De gevolgen van 9/11 vanuit bewustzijns-perspectief.. /21 september 2016 / Berry Vincenta

De gevolgen van 9/11 vanuit bewustzijns-perspectief..
21 september 2016 / Berry Vincenta

Wij van WantToKnow zien de gebeurtenissen van 11 september 2001 als een uiterst heftige transformatie op Aarde. De enorme vloedgolf van compassie die, naast ook de diepe boosheid, in het Aardse veld werd losgelaten door miljoenen mensen, heeft geleid tot deze krachtige verandering, dit heftige ontwaken. Een verandering met vele kanten, met veel ‘verdiepingen’..! Daarbij is er natuurlijk allereerst de fysieke realiteit van het gevolg van deze aanslagen. De misdadigers áchter deze aanslagen, de eruit voortvloeiende oorlogen en de krachtige machtsgreep -via het instrument van de angst – op de vrijheden van de mensheid, hebben geleid tot een wereld vol vuur en vlam. Onrust en onzekerheid.

Vanuit een NEUTRAAL persoonlijk en collectief bewustzijnsniveau, heeft deze gebeurtenis velen doen ontwaken. En mensen een ‘weten’ gegeven, een diep bewustzijn geopend. En je weet het: wanneer je eenmaal iets weet, kun je het niet meer ‘onweten’.. Dit ontwaken zal dus permanent zijn en heeft en zal zich in de tijd ná 11 september 2001 verder versterken. Steeds meer mensen zien de manipulaties die de ‘mis-daders’ achter deze aanslagen hebben uitgevoerd. We gaan het steeds dieper in-zien.

Spreken we over bewustzijn, dan is deze dag, 11 september 2001, een enorme transformatie-motor geweest in het ontwaken van menselijk bewustzijn. En daarom willen we je hier, bij de 15e herdenking van 11 september 2016, dit hoofdartikel aanbieden. WantToKnow sprak met de mediamieke Berry Vincenta over de niet-fysieke realiteit die ‘achter’ of ‘onder’ deze gebeurtenissen ligt en wat de inzichten zijn, vanuit ‘onstoffelijk’ perspectief voor de ontwikkelingen op onze prachtige blauwe planeet Aarde.

We raden je aan, bij het lezen van het stuk, je eigen intuïtie als kompas te gebruiken en niet klakkeloos informatie aan te nemen als ‘waar’. Wat jouw waarheid is, bepaal je zelf. Hopelijk vanuit een ‘Open Mind’, van waaruit je in alle oprechtheid kunt wegen en het spreekwoord ‘Bezie alles en behoudt het goede’ kunt realiseren. Veel genoegen met deze informatie en het inpassen ervan in jouw realiteit.

De gevolgen van 9/11 vanuit bewustzijns-perspectief..
(vragen gesteld door Guido van Want to Know)

Wat is het perspectief van de daden van 9/11 in deze tijd?

De enorme invloed die deze gebeurtenis heeft gehad op het collectief is een invloed die nog steeds na-echoot. En ieder moment dat deze gebeurtenis herdacht wordt, zal deze invloed ook weer zichtbaar zijn. Het heeft vooral ook alles te maken met wat op dat punt van de aanslag werd samengevoegd, werd samengebracht in een grote explosie van aanvallen op innerlijke en uiterlijke vrijheden. Het is een enorme kracht geweest die innerlijk mensen van hun plaats hebben geblazen, maar wat ook kosmisch gezien een vraag en een diepe innerlijke oproep heeft betekend om collectief te bekijken waar ieder mens in het bewustzijn staat.

Datgene wat op dat moment plaatsvond, wat zoveel invloed heeft gehad, ook op de beweging daarna van de mensen, zal daarmee ook voor een ieder nog tot op de dag van vandaag na-echoën. Want er is heel veel ontstaan op basis van negatieve beïnvloeding, er is heel veel vanuit onbegrip ontstaan en creaties daarin zijn creaties vooral in afgescheidenheid.

