Oproep (4) aan mijn geliefde broeders en zusters.

Oproep (4) aan mijn geliefde broeders en zusters.

Door: Winfried – oproep 4 – 2 September 2021

Prinsjesdag voor het laatst. Het verleden heeft afgedaan.  Zoals wij mensen in het verleden leefden is niet “normaal”.  Wij zijn geschapen om perfect te functioneren en in saamhorigheid met elkaar om te gaan.

Straal vrede, harmonie, liefde gelijkheid en overvloed uit. Dat is de beste manier om ons voor te bereiden op ascentie.  Deze hoedanigheden zijn ook cruciaal om scheppers te zijn van de nieuwe Aarde, de paradijselijke tuin van Eden.

Wat is het ideaal voor deze nieuwe wereld? Dat iedereen, zonder uitzondering, recht heeft op vrijheid en onafhankelijkheid, welvaart, dezelfde overvloedige hoeveelheid voedsel op tafel, dezelfde adequate gezondheidszorg, gepaste huisvesting. Iedereen heeft recht op kennis, onderwijs, opleiding en ontplooiing. Recht op geld om de rekeningen te betalen. Werken zou een keuze moeten zijn, niet opgelegd. Iedereen zou met liefde werken en het beste geven voor het geheel. Iedereen zal leren wat werkelijk belangrijk is om in harmonie te leven en alleen liefde uit te stralen.

In deze woelige tijden van verandering worden wij wakker geschud. De oude, in het verleden, gebruikte wegen worden afgebroken. Wij worden genoopt om nieuwe wegen aan te leggen voor de toekomst van de mensheid.

In eerdere oproepen heb ik bepleit dat wij ter voorbereiding op ascensie primair onze eigen waarneming dienen op te geven, het projecteren in dualiteit. Ascensie biedt ons het vooruitzicht de werkelijkheid weer te zien vanuit het goddelijk perspectief van gelijkheid en eenheid, één met de Schepper en met elkaar.Blijf Liefde, Licht en Waarheid uitstralen.

Wellicht doen wij er goed aan een aantal prioriteiten met elkaar overeen te komen. In deze oproep wil ik mij beperken, hetgeen op wereld en landelijk niveau urgent is. Ik wens met name de volgende werkterreinen onder de aandacht te brengen.

Proriteiten

1 Vrede scheppen

2 Herstel van natuur en milieu

3 Vrije energie opwekken

4 Vervanging van de machtsverhoudingen in de wereld

a.  Armoede opheffen

b.  Nieuw financieel stelsel invoeren

c.  Herinrichting van Politiek-en Staatsbestel

Ad.1 Vrede in ons hart en wereldwijd

Het werkt averechts vrede te willen stichten door je vijand met wapens te bevechten. Wat wel de vrede bevordert is je vijand zien als je medebroeder, de zoon/dochter van God. Liefde blijven uitstalen, ook al permitteert de vijand zich met zijn verwarde denkgeest onmenselijke wreedheden en vernederingen, die dictators en godsdienstige fanaten zich veroorloven, zoals bv de IS strijders en orthodoxe joden. De komende onthullingen zijn schrikbarend. Wees heldhaftig, je zal worden geholpen door Gods engelen.

Wanneer je met goed recht wil opkomen voor je vrijheden en autonomie, doe dat geweldloos. Anders geef je je vijand argumenten in handen hun gewelddadig optreden voort te zetten. Blijf je bewust dat de liefde zal zegevieren.

Vrede in de wereld wordt bevorderd en bereikt door de vrede in eigen hart te koesteren. Onderschat niet de uitwerking die dit heeft naar alle gebieden in de wereld, waarstrijd en geweld zich voordoen. De rimpel effecten bereiken zelfs de kosmiche sferen.

Ad.2 Herstel van natuur en milieu

Het ontgiften van lucht, water, de aarde en daarmee onze voedselproducten, verdient een urgente aanpak, willen wij gezond kunnen leven. Vooralsnog wordt de aandacht in de wereld vooral gevestigd op de klimaatdoelstellingen. Daarin schuilt een zeker overdrijven en naïviteit, omdat wij mensen het klimaat onderhevig aan vigoureuze natuurkrachten niet kunnen beheersen.

