Vaccins en Onrust

Vaccins en Onrust

2021 januari / Doorgeving via Berry Vincenta

Via vraagstelling en dialoog (vraagstelling is schuin weergegeven)

Dan zou ik de stap willen gaan maken naar de andere grote fundamentele shake-up in deze wereld. En dat is dus de COVID-ontwikkeling. Zijn er in uw perspectief grote ontwikkelingen gaande, die we zouden kunnen gaan melden aan een grotere groep mensen, teneinde hen te versterken..?

Er is heel veel te zeggen over de werkzaamheid van dit zogenaamde virus. Datgene wat zo  – in deze wereld waarop u allen leeft-  zo heeft aangedaan op vele lagen, is een veld, dat uiteindelijk een noodzakelijk veld bleek te zijn. Omdat er een heel groot collectieve omwenteling dient te komen. Deze omwenteling is gaande… Maar deze omwenteling kan alleen maar heel duidelijk zichtbaar worden voor veel op uw aarde, wanneer ook kan worden omarmd, datgene wat verandering betekent.

De verandering is een verandering die voor heel veel mensen een enorme diepe angst in zichzelf  opwekt. Oude angsten, oude overtuigingen op basis van verleden betekent dat heel veel mensen de deur bijna hebben gesloten voor het heden en de toekomst. Ze stabiliseren hun eigen energie in een soort van stagnatie in het oude verleden, in oude overtuigingen, in de angsten voor tekortkomingen, maar vooral ook in de angsten niet meer datgene in vrijheid te kunnen doen, wat uiteindelijk de wens van het hart is. Daarin ligt een hele grote aanwijzing.

De mens dient in deze periode juist vanuit alles wat hun wordt opgedragen ook werkelijk naar binnen te gaan. Naar binnen in zichzelf, naar binnen in hun eigen – niet alleen maar fysieke huis – maar ook letterlijk in hun eigen huis en in de stilte van hun eigen systeem te durven afdalen. Te zien welke oude overtuigingen nog steeds worden gekoppeld aan al die angst die zo wordt ingeprent. Al die angst die mensen innerlijk zichzelf zo gesplitst laat voelen.

Het is precies deze gespletenheid binnen dat bewustzijn, wat een mens verzwakt en waar de schaduwwereld de grip op de mens lijkt te krijgen. Wat uiteindelijk niet zal lukken, want het Licht zal hierin steeds weer opnieuw winnen. Maar dat even terzijde. Het gaat er om wat de mens op dit moment ervaart

Heel veel mensen op uw aarde zijn nog niet bewust, nog niet bewust van hun eigen diepe, diepe vermogen dit hele veld in zichzelf om te zetten. Hun eigen weerbaarheid veel groter te maken; hun eigen immuunsysteem steeds sterker te maken doordat hun gedachtewereld heel anders kan worden gevoed. Niet meer door dat wat wordt ingeprent, maar gevoed wordt vanuit hun eigen hartsenergie, vanuit dát, wat hun eigen innerlijke wijsheid is, dat wat van binnen geweten wordt in ieder mens.

Wanneer mensen dat zichzelf weer realiseren, komt daar een nieuwe stroom van vrijheid los. Dan kan binnen die vrijheid gemakkelijker worden geaccepteerd, dat wat als onvrij vanuit regelgeving wordt ervaren en zal datgene niet worden gevoed, wat zich zo afzet tegen dat wat wordt opgelegd. Maar zal worden begrepen dat het juist de angst is die de innerlijke mens zo klein maakt waardoor hij uiteindelijk verdwijnt uit het eigen zicht.

Het gaat om opnieuw weer inzicht te krijgen in het eigen innerlijk, op de eigen kracht van het grote Zelf. De mens die werkelijk weer de grote mens gaat zijn die opstaat, die op gaat staan, binnen die binnenste vrijheid. Die daardoor de  vrijheid in de buitenwereld vanuit zijn eigen energie steeds groter en groter en groter maakt. Dit veld aanraakt in de ander, wanneer de ander de ogen verbindt, verbindt met zichzelf.

Deze zielenoverdracht van energetische kwaliteit zal die ander – die nog onbewust was en gevangen in angst   zich laten openbreken. Openbreken in dat, wat een heel ander veld betekent. Het is een werkelijke overstap naar een volkomen nieuwe realisatie. Deze nieuwe realisatie is geen utopie; het is niet een gemakkelijk afdoen van dat, wat in de wereld voor vele mensen zo moeilijk is. Waarin mensen zo worden gedwongen, het diepste in zichzelf te moeten ontmoeten vanuit creativiteit. Om zichzelf vanuit oude overtuigingen in leven te kunnen houden. Zoals men zegt het hoofd boven water te houden.

