De Hand Gods verplaatst Zijn schepping Deel 1 / Ontvangen door Berry Vincenta Geplaatst 19 april 2016

De Hand Gods verplaatst Zijn schepping Deel 1
Ontvangen door  Berry Vincenta
Geplaatst 19 april 2016
De binnenwereld van het Wezen Aarde wordt zichtbaar.
Niet alleen in het wezen van de aarde, in haar binnenwereld, verschuift alles, u verschuift met haar.
De oude velden zijn gekrompen.
Wees u bewust van het feit dat ook de fysieke vorm zal verdwijnen
Het geeft geen pas meer uw eigen oude patronen en paden te willen blijven bezielen.

Het leven op uw aarde wordt op dit moment bepaald door diepe, diepe verschuiving. De hand Gods verplaatst Zijn schepping. En de kracht waarmee dat gepaard gaat, is een kracht die voelbaar is in uw aller bewustzijn. Dat wat op uw wereld plaatsvindt kent zijn diepe, diepe bedoeling. Maar deze bedoeling wordt nog niet volkomen door de mens omarmd, omdat het velen op uw aarde nog heel diep in de stof treft. En waar het heel diep in de stof getroffen wordt kan het bewustzijn zich niet steeds verbinden met dat wat bedoeling heet. En toch is dat iets van deze tijd in evolutie. U  staat op een punt in uw eigen leven waarin u heel duidelijk kunt zien dat alle beweging in de buitenwereld uw binnenwereld raakt. En dat de binnenwereld van het wezen Aarde zichtbaar wordt. Haar binnenwereld toont u  uw eigen binnenkant en deze binnenwereld van de aarde wordt nu uiteindelijk geleefd in haar buitenwereld. Deze aanwijzing voor u, collectief als mens, betekent dat uw eigen binnenwereld wordt uitgenodigd zich in de buitenwereld te willen presenteren.

Degenen die het treft, dat wat in de stof voor u  zo zwaar is, is een bedoelingfactor geweest. Zij (Japan) hebben vanuit hun eigen collectiviteit gekozen om daarin een plaats in te nemen. Zij dragen daartoe bij aan iets zichtbaar maken van deze plek in evolutie, zij  zijn daarin geen slachtoffer, hoewel in hun persoonlijkheden zij dit anders zullen vertalen, maar  hebben  een zeer belangrijke rol die ze met heel veel aandacht in hun diepste innerlijke stilte ook vervullen, ook al is de stof zeer in beweging. Dit is een enorm verschil in energie-uitdrukking. En wanneer u op deze wijze, vol aandacht en vol van verbonden liefde naar deze mensen kunt en wilt kijken, dan zult u weten dat zij u  iets tonen en dat daarin hun taak ligt.

Dat het voor hen in hun eigen stoffelijke beleving een wereldse opgedrongenheid zal zijn waarin de aarde bewoog en zij  hun veilige levensplek moesten verlaten en vele dierbaren los moesten laten.
Maar dat wat zij tonen, daar waar zij zijn, is een hele belangrijke bewustzijnsaanwijzing voor u allen. De plek te willen verlaten vanuit oude veiligheid is een heel belangrijk deel hiervan. Want de verschuivingen die plaatsvinden zullen nog veel uitgebreider gaan plaatsvinden.  Deze verschuiving verdraagt  niet de oude methode van benadering, maar zal een nieuw bewustzijn opeisen in haar energieveld. Omdat dit alles te maken heeft met dat de Aarde als Wezen, de aarde als entiteit opnieuw haar plaats in gaat nemen, opnieuw zich losmaakt van dat wat niet meer dienstbaar is aan haar evolutie.

