Categorie: Lichtflits

Doe je onderzoek

Doe je onderzoek 29 april 2024 Soms weet je niet dat jede leugen hebt overgenomenen die verkondigt als waarheid. Iedere dag loop ik meteen hondje van een vriendin van 80.Dat doe ik al jaren, omdat zezelf niet zover meer kan lopen.In mijn middagpauzedrink ik bij haar een kopje koffie enkrijg ik een zelfgebakken plakje cake. […]...

Maak een nieuw begin

Maak een nieuw begin   8 april 2024 / Door Lichtflits Geen toeters of bellen,geen speciale handelingen,gewoon je aandacht richtenop dankbaarheid en liefde. Op je hart. Uit je hoofd komen ennaar je hart zakken.Inademen wat je nodig hebt,loslaten wat je niet meer dient. Even stilstaan Zie de zon,voel het gras onder je voeten.De vlinder die […]...

Je bent het vergeten…

Je bent het vergeten… 13 maart 2024 Je bent het vergetenmaar het is er nog steedsHet ligt verborgen, diep van binnen. Je weet ervan, je kan eralleen niet altijd bij….Het vraagt van joudat je gaat lopen,dat pad wat bij je past. Het wordt verlicht door je vreugdes,door het gevoel van thuiskomen,bij je Zelf. Niemand kan […]...

Je weg vinden.

Je weg vinden. 17 januari 2024 / Door Lichtflits Innerlijk op gaan staan.Je eigen kracht erkennen,juist wanneer het chaotisch wordt. Het verdriet en de boosheiderkennen,het is er,je voelt het. Oud verdriet en oude boosheid,vermengd met nieuw verdrieten nieuwe boosheid. Bijna 4 jaar lang zie jewat er werkelijk gaande is.En je hebt geen andere keuzedan te […]...

Hard

Hard 16 december 2023 / Door Lichtflits Nu zo langzamerhandde bevestiging naar buiten komtvan dat wat ik vanaf hetbegin heb gevoeld,ben ik verbaasd dat hettoch nog zo hard binnenkomt. Ik pelde de ui in laagjes,dook diepe holen in enontdekte afschuwelijke dingen. Verwerkte het op mijn eigen manier,leerde mijn weg te vinden inde enorme chaos. Ik […]...

Bibliotheek van wijsheid en kennis

  Bibliotheek van wijsheid en kennis 5 september 2023 / Door Lichtflits Stel je toch eens voordat al je talenten vanalle levens beschikbaarvoor je zouden worden. Dat je ineens ontdekt datje veel gevoeliger wordtvoor dat wat er van binnenaan je wordt gegeven. Dat de oude bibliotheek waarinalle wijsheid en kennis uital je levens is opgeslagen,beschikbaar […]...

Zelf waardering.

  Zelf waardering. Door Lichtflits Zelf waardering.Waardering van jeZelf. Niemand anders isverantwoordelijk voor jeZelf waardering.Het woord geeft dat aan. Toch denken we vaakdat wanneer een anderons waardeert, dat dateen voorwaarde is omonszelf te gaan waarderen. Als een ander maar zegtdat je het goed doet,je de krullen van de jufontvangt, je het applaus inontvangst kan nemen […]...

Innerlijke verandering

Innerlijke verandering De afgelopen dagendenk ik steeds vaker,weet je nog, eersteen innerlijke verandering. Richt je aandacht opdat wat je voelt,dat wat je aaninzichten ontvangt. Dat wat bij jevan binnen gebeurt.Wees je bewustvan je gevoelensen vraag jezelf afof er iets innerlijk verandertin positieve zin. De grote veranderingkomt van binnenuit.Vanuit het diepe voelenen weten. We worden steeds […]...

Zeg het zoals het is.

  Zeg het zoals het is. Mijn opa zei dat ooit eenstegen mij toen ik in eenijzondere situatie ’s avondslaat voor zijn deur stond. Zeg het maar zoals het is,dat is het allerbeste.Als in: draai er niet omheenik kan dit aan en ik wil het weten. Zijn zin zorgde ervoor datik alles zei zoals het […]...

Wiebelig

  Wiebelig Door Lichtflits Ik spring van het ene gevoelnaar het andere,voel emoties borrelen enwil het wel in tranen loslatenmaar dat lukt nog even niet. Innerlijke kracht wilgeboren worden,een onwrikbaar gevoelvanuit een liefdevolle bron. Krachtig,onwankelbaar,recht door zeestevig verankerdterwijl toch ookdiep stromend. De wiebeling wordtveroorzaakt door dat watnog niet is osatisfypgelost. Oud, te lang bewaard,verborgen in […]...