Nu gaat het niet meer alleen maar om het hoofd boven water te houden. Het gaat erom om de ziel boven het water te tillen en een gloeiende ziel te zijn. Een ziel die innerlijk zijn eigen keuzes bepaalt, die innerlijk weet wat hem te doen staat! En die vanuit dat innerlijk die verbinding maak, collectief met deze wereld. Die binnen dat onderbewustzijn, zoveel werk verricht dat het juist als druppels van bewustzijn in die onbewuste mensen kan binnen druppelen  en mensen zichzelf realiseren hoe het is wanneer er andere keuzes worden gemaakt.

Ook vanuit het gedachtegoed, want laten wij kijken naar het gedachtegoed vanuit het collectief der mensheid. Het overgrote deel laat zich volkomen vergiftigen, verangstigen, verkleinen en vooral ook verpletteren haast doordat er zoveel duisternis over hun licht wordt gestraald. Maar deze duisternis kan alleen maar een plek vinden, wanneer daar een plek voor wordt gemaakt in ieder mens.

Een mens die gevuld is van Licht, heeft geen plaats voor schaduw, heeft geen plaats voor duisternis, heeft geen plaats meer voor angst, heeft vooral plaats voor moed, voor kracht, voor innerlijk besef, voor wie die is.

Vanuit zijn essentie, vanuit zijn eigen bewustzijn en het besef dat ieder mens op zijn eigen plaats, zijn eigen verantwoordelijkheid draagt, om al ditgene wat nu plaats vindt, tot een stilstand te manen. Vanuit de eigen kracht en niet meer vanuit de afhankelijkheid van allerlei buitenzaken, op welke wijze en op welke laag dan ook.

Waar heel veel mensen naar toe willen, is een energieveld dat natuurlijk ten dienste staat van deze nieuwe plannen in deze wereld. Ieder mens ten dienste staat, maar die ook vooral heel duidelijk kijkt, naar dat waarin heel veel mensen hun verantwoordelijkheden uit handen dreigen te geven. Het is noodzaak dat ieder bewust mens aan ieder onbewust mens laat weten en dat dit werkelijk in de wereld wordt gezet. Wees bewust van die eigen diepste intentie in het gedachten goed en laat die gedachten steeds verbonden zijn.

Het mentale lichaam met het zielenlichaam.

Laat dit mentale lichaam steeds gevoed worden door het hart. Waardoor daardoor de energie collectief uiteindelijk een heel andere kant op kan gaan stromen. Wanneer ik u daar een metaforisch beeld bij schets, dan zie ik in eerste instantie een soort van spiraal wat zich naar binnen beweegt, maar wat wanneer deze omwenteling er kan zijn, deze wereld uiteindelijk zal omkeren naar de bedoeling van deze periode, dan zal deze spiraal juist in het collectieve onderbewustzijn helemaal vanbinnen naar buiten gaan stromen.

Dan zal er niet meer plaats zijn voor welke interpretatie van schaduw dan ook, van welke krachten dan ook ongeacht van welke negatieve invloed. Dan zal werkelijk deze wereld tot wasdom komen en zal een ieder daarin zijn ziel vanuit een gloeiend licht tonen aan zichzelf en aan de wereld.

Dat is heel duidelijk. Het beeld wat ik bij uw woorden hoor en bij uw woorden zie is het beeld van de opgesloten Nelson Mandela die op een Robbeneiland in de gevangenis heeft gezeten en zich eigenlijk nooit gevangen gezet  heeft gevoeld. Eigenlijk altijd de vrijheid in zijn eigen hart heeft weten te voelen als vrijheidsessentie. Dat is wat ik heel waardevol vind en voor mij een leerschool was als teken van gevangen zitten en toch vrij zijn.

Dit is een heel mooie aanvulling.

Vaccinaties

We zijn op dit moment in januari 2021 beland, bij het massaal vaccineren van de mensheid; zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Wereldwijd worden miljoenen, honderden miljoenen vaccins voorbereid om ingespoten te worden. Gisteren zag ik een video van de arts Dolores Cahill. Zij waarschuwt de mensheid, evenals vele andere artsen dat doen, voor een verschrikkelijk gevolg van deze vaccinatiecampagne. Al zouden er honderd duizenden, zo niet  miljoenen mensen gaan overlijden. Dit is een behoorlijk heftige boodschap, die ik voor mijzelf dien te duiden en zeker in het werk dat ik doe. Ik zou u daarover uw perspectief vragen te delen.