Afgescheidenheid in het denken vanuit zij-wij-principes, voorbijgaand in de eenheid der dingen. Want datgene wat plaatsvond heeft uiteindelijk niets anders betekend dan heel veel diepe energievelden, dan dat de mens zich dient te herinneren datgene wat de mens in de spiegel van het collectief heeft kunnen kijken. Datgene wat op dat moment plaatsvond, zei alles over een ieder, en daarin ligt ook de aanwijzing. De aanwijzing vooral om te kijken naar dat wat eenheid werkelijk betekent en vooral ook te zien wat waarheid is. Want alles wat mensen momenteel wordt aangedragen wordt door heel velen vanuit een intense innerlijke vermoeidheid voor waarheid aangenomen. Velen worden innerlijk opgeroepen om achter de sluiers van waarheden te schouwen, en te zien wat er werkelijk mee wordt bedoeld. Maar ook wat het heeft veroorzaakt. De veroorzaking van dit soort zaken heeft alles te maken met energieën die samen zijn gekomen en die zich uiteindelijk in een soort van explosieve kracht laten zien. Om iets open te breken, om innerlijke bewustzijnsvelden op te breken bij mensen, voorbij de menselijke emotievelden.

Want de diepe, diepe innerlijke emotievelden, die zo zijn geraakt zijn dat die emotievelden nog niet voorbij zijn. Met andere woorden, er is nog steeds vanuit die energie gekeken wordt naar die gebeurtenissen, en er zijn nog velen die daar blijven staan, en die niet verder durven voelen en kijken naar de waarheid daarachter. De waarheid daarachter op zoek te gaan naar het werkelijk omarmen van het anders zijn. Het werkelijk omarmen van datgene wat de mens heeft afgewezen vooral in het zelf. Dat werkelijk omarmen van de eigen ruimte en de eigen plek en bestaansrecht in het leven, maar dit ook aan de anderen terug te spiegelen.

Datgene wat vanuit macht is ontkracht in vertrouwen, wat zoveel wantrouwen heeft gecreëerd, is een wantrouwen dat nog tot op de dag van vandaag zichtbaar is. Het wantrouwen dat steeds dieper wordt gevoed omdat de grens tussen het zij en wij steeds groter en dieper, een kloof heeft geslagen tussen dat wat eenheid betekent. Dit is wat zichtbaar is. Wanneer daar anders naar gekeken wordt, anders mee gewerkt gaat worden, en het hart geopend kan worden ook op dat wat er is gebeurd vanuit een eenheidsgedachte, dan zal daar een andere creatie, energetisch gesproken in een soort van diepe verbondenheid plaats gaan vinden en kan er heling optreden. Heling op het punt van verlies, ook het verlies van een stuk levensenergie collectief gesproken het verlies van het oude leven. Het verlies van de oude manier van leven. Het verlies van vertrouwen. Opnieuw terugkerend naar vertrouwen is voorbij te willen stappen van wantrouwen, ondanks alles wat in uw wereld van chaos plaatsvindt. Geef deze energie van vertrouwen weer de hoofdrol zodat uiteindelijk eenheid zal kunnen terugkeren. Is dit duidelijk?

In welk perspectief kunnen we de pijn en het lijden van de nabestaanden en de slachtoffers daarin plaatsen?

Mensen die hier dichtbij zijn geweest zijn mensen die het diepst zijn geraakt op hun aller diepste veld van leven. Levenskracht, levensenergie, ze zijn onderuit gehaald door één actie. Het is belangrijk om te weten dat de mensen die wakker zijn op deze aarde, die ontwaakt zijn, dat deze mensen in gebundeldheid, hun krachten vanuit hun hart, samenbrengen en in deze samenbrengende energieën zich verbinden met al die wonden die nog steeds open wonden zijn, want tijd bestaat niet, zoals u weet. Tijd is daarin maar een zijdelingse energie. 

Het heeft ermee te maken dat al die slachtoffers en al diegenen die daar zo dichtbij zijn geweest, uiteindelijk zich opgenomen kunnen voelen in een nieuw veld van energie, van heling. Maar dit is ook een wilsaspect. Er zijn ook mensen die zich absoluut afkeren van ieder vorm van geholpen willen worden, omdat zij daar op dit moment innerlijk niet toe in staat zijn. En toch zal de energie vanuit de gebundeldheid vanuit het hart zeker ook deze mensen raken, die het op kunnen pakken op het moment waarop het hun werkelijk op hun eigen plek kan vallen, in hun eigen keuze. Het is belangrijk om te weten dat er niet een soort van moedeloosheid dient te ontstaan, maar dat het juist het vertrouwen en de kracht achter dat wat uiteindelijk gebundeld kan worden in een nieuw soort werkelijkheid, vanuit nieuwe creatie, dat het daarom gaat. Dat dat gedaan kan worden door de mensen die ontwaakt zijn. 
Neem in gedachten, in het hart, al die slachtoffers en al die nabestaanden mee in datgene wat door de groep gecreëerd wordt, zodat ze uiteindelijk kunnen worden geheeld. Heling kan alleen maar plaatsvinden als het werkelijk tot op de diepste bodem van de kern ook zijn plek kan vinden. Dit kan lang duren.

