees daarin dus zeer aandachtig, vol overgave gedisciplineerd vanuit de innerlijke gevoelde opdracht, dit ook gezamenlijk met Mij te willen volbrengen. Te weten dat juist de stappen die dan gemaakt worden, de stappen zullen gaan zijn vol van Licht, vol van bewustzijn. Maar ook vol van aanwezig willen zijn in deze tijd van evolutie, wat een keus is geweest van jullie allen om hier aanwezig te willen zijn. Juist de keuze vanuit het Zielsaspect in een ieder.

Wanneer dit vol overgave wordt erkend, dan zal ook de bezieling daarachter en het Licht wat daarin uiteindelijk zo het werktuig gaat zijn en kan zijn van ieder mens die dit begrijpt, zal daarin een heel andere bestemming gaan krijgen.

Laat dus los… al die oude velden van duisternis, schaduw, oordelen en angst!

Maar ook vooral houdt u niet meer afzijdig van dat wat zich aan het voltrekken is, maar grijp in vanuit het hoogste bewustzijn… Vanuit het hoogste Licht in uzelf… Vanuit de hoogste intenties mee te willen delen in deze grote omwenteling en daar deel aan te nemen vanuit Licht, niet vanuit angst!

Dan zal daarin ook de scheppingskracht van uw eigen hoogste Licht een belangrijk pijler gaan zijn onder deze nieuwe samenstelling. Wees daarin steeds innerlijk van overtuigd dat dit Licht in de verbinding met al die velden, zoals ik u net heb geschetst, in de kosmos maar ook in Mijn diepste Binnenwereld, in alle kristallen die u op uw weg tegen zal komen vanaf dit moment. Wees daarin bewust, dat ook daarin steeds een energieoverdracht plaatsvindt vanuit uw Licht tot dat wat op uw pad komt met kosmos en met alles wat zich daartoe verhoudt. Alle velden van Licht zullen uiteindelijk zich gaan samentrekken in uw eigen besef van wie u bent.

In LichtVerbonden Zijn…

Wat ik zelf – Berry – hieruit begrijp, is dat er enorm wordt aangedrongen – op een heel heldere perceptie – van wie wij allemaal werkelijk zijn. Dat wij los dienen te komen van alle inprenting van dat wat wij nu juist niet zijn. Als wij dat los gaan schudden en beseffen dat, datgene wat we van ons af kunnen gaan schudden, dat dit een energie is die in de ondergrond van Moeder Aarde  terecht komt. Dat Zij vanuit een enorme overgave aan haar doel, aan haar eigen opdracht – ook ten opzichte van ons – dat zij de transformatie van datgene wat losgeschud wordt, ook zal helpen bewerkstelligen.

Dat zal ook zichtbaar zijn in de uiterlijke vorm van Moeder Aarde. Zij zal werkelijk zich losschudden… de Wereld zal werkelijk schudden … hoor ik. De Wereld zal werkelijk schudden, maar niet om nog meer angst te zaaien, maar juist om –  datgene, wat ik net hoorde van haar – om dat zichtbaar te maken, als waarheid in ieder mens.

Ik wens en bid dat een ieder die deze tekst onder ogen krijgt, zichzelf ten dienste zal stellen aan datgene wat zo urgent gevraagd wordt in de samenwerking met Moeder Aarde  en met alle kosmische begeleiding die om de aarde heen staat…!!!

Amen.

https://www.berryvincenta.com/