Wanneer we naar dit veld gaan kijken, dan zijn daar verschillende dingen over te zeggen. De vaccinaties zijn verschillend; er zijn verschillende soorten vaccinaties. Er is niet een eenduidige vloeistof; er zijn verschillende soorten. Daarin ligt ook een verschil. Er zullen vaccinaties zijn die niet werkzaam zijn en er zullen vaccinaties zijn, die wellicht heel kortstondig werkzaam zijn. Maar het gevaar zit hem in de vaccinaties waar mensen op welke wijze dan ook heel ernstig ziek van gaan worden. En een vaccinatie waarin er – zoals ik u eerder heb aangegeven – nano-technologische energieën zijn ingelegd, waardoor mensen uiteindelijk weer in een heel oude energie van slaafsheid kunnen belanden.

Er zijn dus verschillende stromingen zichtbaar en dat maakt ook dat dit veld een heel ingewikkeld veld is voor mensen die juist nog in deze wereld leven en die vanuit dat veld daar ook naar kijken. Maar vanuit deze kant kan ik u zeggen, dat er dus verschillende stromingen zijn en dat er zeer zeker mensen zullen zijn, die hier ziek van gaan worden en ook zeer ernstig ziek, zoals beschreven.

Datgene wat wordt geduid, wat u mij vraagt, daarin zou ik nog niet direct zo expliciet dit zo willen neerleggen. Ik zou daar eerst even de tijd over willen laten gaan, want ik zeg u, dat binnen nu en niet al te korte tijd er veel meer duidelijk zal zijn. Dit zal binnen nu en een aantal maanden voor u gaan staan en u zult daarin veel dieper kunnen gaan doorvoelen, wat nu werkelijk daarachter ook duidelijk moest worden.

SCHOKBEWEGING

Dan zal de mensheid ook iets voorgeschoteld gaan krijgen, wat een enorme schokbeweging, een golfbeweging in de wereld  zal brengen, waar mensen diep geraakt door zullen zijn, omdat er een waarheid aan het licht komt, die uiteindelijk voor heel veel mensen van grote invloed gaat zijn. Daarom is het zo belangrijk dat datgene wat door ons van deze zijd of via zoveel kanalen naar uw wereld wordt gebracht. Dat dient ook het wereldse licht te gaan zien.

Dat steeds meer mensen innerlijk ook de verbinding daarmee durven te maken, vanuit het krachtveld wat ik hiervoor heb beschreven en uitgelegd, waardoor ze voorbij de angst gaan. Zich niet laten misleiden, juist niet op emotionele gronden ten opzichte van omgevingsfactoren. Dat er alleen maar keuzes gemaakt mogen worden, juist hierin op basis van wat innerlijk gevoeld wordt. Er is dus een hele grote verscheidenheid. Er is werkelijk een verschil  en daarin zal uiteindelijk ook blijken hoe dit verschil in de totale mensheid uit gaat pakken.

Heeft het in die zin te maken met de schokgolf, met de gebeurtenis die je zo juist hebt genoemd?

Ja… dat is een soort van begin waarin – als ik het beeld daarvan heb- mensen echt collectief het gevoel zullen hebben allemaal verdrinken, dat ze allemaal kopje onder gaan.

In figuurlijke zin .

Ja, in figuurlijke zin en terwijl het tegendeel uiteindelijk waar blijkt te zijn. Dat de armoede die gevoeld wordt versus de enorme rijkdom die omarmd gaat worden, echt een feit gaat worden.

Oké…Het is te voelen. Het zal zich uit gaan kristalliseren.

Er zullen ook letterlijk implosies – en dat heb ik al eerder gezegd, ik hoor het weer –  implosies op de wereld zijn. Implosies, maar ook letterlijk explosies. Er zullen letterlijk explosies zichtbaar zijn, die een soort van samengebalde energie vertegenwoordigen die vanuit de implosie der mensheid wordt gecreëerd!

Heftig..!

De dialoog over duisternis en licht is voor mij, wanneer  ik daar  onvoorwaardelijk naar probeer te kijken een soort ‘sparring’-wedstrijd, waarbij het Licht er is en de duisternis eigenlijk niets anders doet, kan doen, dan het Licht spiegelen in die zin. Het Licht is onverbrekelijk, stralend en altijd aanwezig als een liefdesscheppingskracht, waarbij het donker niets anders kan doen, door zich van het Licht af te werpen en daardoor een schaduw ziet en manifesteert.

