Het Wakker Maken van Meesterschap over de Mind van de Strijder

Het Wakker Maken van Meesterschap over de Mind van de Strijder

Aurora Ray, 10 mei 2024

Om te beginnen aan de reis een spiritueel strijder voor het licht te worden betekent een pad opgaan van het meester worden over de mind. Het gaat over het verscherpen van onze mentale zintuigen, het wetten van onze innerlijke kracht en het ontwikkelen van een denkpatroon van overwinning. In een recente klas die ik leidde, groeven we in de essentie van deze strijdersspirit, door de kracht te onderzoeken van het vieren van onze overwinningen, door onze energie strijdvaardig te maken en door het omarmen van ons oneindige potentieel.

Als spirituele strijders begrijpen we dat energie het middel van bestaan is. Zonder dat zijn we machteloos om onze verlangens te manifesteren en ons doel te bereiken. Toch verspillen we onze energie maar al te vaak door te blijven stilstaan bij onze zwakheden en tekortkomingen. Deze gewoonte om ons te concentreren op onze beperkingen put onze vitale levenskracht uit en verzwakt onze persoonlijke kracht.

Velen van ons dragen de littekens van wonden uit onze jeugd die ons zijn toegebracht door degenen die twijfelden aan onze waarde. Ons werd verteld dat we niet intelligent genoeg, niet bekwaam genoeg, niet verdienstelijk genoeg waren. Maar als strijders voor het licht verwerpen we deze beperkende overtuigingen en omarmen de waarheid van ons oneindige potentieel. We begrijpen dat ons verleden niet bepaalt wie we zijn en dat onze waarde onvervreemdbaar is.

In het Waterman tijdperk is het pad van de strijder een pad van overwinning en zelfbekrachtiging. Het gaat om dapper en trots zijn wanneer we geconfronteerd worden met tegenslag, vertrouwen te hebben in onze bekwaamheden en weten dat we waardevol zijn, eenvoudig omdat we bestaan. Dit is geen arrogantie maar een diepgaande erkenning van onze onvervreemdbare goddelijkheid.

Centraal op onze reis staat de kracht van geluid, vibratie en ritme. Door praktijken als pranayama, mantra en ritmische beweging kunnen we de functionaliteit van onze hersenen veranderen, ons bewustzijn omhoog brengen en ons volledige potentieel ontsluiten. De wetenschap van mantra leert ons dat geluid het weefsel is van het universum, onze werkelijkheid vorm geeft en onze ervaringen modelleert.

Elk woord dat we spreken, elke gedachte die we denken draagt een vibratie-frequentie die door heel ons wezen en de wereld om ons heen vibreert. Door bewust te kiezen voor bekrachtigende mantra’s en affirmaties, kunnen we onze werkelijkheid veranderen en onze diepste verlangens manifesteren.

De fysieke beoefening van yoga en meditatie doet dienst als de fundering voor onze spirituele evolutie. Door asana, pranayama en meditatie kunnen we ons licht en onze geest voorbereiden op het ontvangen van de transformerende kracht van geluid. We stellen ons open voor de oneindige mogelijkheden van het bestaan en brengen onszelf in lijn met de universele energiestroom.

Maar onze reis eindigt daar niet. Het is niet genoeg om gewoon de fysieke oefeningen te doen; we moeten hun lessen vorm geven in elk aspect van ons leven. We moeten een mindset van discipline, overtuiging en veerkracht ontwikkelen, wetend dat echt meesterschap gevormd wordt door toewijding en volharding.

Als we door de complexiteiten van het moderne leven navigeren, worden we gemakkelijk overweldigd door stress, ongerustheid en onzekerheid. Maar als strijders voor het licht begrijpen we dat onze grootste kracht ligt in ons vermogen om kalm, gecentreerd en gegrond te blijven te midden van chaos. We geven voorrang aan zelfzorg, beschermen ons zenuwstelsel en cultiveren innerlijke vrede te midden van chaos.