Dat neemt niet weg dat wij wel verantwoordelijkheid dragen voor de schade die wij het milieu en de natuur berokkenen, zoals door bv CO2 uitstoot en deze dient te worden voorkomen. Een schoon milieu verdient echter prioriteit.

Voor de hand ligt dat alle pesticiden, niet afbreekbare plastics, kortom alle gifstoffen die in onze voedselketen kunnen komen, worden verboden. Dit geldt eveneens voor oliewinning, mijnbouw, het afbranden en kappen van tropische bossen.

Onze buitenaardse vrienden bieden herhaaldelijk aan ons in deze taken te helpen door hun geavanceerde technieken en alternatieve oplossingen.

Ad. 3 Vrije energie opwekken

De kennis om vrije energie op te wekken is ver gevorderd. Tot dusverre hebben de oliemaatschappijen zich tegen toepassing verzet en deze kennis verdoezeld.

Buitenaardse boodschappers hebben aangeboden hun technologie beschikbaar te stellen en bij te dragen tot het moeiteloos zelf en ter plekke opwekken van vrije goedkope energie door individuele huishoudens. Deze nieuwe energie wordt onttrokken aan de kosmische straling (fotonen) en is in overvloedige mate in de atmosfeer aanwezig. De toepassing ervan zal enorm bijdragen aan welvaart en welzijn in de wereld.

Ad 4 Herziening machtsverhoudingen in de wereld

Het aanpakken van armoede wereldwijd is niet mogelijk zonder dat de machtsverhoudingen wezenlijk veranderen, zodat tegelijkertijd een pakket van maatregelen ingevoerd kunnen worden.

Met vooruitziende blik zijn begin deze eeuw door regeringsleiders al verdragen opgesteld, de National Economic Safety and Reform Act (NESARA) en de Global Economic Safety and Reform Act (GESARA), die door meer dan 200 landen werden ondertekend, waaronder Nederland. Deze akten zouden een einde maken aan alle kankergezwellen, waarmee de duistere elite het wereld gebeuren controleert, waaronder hun dominantie in het VS Federal Reserve System en de Verenigde naties.

Tegelijk met deze schoonmaak en herstel van grondwettelijke rechten in de VS waren allerlei maatregelen in deze aktes opgenomen om wereldwijd de armoede op te heffen met oa. het vrijmaken van enorme sommen geld aan arme landen en het annuleren van opgedrongen bankschulden. Met GESARA zou er ook een valuta aanpassing plaats vinden, om het faillissement van de VS-dollar economie te ondervangen, meer dan ooit noodzakelijk om een chaotische ineenstorting van de wereld economie te voorkomen.

Met hun aanslag op de Twin-Towers wisten de duistere krachten de uitvoering van al deze hogelijk gewenste voornemens door wetgeving te voorkomen.Nu 20 jaar later, waarbij inmiddels de schuldenlast van de VS excessieve hoogtes heeft bereikt, bieden de verdragen nog steeds waardevolle uitgangspunten voor een rechtschapen wereldorde op politiek en economisch gebied.

Ad 4a Armoedebestrijding

De ontoereikende hulpverlening door regeringen wordt steeds meer aangevuld door hulpverlening aan arme landen op particuliere en vrijwillige basis.Talloze hulporganisaties spelen hierin een hoogst noodzakelijke en verschillende rol. Nu vele gebieden op aarde ook nog worden geteisterd door overstromingen en andere natuurrampen is de eerste hulp van deze organisaties des te belangrijker.  De hulporganisaties verdienen onze daadwerkelijke ondersteuning.

Zolang de duistere elite hun politiek van inmenging en uitbuiting kunnen voortzetten, is het opheffen van de diepere oorzaken van de armoede en het gebrek aan bestaansmogelijkheden slechts ten dele mogelijk. Gelukkig dat hulporganisaties steeds meer hun activiteiten uitbreiden naar terreinen zoals onderwijs, voorlichting, opleiding, kredietverlening op kleine schaal aan starters, medische zorg, opvang van verwaarloosde kinderen en daklozen.