De kracht die de duisternis krijgt, komt vooral doordat het Licht vreest voor de duisternis. In die zin is het voor mensen natuurlijk een ultieme test om in deze tijd geconfronteerd te worden met een schijnlijk levensbedreigende situatie, waarbij de mens terug moet naar zijn essentie. Kunt u daar nog iets over zeggen in dit beeld?

Daar waar het Licht collectief opstaat, heeft schaduw geen enkele kans meer. Hoe groter het Licht, hoe groter de strijd van de schaduwwerelden, want hoe meer Licht schaduw weg dreigt te duwen hoe groter het gevecht zal zijn. Dat is wat zichtbaar is. Dat is wat zichtbaar is op de aarde en dat is wat zichtbaar en voelbaar is binnen menselijk bewustzijn en vooral onderbewustzijn.

Daarom is het zo belangrijk dat dit Licht, wat vaak wordt gezien door de wereld van alle dag als een soort van fatalistisch licht. Nee dit is een essentieel Licht. Het Licht waaruit de mensheid is ontstaan. Het is basaal! Het is de basale kracht der mensheid. Wanneer het ontstaan van de mens binnen dit Lichtprincipe duidelijk wordt in het brein, in het dagelijkse brein van mensen, zal daarin gemakkelijker een verbinding kunnen worden gelegd.

Allerlei moeilijke spirituele modellen en verhalen is aan heel veel mensen het bewustzijn van nu niet besteed, eenvoudigweg omdat het overgrote deel – zoal ik u zei – zich helemaal nog niet zo bewust is. Dus.. het werk der bewusten ligt daarin, om dit tot een heel grote toegankelijkheid te maken en ieder mens als het ware als een kind op te voeden in zijn eigen ontstaan en hoe hij is ontstaan, waar het bestaan dus uit ontstaan is.

Daarin ligt ook een belangrijke aanwijzing. Maar ieder bewust mens weet, hoe groter de kracht van het Licht, hoe meer de duisternis zich zal trachten te winnen. Maar deze groep krimpt en krimpt en krimpt en zal steeds meer groepen buiten uw aarde en gezichtsveld proberen te mobiliseren om daarin nog steeds een vuist proberen te maken. Deze vuist zal uiteindelijk een vuist zijn die een open hand moet gaan worden!

Gisteren kreeg ik een bericht van een helderziende, die mij belde na een lange tijd. Hij vertelde dat er op kosmisch niveau entiteiten zijn verdwenen, zijn vernietigd, die als bewustzijnsvelden achter de kwade bedoelingen en onderdrukking in het aardse veld aanwezig zijn geweest, voor eeuwen en eeuwen. Kan ik deze informatie bij u verifiëren, in de zin of daar een waarheid in schuilt op groot kosmisch niveau?

U bedoelt dat dit een groep is die werkzaam was binnen de schaduwwereld?

Ja.

is exact de aansluiting die ik bedoel met ‘de gebalde vuist moet  een open hand worden’. Het is de open hand waarin – de mens die in het licht leeft – de hand van mededogen uitstrekt naar wat het duister vertegenwoordigt. Natuurlijk is het zo dat ook u weet, dat niet alle groepen waarover wij nu spreken allemaal dit zelfde bewustzijn van liefde dragen. Er zijn ook groepen die op een andere manier een ontwikkeling hebben doorstaan en daardoor een andere uitdrukkingsvorm geven aan scheppingskracht.

Maar we hebben het hier over die velden, die nauw betrokken zijn bij de mensheid. En zeker is het zo, dat er een aantal groepen zich als het ware energetisch hebben over gegeven, zich hebben laten oplossen in oude energievelden, waardoor er een soort van nieuw begin is ontstaan binnen deze groepen.
Ik zeg u dat dit wordt gerefereerd aan de oude werelden, waarop zij terug kunnen grijpen. Dan vanuit een soort van nieuwe, oude incarnatie, hun eigen incarnatieweg opnieuw op gaan pakken. Daardoor uiteindelijk ook uit zullen komen, bij dat wat hun licht voor zichzelf kan gaan betekenen.

Dit gaat heel diep en heel ver. Deze energie brengt eigenlijk deze groep naar de oude wereld. Wanneer deze oude aarde – deze oude aarde waarop u nu nog leeft – deze planeet niet meer de functie kan vervullen, vanuit dat, wat ze al die eeuwen heeft vervuld voor de mensheid. Dan zal deze energie van deze aarde nog steeds beschikbaar blijven voor dit soort groepen, die als het ware een beginnend nieuw veld gaan creëren, waardoor de groep die nu aanwezig is, overgaat naar die nieuwe 5D-wereld. Snap je dit?