In het perspectief van het vertrouwen in de leiders: hoe kunnen we ons vertrouwen daarin terugvinden als het vertrouwen zo geschaad is?

Het vertrouwen in de mens begint bij het Zelf. En wanneer de mens individueel zijn eigen vertrouwen uiteindelijk weer een hoofdplaats biedt, dan zal daarin ook een andere plaats worden bewoond, op zielsniveau gesproken. Dan zal daar ook in die collectiviteit een nieuw veld van vertrouwen kunnen worden gecreëerd, en niet alleen ontstaat dan een vertrouwen, er ontstaat dan ook een andere manier van kijken naar politieke beweging. Er bestaat dan ook een andere manier van keuzes maken binnen die collectieve politieke beweging, wanneer daar dan vanuit een ander bewustzijn andere keuzes in worden gemaakt, zullen uiteindelijk ook andere mensen op hoge plaatsen hun plek in gaan nemen. Maar dit kan alleen maar als mensen ook inzet hebben, als mensen ook werkelijk bereid zijn om te zien wat belangrijk is, wezenlijk van belang is in een land met politieke leiders. Leiders die zoveel beslissingen nemen vooral over de hoofden van de mensen die dat land bevolken. Maar de mensen zijn zelf de grootste verantwoordelijken voor dat wat aan die hoofden bevindt. 


Wanneer mensen hun eigen vertrouwen daarin terugpakken omdat ze uiteindelijk beseffen dat vertrouwen de basis is van het leven en dat wantrouwen niets anders is dan afbreuk doen aan alles wat uiteindelijk bestaansrecht heeft, dan zal daarin een verschuiving plaatsvinden. De verschuiving is de verschuiving in het innerlijk bewustzijn en wanneer mensen weer gaan staan voor dat wat innerlijk van belang is, dan zal daar die verschuiving ook weer zichtbaar zijn. En zal die verschuiving niet alleen maar zichtbaar zijn, maar zullen er ook daden gevraagd worden van mensen die niet alleen maar woorden, niet alleen maar beloftes, niet alleen maar datgene te benoemen wat er niet is, maar vooral ervoor te willen gaan staan voor wat er dient te komen. Vanuit een nieuw spiritueel perspectief het bewustzijn zodanig te openen, dat vanuit dat punt ook keuzes worden gemaakt voor politieke partijen en leiders die niet zozeer alleen maar aansluiting vinden op materieel gewin, maar vooral ook op dat wat van wezenlijk belang is in het leven van mensen. Is dit duidelijk?

In welk perspectief kunnen we de innerlijke onschuld van het menselijk vertrouwen vanuit menselijk oogpunt bezien?

Onschuld is datgene wat de mens verbindt met zijn diepste pure bron. En de pure bron is de bron waar vanuit de mens uiteindelijk van zijn totaliteit gaat leren leven. Nu is de bron nog wat overschaduwd op heel veel momenten in het collectief, overschaduwd door al die zaken die ook vanuit de wereld daar de schaduw creëren vanuit de beweging. Het is belangrijk om te weten dat de onschuld zoals u dat benoemt de puurheid is van de kernkracht en de kernkracht is de kracht die weer wil gaan staan, is de kracht die voorbij alle aannames en alle overtuigingen vanuit het oude leven niet meer overschaduwd worden, maar de kernkracht die vanuit de puurheid het licht wil dragen en ook die lichtdrager in het leven wil zijn. Niet vanuit allerlei spirituele modellen, maar vanuit puurheid, vanuit directheid, vanuit het Zijn, vanuit wie die mens is bedoeld te zijn in dat leven. En wanneer die puurheid en die onschuld en die directheid die daar ook parallel aan loopt dan uiteindelijk weer basis wordt, dan zal dit een heel krachtige energie vertegenwoordigen in het morfogenetische veld van het land. En ieder land zal daar ook uiteindelijk een verandering in kunnen ondergaan. Vergeet u ook niet dat alle puurheid die in ieder mens uiteindelijk aanwezig is vanuit zijn diepste, diepste bestaan, dat deze puurheid het uiteindelijk zal winnen van al datgene wat zoveel overschaduwing heeft gegeven vanuit het leven wat uiteindelijk ervaren diende te worden.

