Scheppen met of zonder God. / Winfried Meier – 4 Oktober 2020

Scheppen met of zonder God.
Winfried Meier – 4 Oktober 2020

Ik draag Jou Mijn kind
Torenhoog in gedachten
Ik ben Jou…. Jij bent mij
EEN… LIEFDE… ZIJN

Samen manifesteren Wij
Het Goddelijke Zijn
de Schepper, God in ons
“LIEFDE” is onze naam
Anaïn

De Schepper van het Al in Alles

 • valt niet in woorden te beschrijven.
 • Zijn Schoonheid en Perfecte kun je alleen maar bejubelen,
 • Zijn Almacht en universele Energie van alle zonnen, sterren en planeten kun je alleen maar bewonderen,
 • Zijn Bewustzijn en alomvattende Kennis is onvoorstelbaar,
 • Zijn onvoorwaardelijke Liefde is zonder grenzen.

Dat ik toch probeer onze ware goddelijke aard samen te vatten heeft een goede reden. Veel mensen vormen zich een verkeerd beeld van wie wij zijn en in welke “Werkelijkheid” wij leven.

Ons levensdoel is simpel:
Aanvaard God als Architect, Reisleider, Leraar in je leven. Open je voor Zijn Liefde. Hij zal je Gids zijn naar een vreugdevol bestaan. Zijn vernieuwend levenselixer zal in overvloed naar je toestromen.

God is
Is eeuwig aanwezig, het Al dat er is.

God die tegelijk uitbreiding en beweging is
De Ene Bron van waaruit Alles voortvloeit, wordt geschapen, bekrachtigd en hernieuwd.

God schiep

Van uit Zijn bewuste intenties en met Zijn liefdeskracht


God projecteerde Zichzelf 
in een Veld met 3 componenten:
 • bewustzijn
 • liefde- en scheppingskracht/energie
 • elementaire deeltjes, of adamantine partikels.

Alles 

De universa, alle bewoners en elementen,

 • zijn vervuld met de 3 componenten en
 • worden door het Veld omgeven door de 3 componenten.

Mensen

 • in alle universa zijn menselijke wezens geschapen naar Gods beeld en zijn één Met God, het Al in Alles
 • zijn toegerust met Zijn goddelijke liefde, bewustzijn, creativiteit en scheppingskracht,
 • de mensen op aarde beschikken over een vrije wil,

Vrije wil 


Mensen kunnen kiezen tussen:
1. de door God aan mensen meegegeven scheppingskracht gebruiken in dienstbaarheid aan God.
Wanneer wij mensen in liefdevolle samenwerking met elkaar bereid zijn als medescheppers van God, Zijn Werkelijkheid uit te breiden, worden wij vervuld met Zijn Liefde, Bewustzijn, Vreugde en Overvloed.
2. de door God aan mensen meegegeven scheppingskracht gebruiken voor eigen persoonlijke doeleinden.
Dit leidt slechts tot een bedachte schijnwerkelijkheid van tegenstellingen, ellende, ziekte en dood.


De stroom 


De uit de Ene Bron afkomstige stroom van liefdesenergie beweegt zich in golfbewegingen van samentrekking en uitbreiding en in een veelvoud van korte en lange cycli (periodes).
(Vergelijk het met “zaad” dat ontkiemt, tot wasdom komt en weer zaad voortbrengt, waarna op een hoger energetisch en bewust niveau, cycli zich spiralend omhoog herhalen.)

Lemurië, Atlantis, recente geschiedenis en situatie nu

 • Na het tijdperk van Lemurië,waarin God en mens zich één voelden in het paradijs op aarde, werd ruim 100,000 jaar geleden een experiment op aarde ondernomen met de vrije wil.
 • Dit hield in, dat ten tijde van Atlantis tot heden mensen op Aarde incarneerden met een beperkt bewustzijn, vergetend hun afkomst en verleden. Het aanvankelijk Godsbesef van eenheid en liefde maakte plaats voor een ervaring van afscheiding.
 • De denkbeeldige afscheiding, zodat we onszelf beter zouden kennen en ervaren, leidde ertoe dat wij steeds meer buiten God om een eigen werkelijkheid gingen scheppen, een schijnwerkelijkheid.
 • Profeten en leraren (Jezus, Boeddha en vele anderen) incarneerden om ons de weg te wijzen uit de dualiteit en terug te keren naar de eenheid en liefde, die God met ons allen deelt. De leringen werden niet ten volle begrepen en zelfs gebruikt voor eigen machtsdoeleinden.
 • Buitenaardsen hebben in alle tijdsperiodes zich op Aarde gevestigd of ingegrepen. Aanvankelijk aangetrokken door schoonheid en diversiteit. Later kwamen ook bijvoorbeeld de Annunaki, gedreven door hun behoefte aan goud naar de Aarde en misbruikten de mensen. De Farao’s (honderden pyramides in vele landen van de wereld) daarentegen brachten heilzame inzichten naar de aarde.
 • In de recente jaren hebben de boosaardige buitenaardsen zich vrijwel allen vrijwillig of onder dwang teruggetrokken.
 • Hun vazallen op aarde – ook wel de ‘deep state’, cabal, illuminati of duistere elite genoemd – streven echter onverminderd naar wereldheerschappij over een door hen gecontroleerde en gedecimeerde bevolking zonder enige scrupules.