De aarde is geen reddeloos wezen
Daarin zal zij zich bewegen, maar is zij nog steeds zeer bewogen ten opzichte van haar bewoners. En wanneer u  dit begrijpt, deze bewogenheid, dan zult u ook diep in uw bewustzijn gaan zien dat het geen pas geeft om de aarde te willen redden. De aarde is geen reddeloos wezen, maar een zeer hoog geëvolueerd wezen die u allen heeft uitgenodigd bij haar te zijn en te leren van haar aandacht, te leren van haar bewustzijn. En haar bewustzijn schuift op, net zoals in de hele kosmos alles op zal schuiven onder de hand Gods.
Deze krachtsexplosies die nu zo zichtbaar en voelbaar en ervaarbaar zijn uiterlijk, zullen ook innerlijk steeds dieper ervaarbaar zijn. Want alle vernieuwingen en nieuwe plaatsen die ingenomen worden en moeten worden ingenomen door omstandigheden, zijn niet alleen meer uiterlijk, maar worden nu ook innerlijk aangeraakt.
Dat wat levenwekkend is, dat wat levenswekkend is, zijn die nieuwe krachtvelden
Velen op uw wereld voelen dat hun innerlijke bewustzijn aan het verplaatsen is. Er is een enorme verschuiving en deze verschuiving is iets waar ik u al eerder over heb gesproken.
Deze verschuiving vraagt ook van u om daar in stille aandacht mee te zijn. Want deze verschuiving is essentieel in dit punt van evolutie. Het vraagt volkomen aanwezig te zijn in dat wat er innerlijk wil verschuiven in u , wat niet alleen een individueel proces is, maar  ook in de collectiviteit een enorme krachtbron zal blijken te zijn, om  naar dat punt van nieuwe evolutie te stappen, maar ook daarnaar te streven.
De oude velden zijn gekrompen
Te streven vanuit bewustzijn, te streven om los te komen van oude velden die op dit moment geen pas meer geven aan dat wat zich neer wil laten. Want de oude velden zijn gekrompen, ze zijn niet meer levensvatbaar, hoewel ze nog in leven worden gehouden door al diegenen die nog niet hun bewustzijn daaraan gekoppeld hebben. Zult u diep innerlijk weten dat er heel veel is wat niet meer levensvatbaar is, maar ook veel wat er tot leven gewekt dient te worden. En dat wat levenwekkend is, dat wat levenswekkend is, zijn die nieuwe krachtvelden die in u geopend zijn, waarin de verschuiving van uw bewustzijn zich steeds dieper zal verbinden met die nieuwe energiedraden die u innerlijk zo bekrachtigen.
Deze krachten zullen zich koppelen aan elkaar in een collectiviteit en op die wijze worden er nieuwe levensvatbare velden gecreëerd, waarin nieuwe kosmische energie zich een plaats zal weten, maar die zo dicht bij het bewustzijn van de mens zal staan, dat de weg daar naartoe niet meer de oude weg zal en kunnen zijn. Omdat deze weg een veel kortere weg is, omdat deze weg staat bij het innerlijk weten. En de kennisoverdracht vanuit deze velden zullen zo dicht onder de huid van de mens kruipen dat er geen andere mogelijkheid is dan deze weg volkomen te omarmen.
Het geeft geen pas meer uw eigen oude patronen en paden te willen blijven bezielen.
Wanneer u dit alles begrijpt wat Ik hiermee bedoel dan zult u weten dat het ook geen pas meer geeft uw eigen oude patronen en paden te willen blijven bezielen, vanuit oud gedrag. Want juist daarin zult u steeds opnieuw merken dat u op oude sporen uw energie wilt verbinden. En dat deze verbindingen steeds los zullen laten. U zult daarin steeds meer de ervaring hebben dat iets zich steeds dieper dan losmaakt, waardoor er momenten van vertwijfeling, van zorg, van angst en wellicht ook van hele nieuwe impulsen zullen zijn. En deze impulsen zijn de momenten waarop u stil kunt staan bij wat daar los is gegaan in uzelf, waaraan u zich nog verbond, wat u vanuit al uw oude kracht levensvatbaar wilde houden.