Ik snap het tot een hoogte waarbij ik eigenlijk het woord ‘berouw’ hoor van een groep, die altijd gedacht heeft dat het leven bestaat uit heersen of overheerst worden. Dat er inzicht is gekomen in dat principe en dat ze proberen via deze weg terug te klimmen – om het maar zo maar eens te zeggen – naar oude vormen om daar hun pad alsnog te wijzigen.

Dit is inderdaad zo. Dit is de weg van evolutie die ze uiteindelijke zijn gegaan. Ze zijn tot het punt van de diepste duisternis afgedaald. Vanuit dat punt, vanuit de diepste duisternis en alles wat zich daarin afspeelt – wat ik u niet verder meer hoef te benoemen – is uiteindelijk doorleefd en geleefd.

Maar er is steeds een uitreikende hand van mededogen vanuit het Liefdesveld en Licht vanuit het Kosmisch Zijn geweest. Er zijn druppels binnen gestroomd binnen deze groepen die uiteindelijk nu weer, heel voorzichtig de weg terug proberen te vinden. Daarom is het belangrijk dat hierin niet de afgescheidenheid in stand wordt gehouden, maar dat er verbinding wordt gezocht.

Daarom is het belangrijk dat angst niet in stand wordt gehouden, maar dat er evenwicht wordt gecreëerd vanuit het midden, zodat deze angst niet dátgene blijft voeden, waar deze groepen zich dan van los zouden willen maken. Die zich echter nog steeds laten verleiden door de voeding, die juist datgene veroorzaakt vanuit angst. Er is dus nog veel meer over te duiden, maar het gaat er nu in eerste instantie om, dat vanuit het diepste punt van involutie, de nieuwe weg van evolutie opnieuw op zullen kunnen gaan. Maar het is een keuze die gemaakt wordt door een bepaald deel van deze groepen, want niet alle groepen zullen hierin meegaan. Is dit duidelijk?

Ja. In hoeverre heeft in het proces dat we  nu op aarde meemaken, de afgelopen Saturnus/Jupiter-conjunctie op 21 december een sleutelrol gespeeld, om het zo te zeggen?

De sleutelrol hiervan heeft vooral ook te maken met het volgende: het heeft een veld aangejaagd, dat een soort van geboorte betekent in een nieuwe herkenning. Juist doordat het iets heeft aangejaagd in het bewustzijn, is het vooral ook belangrijk, dat dátgene wat zich openbaart in ieder mens individueel – maar vooral ook herkend wordt door de bewusten –  dat daarin steeds groter dat veld zich ook manifesteert. Dus de aarding van deze nieuwe geboorte van datgene wat zich heeft geopenbaard is belangrijk.

De aarding hiervan is de aarding door steeds deze realisatie te hebben. Dat dit niet een utopie is wat in de toekomst ligt, maar dat al datgene wat gecreëerd wil worden – vanuit de droom van ieder mens en de grote collectieve droom die op dit moment leeft – dat daarin de verandering ligt. Juist daar, vanuit dit vermogen wat is aangeraakt. Wat is geopenbaard en wat geboren is geworden, zich wil aarden in deze nieuw droom. Dat zal uiteindelijk een grotere realiteit blijken te zijn dan ieder mens zich ooit kan voorstellen. Daarom is het belangrijk om de oude velden heel duidelijk te ontknopen en daarin te ontkoppelen van het bewustzijn van nu.

Te ontwarren om verwarring te voorkomen!

Er is een facet op deze aarde en dat facet noemen we economie. Dat facet noemen we brood op de plank zien te krijgen. Dat facet is onlosmakelijk gekoppeld aan onze fysieke manifestatie op aarde, waarbij wij dienen te eten, waarbij wij huis en haard dienen te verdienen, om het zo maar eens te zeggen. Ondanks alle spelletjes die ook op dit veld gespeeld worden, is de vraag of dat nu toch met alle bereidheid en goedwillendheid van de mensheid, om zich op een lager pitje op dit gebied te schakelen, betekent dat ook dat er onvermijdelijk een enorme schadepost tevoorschijn zal komen, die zich zal gaan manifesteren in economische schade. Wellicht in armoede. In een enorme verschuiving van economische machtsposities binnen bedrijven en het bedrijfsleven. Wat kunt u daarover reflecteren?