In essentie is het pad van de spirituele strijder een reis van zelfontdekking, zelfmeesterschap en zelfbekrachtiging. Het gaat over het omarmen van onze intrinsieke grootsheid, het vorm geven aan onze goddelijke essentie en het manifesteren van ons hoogste potentieel. Als we dit pad bewandelen, worden we bakens van licht, leiden anderen om hun eigen innerlijke strijder wakker te maken en eisen onze soevereiniteit weer op.

Laten we dus de strijdersspirit omarmen, het innerlijk vuur ontsteken en ons onbeperkte potentieel op de wereld loslaten. Want uiteindelijk is het niet onze overwinning die ons kenmerkt maar onze moed om omhoog te gaan, onze veerkracht om erdoorheen te komen en onze liefde om uit te stijgen boven alle beperkingen.

Met elke ademhaling, elke stap bevestigen we onze overtuiging om authentiek, dapper en niet schuldbewust te leven. We staan sterk als levend bewijs voor de kracht van de menselijke geest en het onbeperkte potentieel dat in een ieder van ons aanwezig is.

Dus, mijn medestrijders, laten we de oproep van onze ziel in acht nemen met niet aflatende vastberadenheid en laten we de obstakels die we op onze weg tegenkomen overwinnen. Want wij zijn de architecten van onze bestemming, de scheppers van onze werkelijkheid en de meesters van onze bestemming.

Laten we ons al reizend de woorden van de oude wijsgeren herinneren: “Sat Nam”; Waarheid is mijn naam, mijn enige identiteit. In deze waarheid vinden we onze bevrijding, onze bekrachtiging en onze goddelijke essentie. Laten we het chanten, laten we het vorm geven en laten we het leven met elke vezel van ons wezen.

Want uiteindelijk is het niet de bestemming die ertoe doet, maar de reis zelf; de reis van zelfontdekking, zelfrealisatie en zelftranscendentie/het overstijgen van onszelf. Laten we daarom het pad van de strijder voor het licht omarmen met een open hart, open mind en open armen, wetend dat we geleid, beschermd en gesteund worden bij elke stap van de weg.

Laten we met elkaar de strijder binnen onze mind wakker maken, de vlammen van transformatie ontsteken en de wereld verlichten met onze stralende aanwezigheid. Want wij zijn de strijders voor het licht, de fakkeldragers van waarheid en de architecten van een nieuw tijdperk van bewustzijn.

Dat wij dit pad mogen gaan met moed, gratie en niet aflatend geloof in de kracht van ons eigen innerlijke licht. En dat we anderen mogen inspireren om hetzelfde te doen, een rimpeleffect creëren van ontwaking en bekrachtiging dat door de hele kosmos weerklinkt.

Laten we opstaan mijn medestrijders, vastberadenheid tonen, effectiviteit tonen en ons volste vermogen tonen. Want de tijd is nu, het moment is hier en de wereld wacht op ons om ons helderste licht te tonen en de weg voor iedereen te verlichten.

En tot slot, laten we ons herinneren dat we niet alleen strijders voor het licht zijn maar dat we strijders voor het hart, strijders voor de ziel en strijders voor de spirit zijn. En in die gewijde eenheid van lichaam, ziel en spirit vinden we onze echte kracht, ons ware doel en onze ware bestemming.

Laten we dus onze grootsheid accepteren, onze goddelijkheid accepteren en laten we onze menselijkheid accepteren met open armen en een open hart. Want in die acceptatie vinden we de sleutel tot het ontgrendelen van ons oneindige potentieel en het creëren van een wereld van vrede, liefde en overvloed voor iedereen.

Sat Nam, mijn geliefde strijders. Sat Nam.

Wij houden zielsveel van jullie.
Wij zijn hier bij jullie.
Wij zijn jullie familie van licht.
Wij zijn de Galactische Federatie.

A’HO
Aurora Ray
Ambassadeur van de Galactische Federatie

Nederlandse vertaling: Petronella / voor wakkeremensen.org