Wanneer u begrijpt dat dit dus op dit moment in het leven absoluut geen zin meer heeft, zult u zich daarvan los kunnen maken. Dat maakt dat er innerlijk zoveel meer zichtbaar wordt van dat wat toestroomt in uw bewustzijn. Maar dat wat toestroomt vraagt ook om gezien te worden, om geleefd te worden, om belevendigd te worden vanuit bezieling, maar ook vanuit weten, vanuit durven weten opnieuw dat wat is gewekt in uzelf.
Dus deze doorstroming wordt alleen een werkelijke stroom in uw leven wanneer u deze verbindt aan uw eigen bewustzijn en toelaat, toelaat in dat wat u op dit moment van uw leven toe kunt laten en los wilt komen van die oude manier. Deze stroom zal niet de stroom van uzelf kunnen zijn wanneer het bewustzijn daar niet aan gekoppeld wordt.  Dan zal het wegstromen en zult u op een andere tijd deze stroom tot u gaan nemen.
Oud weten wat weer gewekt wordt is een weten wat veel omvattender is dan dat uw eigen bewustzijn van dit moment ooit durfde te weten.
Wees wijs, gebruik hierin de wijsheid van uw diepste, diepste weten. Oud weten wat weer gewekt wordt is een weten wat veel omvattender is dan dat uw eigen bewustzijn van dit moment ooit durfde te weten.
Toch is dit wat nu op dit moment in uw wereld een enorme rol zal gaan spelen, en dat vraagt nieuwe vrijheden, dat vraagt nieuwe ruimtes, dat vraagt nieuwe manieren van bestuur in uw leven, maar ook in de wereld en in het land waarin u leeft.

Wanneer u nu naar de wereld kijkt waarin hele grote groepen mensen zich uit alle macht los willen maken van oude manieren, is dat ook wat u wordt gespiegeld in uw eigen bewustzijn. Zij  tonen de wereld hoe het is om het hoogste offer te willen brengen om los te willen komen van dat wat beperking heet, dat wat macht heet, dat wat niet meer eigenlijk is en waarin zij nu vanuit een andere stroom bereid zijn een nieuw stuk verantwoordelijkheid in dat veld te gaan creëren. Dat zal een lange adem hebben, want dat wat gecreëerd is en de ruimte en de vrijheid die daarmee samenhangt zal niet direct gevuld kunnen worden. Want velen zullen nog geen idee hebben hoe zijn  deze ruimte en vrijheid kunnen gaan vullen.
Niet alleen in het wezen van de aarde, in haar binnenwereld, verschuift alles, u verschuift met haar.
Maar toch is het belangrijk om vanuit dat punt te kijken, vanuit de plaats waar u  staat, om te weten wat u gespiegeld wordt. En dat ook daarin steeds opnieuw verschuiving van het veld plaatsvindt, verschuiving per land, maar ook verschuiving in aller bewustzijn en verschuiving op deze wereld. Niet alleen in het Wezen van de aarde, in haar binnenwereld, verschuift alles, u verschuift met haar. En uw binnenwereld zal steeds meer de drang vertonen in de buitenwereld zichtbaar te worden. Dat vraagt dat al het oude zal moeten wijken, al het oude zal moeten wijken voor dat wat zich nu naar buiten wringt. En deze wringende kracht is een dringende oproepende kracht, kosmisch gezien, die te maken heeft met dat waar ik mee opende; de hand van God die deze schepping in een nieuwe vorm duwt, die daarin alles herschikt en deze herschikking vindt ook plaats in u allen.
Heb daar geen vrees voor, wees niet angstig wanneer alles wat veiligheid bood zal verdwijnen, want ik zeg u, het zal verdwijnen. Niet op de manier waarop u denkt, op een andere wijze zal verdwijnen dat waaraan u zich verbond, vanuit oude veiligheden vanuit een heel oud perspectief. En dat nieuwe perspectief zal steeds in uw leven duidelijker worden naarmate u zich beseft hoe het is om los te koppelen dat wat niet meer de wezenskracht in uw leven iedere keer opnieuw bevrucht en zal prikkelen om daarin tot bredere uitstroom te kunnen komen en zich steeds meer verbonden te weten met dat wat die nieuwe instroming vertegenwoordigt.