Alles wat u nu benoemd heeft allemaal te maken met de oude ‘houvast-momenten’ in de wereld van toen. Het heeft alles te maken met dat wat gekend is. Het heeft alles te maken met – zoals eerder genoemd – de oude overtuigingen. Vooral ook  de oude overtuigingen van tekorten! Het heeft alles te maken met toch diep gewortelde angst, voor het niet genoeg in het leven te kunnen creëren om in leven te blijven. Overleveingsangst; maar het heeft vooral te maken met de angst voor verandering: angst om werkelijk energetisch in het diepe te worden gegooid. En wel zodanig dat er het vertrouwen weer in terug kan keren, dat er altijd wordt gezorgd voor dat wat nodig is.

Deze wereld waarin u leeft en leefde, was een wereld die volkomen uit balans was. En daar waar ook de verdelingssleutel op deze wereld zo uit balans is geweest, is iets voor heel veel mensen  -vooral in het westen– volkomen uit het zicht was verdwenen, omdat de balans die voor de westerse mens werd gezocht, werd gecreëerd, een balans was, die vooral te maken had met méér en vooral ook met het zelf.

Maar waar het nu omgaat is de balans en het evenwicht van de verdeelsleutel om alle goederen op deze wereld in evenwicht te brengen. Waarin er gelijkwaardigheid ook op die velden kan ontstaan. Waarin er van de westerse mens wordt gevraagd, afstand te nemen van dat waaruit heel veel westerse individuen hun persoonlijkheid uiteindelijk vorm hebben gegeven. Ze hebben zich daardoor van een soort individu verklaard, die vooral ook verbonden was met de functie die zij in deze wereld bekleden.

Maar daar waar de functie wegvalt, valt heel veel van buitenkanten weg. Opnieuw wijs ik u naar die binnenwereld waar ik u uitgesproken op heb aangesproken. Het gaat over die binnenwereld. Het gaat bij ieder mens die nu ook daarin, zijn eigen diepste creatieve vermogen moet aanspreken. Ook heel duidelijk over velden, die nu doorzocht worden en die anders helemaal niet gezien waren door de mensen die dit nu overkomt.

Waarin mensen zichzelf verrassen. Waarin mensen zichzelf werkelijk verwonderen in de veerkracht en in alles wat zich nu in zichzelf laat voelen. Dat maakt ook dat dit soort mensen, die zichzelf op een andere manier gaan waarnemen, daardoor andere energieën in zich kunnen openbaren. Waardoor er ook meer wordt geaccepteerd, dat wanneer er vanuit materieel opzicht minder zal zijn, er uiteindelijk veel méér zal zijn of blijken te zijn in verbinding tot de ander!

Want ook daarin zal in de relatie tot de ander steeds dieper voor ieder mens voelbaar zijn, hoe het is, dat er weer contact kan zijn tussen mensen. Dat er lichamelijk contact kan zijn. Dat er uitwisseling van liefde kan zijn. Hoe belangrijk wordt dit veld momenteel als belangrijk gezien. Daarin en de afwezigheid daarvan wordt uitvergroot gespiegeld aan de mensheid. Daarin zal juist de materiële welvaart uiteindelijk een andere rol gaan spelen. Deze rol wordt zeer duidelijk uiteindelijk gecreëerd vanuit dat andere veld van gelijkheid.

Gelijkwaardigheid van de verdeelsleutel in die gelijkwaardigheid. Waarin er voor een ieder genoeg is. Omdat er eenvoudig weg meer dan genoeg is op uw aarde om alle monden te voeden. Dan zal er niet meer van het oosten naar het westen moeten worden verhuisd om een beter leven te zoeken, maar zal er binnen ieder land bezield kunnen gaan worden vanuit evenwicht. Dat is het grote verschil!

Prachtig. We kunnen dus zeggen, dat vanuit de welvaart zoals wij die nu kennen en vanuit het oude beeld, vooral de hebzucht een belangrijke drijfveer is. En binnen die hebzucht, speelt dan ook het tempo waarin het een en ander moet geschieden, teneinde die hebzucht te bevredigen een heel grote rol. Andersom gezegd:
Als wij het tempo kunnen verlagen, als wij de hebzucht los kunnen laten en alleen dátgene tot ons nemen waar behoefte aan is, in plaats van de hebzuchtvraag te vervullen. Dat dàt dan het andere tempo is en dat dàt werkelijk duurzaamheid is die duurzaamheid probeert uit te drukken in deze nieuwe economie. Zeg ik dat goed?

Ja dat klopt. Dit heeft ook te maken met dat de westerse wereld moet gaan begrijpen, dat de hele economische welvaart en de weg die de mensen daarin liepen, een doodlopende weg bleek te zijn. Want men was steeds opnieuw onderweg naar nog meer… nog verder… nog meer! Maar waar men uiteindelijk het doel had om uit te komen, was voor niemand duidelijk.