Wakker worden

 • God lost nu zijn belofte in om de in zijn eigen illusie verdwaalde mens te bevrijden en door de poort van ascentie te leiden. 
 • In het Gouden tijdperk dat aanbreekt worden wij ons weer bewust van de Eenheid met God, het Al in Alles. 
 • Door de hogere trillingen van liefde en energie, ervaren wij, dat wij multidimensionale lichtwezens zijn, die wederom over hun goddelijke eigenschappen en potentiële vermogens kunnen beschikken. 
 • Deze in ons sluimerende vermogens worden geactiveerd,  wanneer wij de goddelijkheid in onszelf en anderen erkennen, elkaar onvoorwaardelijk liefhebben en God als Architect beschouwen voor het scheppen van een Nieuwe Aarde. God rekent op ons om deze nieuwe aarde met Hem en met elkaar tot een succes te maken.

Ascentie

Het betekent:

 • Verlossing uit onze zienswijze op de wereld, die wij ervaren vanuit afscheiding en dualiteit en waarin de Goddelijke Werkelijkheid niet langer door ons wordt waargenomen door ons verwarde ego- denken en liefdeloosheid;
 • Vereniging en terugkeer naar de hogere trillingen van goddelijke Energie,de eenheidsenergie met het levende kristallicht;
 • Het Christusbewustzijn in de mens keert terug, namelijk het zich bewust één voelen met het Al in Alles. Dan komt het Weten en de Liefde via je hart binnen en niet langer via jouw subjectieve waarnemingen, dat jouw denken verwart.
 • Het lichaam gaat zich na ascentie geleidelijk aanpassen en krijgt zijn vitaliteit terug. Mensen beschikken nog steeds over de oorspronkelijke door de Schepper meegegeven lichtvorm. Als deze door een zuivere denkgeest wordt aangewend, dan zijn wij in staat onszelf op perfecte wijze in een fysiek lichaam te manifesteren. Zo ook zullen wij met onze wilskracht en ons Christusbewustzijn de ongebruikte strengen van het DNA activeren om ons als multidimensionaal lichtwezen aan te passen aan de omstandigheden van de 5e dimensie en hoger.

Gouden Tijdperk

Nieuwe mens —Nieuwe aarde, in perspectief

 • De ascentie vindt plaats op een door God bepaald tijdstip, die de vrije wil van de mensen blijft respecteren. Het
 • collectief ontwakend bewustzijn zal dus voldoende kracht moeten ontwikkelen. Uit het oude paradigma stappen, schoon schip maken, afstand nemen van het oude, dit alles is een voorwaarde om de overstap naar een nieuwe aarde van paradijselijk allure te maken. Het huidig tijdsbeeld laat al zien, dat we op de goede weg zijn.
 • Mensen ontvangen nu uit de kosmos een steeds grotere influx van licht en liefdesenergie die ons in deze overgangsperiode helpt, het duister in ons zelf en de samenleving te verwijderen.
 • In najaar 2020 leidt dit tot een toenemende confrontatie van goede en kwade krachten, afschuwelijke onthullingen over de perverse praktijken van de cabal en chaotische toestanden.
 • 2021 wordt naar alle waarschijnlijkheid het jaar, waarin de zo verlangde ascentie zou kunnen plaats vinden, vermoedelijk in het voorjaar en in een klein aantal golven daarna.
 • Het is ook een jaar, waarin de kiemen worden gelegd voor schepping van het gouden millennium, een samenleving gebaseerd op liefde, vrede, voorspoed en vreugde.

Winfried Meier