Nu is er ook heel veel spiegeling in de wereld vanuit dat wat anders is; anders kijkend naar de ander maakt ook dat er daardoor andere beweging op gang kan komen als er acceptatie komt. Acceptatie ook, niet alleen maar vanuit de eigen innerlijke kernkracht en puurheid, maar ook in die van de ander, die er heel anders uit zal zien, en anders kan zien, maar die zeker in die wisselwerking het totaal van deze wereld, deze collectiviteit vertegenwoordigt. Wees dus daarin steeds trouw aan dat wat deze puurheid vertegenwoordigt ongeacht al datgene wat zo duwt en duwt in de chaos van dit leven. Is dit duidelijk?

Is het waar dat de onschuld van de mens voor een deel teloor is gegaan in de gemakzucht van de mens?

Dit is inderdaad voor een deel. De gemakzucht bij de mens komt voor een deel zoals ik dat net ook zei, vooral voort uit een enorme oververmoeidheid van het innerlijk. Er is zoveel wat de mens overprikkelt in het leven, er is zoveel wat er innerlijk in mensen energetisch op zoveel gelaagdheid tezamen plaatsvindt, waar heel veel mensen in uw wereld nog geen weet van hebben, maar wat zich uitdrukt in een enorme vermoeidheid, vermoeidheid die weinig ruimte laat om die eigen innerlijke kernkracht, die onschuld steeds maar weer trouw te zijn en gestalte te geven en daardoor vanuit die oververmoeidheid gemakzucht vertonen, het laten gaan. En toch het laten gaan zijn momenten die steeds minder talrijk zullen gaan dienen te zijn, want het laten gaan geeft ook weg het eigen bestaansrecht, geeft ook weg datgene wat wezenlijk van belang is voor die mens individueel, geeft ook een stukje levensenergie weg, en wanneer de mens zijn eigen totaliteit weer terug wil vinden zal ook dit proces daar aansluiting op dienen te vinden; niet meer vanuit vermoeidheid en gemakzucht het te laten gaan, maar er werkelijk voor te gaan staan, ondanks alles wat er innerlijk soms zo zwaar valt, dan zal er voorbij al deze velden worden gestreden en zal de kracht van deze puurheid deze vermoeidheid uiteindelijk oplossen. Het zal in zichzelf opgelost gaan worden omdat deze puurheid een nieuw krachtveld, een nieuwe bron in die mens zal openen. En deze opening zal ook helpen de energieopbouw opnieuw te herprogrammeren, en die herprogrammering daarin is van het grootste belang. Het is wat plaatsvindt collectief, herprogrammering van iedere individuele code die ieder mens in zich draagt in de verbondenheid met elkaar en elkaar weer te vinden vanuit te gaan staan vanuit die puurheid, vanuit die kernkracht, maar vooral ook te weten dat het geen zin heeft te blijven zitten als er verandering wordt gevraagd. Is dit helder?

Speelt het ongeloof daarin dezelfde rol als gemakzucht?