Deze nieuwe instroom is van een hele andere kwaliteit, van een zeer hoge frequentie, heeft ook met heel veel andere lagen in uw bewustzijn een diepe, sterke en vooral ook oude verbinding.
 Het zal zich van binnen naar buiten keren in uzelf, en op deze wijze zal steeds duidelijker worden dat u  heel goed in staat bent om  deze stroom van uzelf te maken, in verbondenheid met, en deze stroom zo te aarden dat daardoor het collectieve veld, werkelijk een veld zal zijn waarin de nieuwe aarde gestalte zal kunnen krijgen in haar nieuwe vormgeving.
Dat is de hulp die geboden kan worden in dit proces, bewustzijn, bewustzijnsbesef en steeds opnieuw de waarde te bepalen van al datgene wat er plaatsvindt. Steeds opnieuw uw eigen plek daarin te zien en daarin de waarde van het eigen bewustzijn hoog te blijven nemen, hoog te blijven inschatten. Want dat bewustzijn is het veld waarop nu zo duidelijk steeds opnieuw de aandacht gevestigd dient te zijn.
Laat u niet meer meestromen in dat u wil ondermijnen, laat u niet meer beïnvloeden door dat wat u van dit veld weg zou willen halen, op basis van oude velden waarin ik eerder heb gesproken. Maar juist vanuit dit, dit gegeven wat zich nu werkelijk wil wortelen in uw aller bewustzijn en een draagvlak zoekt, zal van het grootste belang worden. Daarin zult u steeds helderder zien wat de bedoeling is van al datgene wat zich zo beweegt in uw wereld.
En deze beweging wordt een steeds grotere, grotere beweging, collectief, maar ook niet alleen op deze aarde. Want dat wat op deze planeet plaatsvindt vindt op vele planeten plaats, ook daarin zit een enorme collectieve verbinding.Wanneer u naar uw eigen microwereld kijkt, dan zult steeds vanuit bewustzijn weten dat al datgene wat er in de Macro gebeurt ook in uw binnenwereld plaatsvindt. Geef het dus ook de plaats die het ook op dit moment vraagt in uw bewustzijn, zonder enige terughoudendheid maar vanuit de kracht die in u is. Mijn zegen.
Wees u bewust van het feit dat ook de fysieke vorm zal verdwijnen.
Tevens wil ik u wijzen op het volgende: Wees u bewust van het feit dat ook de fysieke vorm zal verdwijnen. De oude fysieke manier die u kent in uw eigen stoffelijke belevingswereld zal een hele andere manier zijn. Dat waar u in woont, uw eigen stoffelijke tempel zal van een heel ander gehalte worden. En dat maakt ook dat velen fysiek op dit moment in uw wereld heel veel problemen ondervinden. Want er is ook daarin een enorme verandering zichtbaar. En de hele celstructuur, de hele DNA structuur van de mens zal daarin ook onderhevig zijn aan de instroom van dat wat ik u net heb geschetst. Ook daarin zal er een enorme verschuiving plaats gaan vinden, en daarin zal ook stoffelijk zichtbaar worden dat de verandering ook als bewijs kan worden gezien in de vorm. Daarin zult u ook in uw eigen leven steeds duidelijker kunnen kijken naar uw stoffelijke verbinding met uw eigen bewustzijn.
Wees dus niet bang voor veranderingen in uw leven, ook op dit veld, want  deze stoffelijke verandering en alle uitzuivering die ook stoffelijk wereldwijd plaatsvindt middels  allerlei aandoeningen bij de mensheid, hebben hiermee te maken. Het veld zal zich voorbereiden.
Mijn zegen.