Het verhaal

Het verhaal Door Lichtflits Diep van binnenken ik het verhaaldat we nu aan hetuitleven zijn. Dat dacht ik vanmorgen. Ik weet en voeldat we dapper doormogen lopen,dat het goed komt,dat er gerechtigheidzal komen. Dat ik enkel hoefblijven staan inhet licht dat ik ben. Dat het tijd is vooronze oude wijsheid omterug te kerenin het leven […]...

Tegen beter weten in ?

  Tegen beter weten in ? Blijven geloven in datde wereld anders gaat worden.Dat de liefde een duidelijkeplek gaat krijgen,omdat de liefde zichal in de mensen bevindt. Dat die liefde juist nuwordt geactiveerd,door dat wat zichtbaarwordt in de wereld. We kunnen zo niet verderen we zullen zo nietverder gaan. Omdat we voelen datdie liefde die […]...

Eenheid

Eenheid Door Lichtflits   Het gevoel van eenheidbevindt zich in het gevoelvan gelijkwaardigheid. Ieder mens is evenveel waard,los van wat iemand doetof hoe iemand is. Het is een illusie die wemet zijn allendoor de eeuwen heenhebben geschapen. Die ons doet gelovendat je waarde afhangtvan je status op definanciële ladder,van het werk dat je doet,of in […]...

Ik geef het woorden.

Ik geef het woorden. Door Lichtflits Wat ik voel kan ikuit me krijgen doorhet woorden te geven. Meestal verdwijnt hetgevoel dan vanzelf,energie verandert in de vorm. Ik voel het ookletterlijk uit me stromen.voor mij is dat loslaten. Ik kies ervoor omdat openbaar te doenen schaam me nietvoor mijn gevoelens ofervaringen. Dit is wie ik ben […]...

Veranderende energie

Veranderende energie Door Lichtflits Ik voel een totaleverandering van energie.Had ik het afgelopen weekendeen echte dip, nu sta ik weer. Mijn pot was leegen mijn lei stond vol. Na een lange wandelingwaarin ik de afgelopen weekalles op een rij zette,moest ik voor mezelf erkennendat ik toch wel diep geraaktben door wat er met eenfamilielid aan […]...

Medeleven, medelijden.

Medeleven, medelijden. Door lichtflits Mee leven, mee lijden.Wees je bewust van wat je doet,op welke energie je aanhaakt. Als je meelijdt met een anderbevestig je een energiebij de ander,doe je er een schepjebovenop. Stel je het lijden centraalen is er geen ruimtevoor het begrijpenvan de les.En is er ook geen ruimteom te helen. Als je […]...

Geloven in mezelf

Geloven in mezelf Door Lichtflits Het beste wat ikooit heb gedaanis dat ik ben gaangeloven in mezelf. Dat ik de kracht bezitom mijn wegin dit leven te vinden. Dat ik vertrouwop mijn vaardighedenom in de wereldte gaan staan ener op eigen wijzemee om kan gaan. Dat ik de liefde benen dat ik -dat-mag en kan […]...

Zelf doen

Zelf doen Door Lichtflits Het is een uitspraaken een houdingdie bij me hoort. Ik onderwijs mezelf.Ik werk vanuitnieuwsgierigheiden voor alles is er eenoplossing als ietsopgelost mag worden. Alles wat ik nodig hebbevindt zich in mij ofkomt op mijn pad doormijn duidelijke intenties. Alle ervaringen zijnleerprocessen waardoorik meZelf steeds beterleer kennen. Ik ben eenervaringsdeskundigewat voor mij […]...

Gevoelige ziel

  Gevoelige ziel Door lichtflits Zorg je goed voor jezelfin deze tijd?Je gevoel voorrechtvaardigheidwordt in deze tijdsteeds aangeraakt. Wees in de wereld maarwees niet van de wereld,betekent dat je in de gatenmoet houden dat je nietwordt opgesloktdoor de wereld. Jij hebt het nodig omin balans te blijven,in het vertrouwen datwe de weg hier uitgaan vinden. […]...

Het ego en de ziel

Het ego en de ziel Januari 2023 /door Lichtlits               Het ego zegt:Hou vast, doe het niet ! De ziel zegt:Laat maar los, vertrouw. Het ego zegt:Er kan je van alles overkomen. De ziel zegt:Kijk door mijn ogenen zie de les, vertrouw. Het ego zegt:Kijk, dat is nou jouw […]...