Wanneer een mens wil gaan weten, zal een mens uiteindelijk gaan staan. Zal hij gaan lopen op zijn eigen pad om te willen weten en juist op zoek naar dat weten is een mens die uiteindelijk zichzelf opent voor allerlei nieuwe visies. Een mens die zegt niet te geloven, is een mens die niet de moeite wil nemen, vaak vanuit een hele diepe oude angst om achter zijn eigen waarheid te schouwen. En juist deze mensen die iets anders benoemen als iets dat niet waar zou zijn, is een mens die geen energie wenst te steken in het uiteindelijk los kunnen wrikken uit dat wat oud is, wat een stukje gemakzucht laat zien en waarin de mens eigenlijk zichzelf ziet als een slang die bijt in zijn eigen staart. En steeds weer opnieuw in zijn eigen cirkel en eigen leven wenst te leven en toch zal daar de drang zijn van binnenuit om uiteindelijk een nieuw pad te gaan lopen. Open te breken in zichzelf zal een openbreken zijn vanuit dit ongeloof zich te laten verwonderen voorbij de angst, zich te laten verwonderen vanuit dat wat naar die mensen toe zal komen. Dit zal ook werkelijk plaatsvinden omdat dit al in een collectiviteit aan het plaatsvinden is. Er zijn velen op de wereld die op dit moment belangrijke stappen aan het maken zijn en deze stappen zijn ook de stappen zoals ik in het begin van deze sessie uitlegde om uiteindelijk ook tot elkaar gebracht te kunnen worden om gebundeld te worden en juist de bundeling als u die mij dit vraagt ook doet in al uw mooie werk, zal daarin van belang zijn omdat mensen leren te zien vanuit andere ogen, vanuit de ogen vanuit hun hart, vanuit de ogen vanuit hun ziel en niet meer vanuit persoonlijkheidstrilling. Deze trillingen en al deze verschillende trillingen die op dit moment zoveel mensen innerlijk raken, maken ook dat ongeloof uiteindelijk plaats zal gaan maken voor niet het geloof, want geloof is iets, niet per definitie een geaard energieveld, het is het innerlijk herkennen van het oude weten, van de oude kennis van al datgene wat in ieder mens individueel in zichzelf verborgen ligt en deze oude kennis wordt opnieuw gewekt en daarin zal voorbij ongeloof worden gestreefd en zal er weer zijn wat er altijd al was.

Kunnen we daarin de rol zien van de daders zoals die van Judas in het evangelie?

Ja, en gelijk zei ik ja, het is zeker zo. Deze rol was een belangrijke rol want er speelt altijd een belangrijk religieus veld achter al datgene wat zichtbaar wordt, vooral ook op emotiegronden. Er speelt zoveel meer tegelijkertijd in een parallelle werkelijkheid die uiteindelijk zichtbaar gaan worden naarmate de tijd verstrijkt en de mens de pijn heeft kunnen omarmen. En deze energie maakt ook dat uiteindelijk de mensen die slachtoffer zijn geworden na deze enorme aanslag, zijn ook de mensen die apostelen zijn om datgene zichtbaar te maken in de wereld die vanuit dat moment ook ontstond. Er is zoveel gebeurd ook na die tijd. Er is een enorme verandering ontstaan en niet alleen maar vanuit datgene wat zichtbaar werd, maar ook van wat onzichtbaar bleef. En daarin ligt ook een heel belangrijke aanwijzing van werkzaamheid. Ieder mens die wakker is zal daarin op een andere wijze werkzaam dienen te zijn, niet mee te blijven praten op emotiegronden, maar vooral ook achter sluiers te kijken achter waarheden te willen schouwen en vooral te willen weten: wat is mijn rol, wat is mijn plek en wat is mijn taak daarin, wat ik daar uiteindelijk in kan bijdragen om dit hele proces zichtbaar te maken; zichtbaar in wat het NU kan zijn. En dat daarin er een startpunt is gemaakt voor een uiteindelijk nieuwe wereld, is voor heel veel mensen nog onbegrijpelijk en toch is dat de waarheid. Het is een start geweest voor een totaal nieuwe stroom, maar eerst zal alles in een enorme collectieve chaos worden gestort, zodat het uiteindelijk zodanig collectief zal exploderen dat daardoor die nieuwe aarde zal kunnen ontstaan. Is dit duidelijk?

Is het bewustzijn van de compassie ten opzichte van de aanslagen wat hierachter ligt, wat nu op dit moment ook opnieuw gewekt kan worden? Kan ik dat zo zeggen? Speelt deze een grote rol? Het bewustzijn achter deze compassie?