Ad 4b Het nieuw financieel stelsel

Ook het beschikbaar stellen van goudvoorraden en het overmaken van geldsommen kan alleen veilig geschieden, wanneer de duistere elite het veld heeft moeten ruimen met hun greep op het internationale betalingsverkeer. Inmiddels zijn hierin baanbrekende vorderingen gemaakt.

Ad 4c Politiek en staatsinrichting

In een nieuwe politiek bestel wordt de autonomie en de vrije keuze van de burger gerespecteerd om zelf te beslissen over hun leefwijze. De macht wordt niet uit handen gegeven aan politici in een zogenaamd democratisch systeem, waarop de controle ontbreekt, zodat de duistere elite deze dekmantel misbruiken voor eigen malicieuze doeleinden. De besluitvorming geschiedt niet langer meer top-down, maar komt omgekeerd van onderop tot stand.

Vanzelfsprekend is coördinatie op alle geledingen van het politieke en maatschappelijk onmisbaar. Ten dien einde worden wijze, spiritueel gevorderde vertrouwenspersonen in Raden van Overleg en Samenwerking aangesteld, op alle niveaus van beslissingen. De raadsleden bezitten geen bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen en het beleid te bepalen, doch gebruiken alleen overredingskracht. Zij proberen de verschillende belangen met elkaar in overeenstemming te brengen. Vergelijk het met het ons bekende “poldermodel”.

De duistere wereldelite, die de wereld in haar greep heeft gehouden*, is straks ontmaskerd en verslagen. Hun handlangers en de gecompromitteerde en corrupte politici in praktisch alle Westerse landen hangt hetzelfde lot boven hun hoofd. Tenzij zij aantoonbaar wel hun geweten hebben gevolgd, komen de huidige politici derhalve niet in aanmerking om in het nieuwe bestel nog een rol te spelen.

Winfried Meier

2 september 2021

Voetnoot:

* Vanuit hun machtscentra gevestigd in Washington, het Vaticaan, Jeruzalem en Zwitserland werd de wereld onderworpen. Daarbij werd gebruik gemaakt van het Federal Reserve Systeem en de dominante positie van de dollar om financieel en economische de wereld te beheersen.

In de Verenigde Naties en zijn instituten als Internationaal Monetair Fond, Wereld Bank, Wereld Gezondheids Organisatie had de duistere elite het in feite voor het zeggen. De bondgenootschappen zoals de Navo werden misbruikt om de westerse regeringen onder druk te zetten en hun beleid te volgen.

Dat gebeurde ook in de Bilderberg groep en het Wereld Economisch Forum in Davos, waarvoor regeringsleiders en industriële kopstukken werden uitgenodigd. Met investeringen en hun lange arm werden de media en multinationale ondernemingen onderworpen aan hun hebzucht.

Begin van deze eeuw werd al door de neocons in de VS.openlijk bepleit de wereldbevolking tot 10% te reduceren. Zij zouden voldoende voor hen zijn om hun belangen slaafs te volgen. De Corona “plandemie” waarmee werd geprobeerd deze plannen in praktijk te brengen, zijn op een fiasco uitgelopen.

De waarheid komt aan het licht ook mbt de indertijd op internet circulerende berichten over de rol, die in Engeland en Nederland het koningshuis speelden. Het betreft hier het omstreden optreden van ex koningin Beatrix en de druk die door haar op de regering werd uitgeoefend. Denk verder aan het nog steeds gevoerde geheime maandag-overleg tussen de Minister-President en Koning Willem Alexander.

In concreto betekent dit alles, dat er een einde komt aan “Politiek Den Haag” en hetzelfde geldt op alle lagere niveaus van besluitvorming. Mogelijk zal dit niet zonder slag of stoot gaan, omdat verzet van hen die macht bezitten, verwacht mag worden. Een revolutionair zuiverings- en saneringsproces is onvermijdelijk, doch let wel, dient te geschieden zonder agressie, maar op een vredelievende en vergevingsgezinde manier.

******************