Er was maar één medespeler en dat was vooral machtsposities. Deze machtsposities sluiten weer aan op datgene wat nu in de wereld op een andere manier zo’n  belangrijke rol schijnt te spelen. Daarin zal ook een heel grote omkeer zijn.

Duidelijk. Dat betekent dus eigenlijk, als wij naar de economie kijken en we kijken naar de wijze waarop mensen – zoals u zei het hoofd boven water proberen te houden – dat ook die bewustzijnsgolf die nu aan de gang is stimuleert. Van welke aard dan ook.

Dit bewustzijn zal inderdaad hierin diep gestimuleerd worden. Men zal ook veel gemakkelijker delen. Delen met elkaar. Men zal weer komen tot dat stuk deling van dat wat uiteindelijk in een soort van te veel in het persoonlijk leven is geweest. Wordt uitgedeeld aan die ander die dat nodig heeft. Ook daarin komt weer een soort van heel oude herinnering, een oude herrealisatie van die diepe verbinding met de ander en ook met het evenwicht binnen deze wereld.

Het gaat werkelijk om een nieuw evenwicht. Het gaat om een evenwicht op alle velden binnen dit bewustzijn. Het gaat niet alleen maar over het evenwicht fysiek, maar ook emotioneel, ook vanuit hartenergie, vanuit spiritualiteit, vanuit mentale patronen, vanuit hogere energievelden.

Het gaat over volkomen nieuwe balans. Het is een soort herijking van het werkelijke mens zijn en daarin wordt de stap gemaakt. Schoorvoetend worden bepaalde stappen gemaakt. Heel veel mensen zitten nog af te wachten tot de volgende hand wordt uitgestoken of regels worden opgelegd. Al deze mensen die in een hoek zitten te wachten op de volgende regels zullen zich, in zich zelf, steeds dieper hun eigen kracht en waardigheid dienen te herkennen. Waardoor ze stappen maken, op gaan staan en niet alleen maar hun hoofd boven water houden, maar zo als gezegd, hun gloeiend stralende ziel boven dit water uit gaan steken en zich zelf laten zien in volkomen bezieling vanuit wie ze werkelijk zijn.

Prachtig.

Tot slot wil ik in dit kader ook vragen uw perspectief te delen ten aanzien van de publicatie en de manifestatie van het werk én de man achter het Word Economic Forum schuil gaat. Misschien is het wel letterlijk schuilgaan; het gaat om de heer Klaus Schwab. Hij heeft een boek geschreven en een verhaal de wereld in gestuurd, dat ‘The Great Reset’ is genoemd. Hierbij komt een beeld tevoorschijn, dat de mensheid verlaagt tot een soort robot.
Waarbij de mensheid gekoppeld wordt aan de AI, ‘artificial intelligence’, kunstmatige intelligentie. Daarbij wordt de wil en de vrijheid van de mens, het unieke individu zodanig beknot, dat hij uiteindelijk is verworden, tot een klein onderdeeltje in een grote ‘machine’. Zo zou je het kunnen zeggen. Hoe is uw perspectief op dat veld van deze theorie en deze aanpak.

Deze theorie en deze aanpak sluit heel nou aan bij datgene wat ik u  zei over de nanotechnologie binnen bepaalde  vaccinaties. Daarin – zei ik u ook – wanneer dit wordt toegepast, dat er op den duur ook werkelijk  invloed zal zijn op het geestelijk vermogen der mensen en dat er zeker wordt geïnfiltreerd. Deze infiltratie, waar deze man kennelijk dan ook op duidt, heeft vooral ook daarmee te maken.

Het heeft te maken met – waar ik u daar straks iets over uitlegde –  dat deel van die groep, die zich uiteindelijk weer op de weg van evolutie heeft begeven, is een groep die dan afscheid neemt van de groep. die nog in schaduw werkzaam is en die weer groepen aan wil vullen op dat deel. Wanneer er mensen ook weer op deze manier bestuurbaar worden, dan zullen zij op die wijze ook slaaf kunnen zijn van zo’n werkveld.

Wat daar dan een heel directe aansluiting op zou kunnen gaan zijn. Maar het is nog niet per definitie al beslecht. Dit hele veld. Wees daar heel duidelijk in. Ook in uw eigen perceptie, want zoals ik u zei: niet iedere vaccinatie is van hetzelfde soort.. Er zal zeker een heel groot deel blijven staan, vanuit hun eigen bewustzijn, vanuit die zielenkracht, vanuit datgene wat ze werkelijk zijn, die niet op die manier worden besmeurd met dat wat u mij hierin vraagt. Er zal een verschil zijn en zal zeker niet de hele mensheid treffen.