Dit is zeker waar. Het bewustzijn achter deze compassie kent een enorme gelaagdheid en deze gelaagdheid is een gelaagdheid die vooral in eerste instantie uiteraard begon bij het emotieveld. Deze emotievelden dienen ook getransformeerd te worden tot een stuk spiritueel bewustzijnsveld. De compassie daarachter is een compassie die vooral vanuit het hart ook plaatsvindt en de emotievelden daartoe op kan tillen. De compassiekracht daarachter is een kracht die juist vanuit collectief bewustzijn daar over al die slachtoffers en al die omstanders en ieder die het uiteindelijk heeft getroffen ook in zich kan helpen dragen. Deze compassie is een beschermlaag om datgene wat verscheurd is, is een beschermlaag, die wonden heeft geslagen maar die uiteindelijk deze wonden zal helen, op basis van dat wat de kracht van de nieuwe hartenergie is. Want ook dit zal ik u zeggen: er is een nieuwe hartenergie op dit moment aanstaande en deze nieuwe hartenergie die zo duidelijk klopt op de deuren bij heel veel mensen, is een hartenergie die voorbij gaat aan iedere vorm van persoonlijk belang. Er is een totale nieuwe persoonlijke energie die instroomt op dit moment in de evolutie en deze instroom van dit nieuwe krachtveld die zo het collectieve hart der mensheid raakt, maakt ook dat de kwaliteit van de compassie waar u mij over vraagt, ook de kwaliteit zal bepalen van het bewustzijn daarachter. Het gaat erover om het werkelijk te willen doorvoelen, te willen doorzien het achterliggende, datgene wat al gekend is, te willen gaan kijken en niet te blijven staan in dat wat al geweten wordt. Daarin ligt een nieuwe vorm van compassie, want heel veel mensen die u dit zal zeggen zullen in eerste instantie zich ook willen afkeren vanuit een gevoel het niet te kunnen, het niet te willen, het niet te durven, maar te weten dat deze compassie uiteindelijk dit hele veld van enorme verwarring, van enorme chaos, zal kunnen tillen naar het niveau waarop het gewenst is, zal uiteindelijk zichtbaar gaan worden. Het zal ook ieder mens treffen, het zal ieder mens raken omdat de mensen die er wel voor kiezen ook dit uit zullen stralen en door hun energie ook anderen zullen raken in het veld van hun eigen hartenergie. Is dit duidelijk?

Kunnen wij de mens zelf, de daders, onvoorwaardelijk vergeven? Of hebben we zelf houvast nodig van bijvoorbeeld het onbegrip ten aanzien van hun daden?

Vergeving is een groot goed. Vergeving speelt zich op heel veel verschillende lijnen af, maar vergeving valt in eerste instantie terug in de mens zelf die wil vergeven. Datgene wat de mens zichzelf vergeeft is de basis waarop het plaats kan vinden. En wanneer de mens zichzelf vergeeft in al datgene wat die mens dan zal zien van zichzelf, maakt die een ruimte en deze ruimte zal uiteindelijk ook de ruimte blijken te zijn waarin er vergeven kan worden, maar niet vanuit een roze bril: ‘Vergeving, vergeef mij voor deze woorden’, maar juist vanuit een helder bewustzijn, want het gaat erom dat alleen vergeven kan worden als je in het bewustzijn ook wezenlijk begrijpt dat de daders zodanig waren geïndoctrineerd, gemanipuleerd en volkomen afwezig waren van het eigen licht van dat moment, dat er daardoor dus iets anders wordt gevraagd dan het gekende vergeven. Vergeven vraagt om een enorme, enorme krachtsinspanning vanuit bewustzijn en vanuit bewustheid, gekoppeld aan hartenergie, gekoppeld van een heel diep innerlijk wijsheidsprincipe, het begrijpen erachter, het begrijpen waarom. Het begrijpen, wezenlijk waarom. En te zien in diep mededogen waardoor dit is ontstaan, bezien vanuit het hart in diep mededogen waarom deze mensen deze taak op zich hebben genomen dit te creëren in deze wereld die uiteindelijk dit alles heeft samengebracht in een gevoel van totale chaos. Dat is wat er op dit moment heel zichtbaar is en het vergeven is dus een vergevingsenergie die een enorme inspanning vraagt van ieder mens. Collectiviteit, daarin samen te zijn, is een enorm hulpmiddel, het zal elkaar versterken, het zal de kracht en de energie versterken, het zal ook versterken datgene wat wordt neergelegd in een veld van duisternis. Het zal versterken, niet alleen het licht binnen die duisternis, maar het zal uiteindelijk weer de liefde doen ontwaken, de liefde doen ontwaken die in een ieder mens aanwezig is. Het zal het licht weer zichtbaar maken, maar het licht nu zal alleen maar de duisternis versterken. Het gaat dus als tussenstap in eerste instantie om die enorme collectieve, onvoorwaardelijke liefde als energiedraad te weven tussen de groep en de groep die de veroorzakers zijn. Is dit duidelijk?

Als we spreken van divine timing, is dit aspect dan daarop van toepassing?

Wanneer we spreken van divine timing, is dit aspect dan daarop van toepassing? Ja, dit sluit zeker aan, dit sluit aan op bij de divine time, dit sluit aan op de verheffing van allerlei energievelden die momenteel gaande zijn. Dit sluit zeker aan op de vernieuwing daarin, maar de vernieuwing daarin kan alleen maar ontstaan, in een soort van nieuw bestaansrecht komen, als mensen dit ook werkelijk aan willen gaan en los willen komen, zich los willen koppelen uit die oude energievelden die daarmee samenhingen. Dan zal ook deze nieuwe stap naar deze nieuwe tijdsbepaling ook een heel andere beleving gaan zijn, en zal daarin veel meer ruimte, innerlijke ruimte kunnen gaan ontstaan, want ook dit heeft te maken met deze nieuwe divine time-energie. Opnieuw innerlijke aspecten te ontdekken in het zelf, maar vooral ook innerlijke ruimte te voelen waarin deze nieuwe aspecten die andere energievelden vertegenwoordigen, waarmee contact kan worden gemaakt, ook basis en bodem kunnen vinden. Want de bodem is nodig om te kunnen leggen onder deze nieuwe tijdsaspecten en hoe deze bodem er dan uit gaat zien? Ik zal u iets [vertellen] over deze morfogenetische velden die aan verandering onderhevig zijn. Ook deze zijn daar een belangrijk deel in. De bodem waarin het zich neer kan laten, hoe het vertaald wordt, hoe het verwerkt wordt, hoe het uiteindelijk gestalte krijgt, en hoe het een nieuw gezicht gaat worden in deze samenleving, zal heel erg afhangen hoe mensen dit in zichzelf een plek gaan geven. Daarom zal het van de werkers op uw aarde ook worden gevraagd om nog meer te werken, om nog harder te werken zo u wilt, vooral ook te weten dat deze nieuwe aspecten steeds nieuwe inzet vragen; deze nieuwe aspecten steeds meer plaats gaan vragen van de eigen persoonlijke voorkeuren soms. Wees daartoe bereid en zie daarin ook werkelijk op dit moment heel veel aandacht naartoe dient te gaan, omdat deze nieuwe creatie zoveel nieuwe mogelijkheden gaat bieden in het totale leven, maar daarin is het ook belangrijk dat de energievelden vanuit het bewustzijn zo opnieuw afgesteld gaat worden op deze nieuwe invloeden, op deze nieuwe instromingen, op deze nieuwe lichtenergieën, die daardoor nog zoveel meer zichtbaar gaan maken dan waar u op dit moment een voorstelling van kunt maken. Juist door deze nieuwe, nieuwe kosmische tijd, juist door al deze nieuwe, nieuwe frequenties die zoveel aansluiting zullen vinden in ieder individu op zijn eigen evolutionair pad, zal daardoor ook zoveel verandering kunnen laten zien, dat er van iedere werker extra inzet wordt gevraagd dit mogelijk te maken. Creëer dus deze nieuwe bodem, waarop het zich neer kan laten zodat deze bodem toegerust is om alles uit deze nieuwe invloeden te kunnen halen wat de bedoeling is. De duwkracht is een grote duwkracht en deze duwkracht zal niets anders kunnen doen dan zichzelf in zijn eigen bedoeling neer te zetten in een samenleving als de uwe. Is dit duidelijk?

Dan zeg ik u voor vandaag: kijk vooral naar dat wat van wezenlijk van belang is in deze tijd. Alles in het hart der zaken zal zich steeds meer aan gaan dienen. Alle [In ieder] hart, in alles wat bestaat, zal zich zichtbaar maken vanuit bewustzijn. Het zal zich steeds meer laten voordoen op allerlei momenten in het leven, en vooral u als werkers zal daarin ook steeds duidelijker laten voelen dat er vanuit de duwkracht wordt geduwd naar een soort van nieuwe plaats. Neem die plaats dan in en laat los alles wat niet meer per definitie een toegevoegde waarde hoeft te zijn aan het nieuwe veld, maar kijk naar dat wat de voedingsbodem is en wat vooral ook de groei kan zijn waarin er kan ontstaan dat wat gevraagd wordt. Er is altijd de samenwerking, er is altijd de samenwerking, en de samenwerking vanuit Kosmos wordt zeer gewaardeerd en wordt ook gevraagd. Want zonder samenwerking op deze aarde zal er niets kunnen ontstaan omdat dan die afgescheidenheid in stand blijft. Eenheid is de eenheid binnen het Zelf, is de eenheid binnen dat wat Eenheid betekent. Mijn zegen.

Berry Vincenta