Deze man staat voor het communistische systeem, zoals dat in China met name wordt gemanifesteerd, waarbij de mensheid, de mens als individu volkomen teniet gaat in het grotere geheel. Waarbij beslist wordt over zijn lot door de regels van het communistische regiem, wat naar willekeur – zou ik bijna willen zeggen – wordt toegepast op mensen die vrijheid voelen en vrijheid willen manifesteren. Daarin ligt natuurlijk een enorm conflict met de westerse wereld en de westerse grote bedrijven en de overheden die dit westerse systeem voorstaan. In welk opzicht gaan die twee  werelden van de Great Reset en dat beeld met elkaar botsen?

Deze twee werelden botsen nu al.

In principe is het niets anders dan een enorme weerspiegeling op dat wat eventueel  mensen te wachten kan staan, wanneer ze de verkeerde – tussen haakjes – beslissing maken. Beslissingen worden altijd gemaakt op basis van innerlijke vrije wil. Maar… datgene wat u mij vraagt ten opzichte van bedrijven, heeft ook alles te maken met hoe zuiver kan het bedrijf bij hun eigen principes blijven. Hoe laten zij zich meevoeren in de geldstroom, in de oude hebzucht, in macht of durven ze te blijven staan op dat wat hun eigen innerlijke regelgeving en principes zijn.

Daar zit dan ook de grote uitdaging. Daar waar bedrijven toch mee stromen in de dictatuur van een land als China , dan zullen ze daar ook de eigen consequenties van gaan ondervinden. Maar tegelijkertijd zullen ze vanuit hun energie toch iets neerleggen in het morfogenetische veld van China.

Er zullen dus altijd mensen binnen dit grote land blijven opstaan, die toch geraakt worden tussen dat wat zij vanbinnen ook zijn en die zich tot op een andere manier blijven manifesteren. Er zullen altijd mensen zijn  die op welke wijze dan ook, ook daar hun nek uit blijven steken en die dus gevoed worden door de energie die ook westerse landen energetisch in het morfogenetische veld neerleggen.

In die zin vindt er wel een soort assimilatie plaats van tweetallen.

Deze volkomen assimilatie zal niet helemaal in evenwicht zijn. Het zal nooit op die manier -zoals u dat benoemt- in evenwicht kunnen zijn. Ook omdat de westerse wereld op een heel andere manier naar de wereld kijkt. Juist doordat het als het ware, een soort van gespletenheid oplevert, in de perceptie van de wereld, zal daarin altijd de moeite blijven om werkelijk een brug te kunnen vinden om te bouwen met elkaar aan iets anders. Daar waar geen openheid is zoals in China. Daar waar geen bereidheid is om werkelijk dat over te durven geven, aan dat wat vernieuwing heet, op een andere wijze dan daar waar zij technologisch mee bezig zijn – want dit is een andere wereld waar ik dan over zou spreken – maar juist op menselijk vlak, daarin zal er steeds een enorme weerstand blijken te blijven. Dit zal nog tijd nog tijd nodig hebben.

Dat is heel duidelijk.

Als ik het energetisch nu zie, dan is het net alsof China zich op een bepaalde manier afsplitst,  alsof er een energetische afsplitsing uiteindelijk plaats gaat vinden.

Dat betekent dan dat alle banden  met de andere wereld om het – zo maar even te zeggen – verbroken zouden moeten gaan worden of dusdanig worden verhard dat er sprake is van … ja eigenlijk een heel harde grens. Van een Chinese muur om het maar even zo te zeggen.

Het heeft te maken met verharding. Het heeft te maken met onwil ommacht op te geven. Het heeft ook te maken met en dat is iets dat de westerse wereld iedere keer heel goed moet doorzien: de enorme hoge intelligentiegraad van dat land, om op allerlei mogelijke manieren toch te infiltreren. Daar zit een heel belangrijk aandachtspunt. De westerse wereld wil hier vaak niet aan, vanwege het andere zicht op de wereld, maar toch is dit onderdeel van dit hele aardse spel. Het is evident dat de vrijheid in de westerse wereld zo hoog wordt geprezen en in stand gehouden wordt. Dat die misbruikt wordt door dit systeem om te infiltreren en door overal grip te krijgen als een octopus zijn  tentakels uit te spreiden.

https://www.berryvincenta.com/