Kom In Beweging en Beweeg met God

Kom In Beweging en Beweeg met God
Door Winfried Meier
Voor mij is “wakkeremensen” een uitstekend platform dat lezers op velerlei wijze wakker schudt en inspiratie geeft. Vanuit verschillende gezichtshoeken wordt onze weg naar ascentie belicht. Fijn dat iedereen kan kiezen wat hem het meeste aanspreekt op zijn eigen unieke levenspad.
De ascentie is echter ook een collectief gebeuren. Iedereen voelt in zijn hart het verlangen naar een nieuwe wereld. Zich bevrijd voelen uit de gevangenis waarin wij nu leven. Een nieuwe weg inslaan naar het ware paradijs van vrijheid, gelijkheid en broederschap, waarin wij in vrede en eenheid met elkaar het leven delen. Dat vraagt erom dat wij allen in beweging komen, dezelfde doelen nastreven en elkaar daarin ondersteunen. Het is een stap voor stap beweging, die tevens om prioriteiten vraagt.
Ik maak een begin en geef enkele contouren aan en wellicht dat ook andere lezers een eigen bijdrage hieraan willen geven. Uiteraard zullen we het allereerst eens dienen te worden over ons gemeenschappelijk doel, ascentie. Wat verstaan wij hieronder?
Zich bewust worden wie we zijn….
Ascentie is het opstijgen naar een hoger veld en trillingen van levensenergie. Een verruiming van ons bewustzijn gaat ermee gepaard. Wij worden ons weer bewust van onze eeuwige goddelijke natuur. Alle opgestegen meesters, engelen en buitenaardsen herinneren ons eraan, dat wij onze ware aard moeten herontdekken.
Kijken met Gods ogen naar de werkelijkheid en niet blindelings af moeten gaan op hetgeen wij met onze aardse zintuigen waarnemen. Wij zijn niet ons lichaam maar goddelijke lichtwezens van Liefde en Heelheid*. Dat betekent, uit de eigen beperkingen stappen van ons traditionele denken, doen en laten.
..en zich losmaken van de zogenaamde “werkelijkheid”.
Lang niet iedereen is zich ervan bewust dat wij leven in een onwerkelijke situatie, waarin het ego meent afgescheiden te zijn van God en van elkaar. Het ego dat de mens als individu beschouwt, de werkelijkheid opdeelt in tijd en ruimte en daarmee de eeuwigheid en oneindigheid ontkent. Vanuit dit verwarrend en angstig denken hebben wij een oordeel over elkaar en ontkennen, dat wij Gods perfecte kinderen zijn.
Geen wonder dat wij in de samenleving een beeld weerspiegelt zien van dualisme, macht, angst, haat en nijd. Kortom, een nachtmerrie die wij ten onrechte werkelijkheid noemen. Gods werkelijkheid van Eenheid, van pure Liefde daarentegen zien wij over het hoofd, zoals Jezus indertijd al verkondigde.
Denken vanuit ons hart
Niet ons ego, maar ons hart is de drijvende kracht in een nieuwe samenleving. Het is onze tempel en schatkamer, waar wij door God geïnspireerd worden en de stem van Gods woordvoerder, de H.Geest, te horen is. Neem derhalve dagelijks de tijd om in stilte en rust je met de goddelijke wereld te verbinden en advies te vragen, over wat Werkelijk is en wat je te doen staat.
Kom in beweging, bevrijd jezelf.
Laat je ego niet langer je denken bepalen, maar volg je hart en geef je over aan de stroom van goddelijke Liefde en Inzicht, waarmee je wordt omringd. Vertrouw op God en maak je geen zorgen. Laat je gedroomde verleden los met al zijn dwaasheden en vergissingen over zonde, schuld en straf. Al hetgeen je niet uit liefde deed, draag het over aan de H.Geest en open je voor de hogere energetische liefdeskracht die nu in versterkte mate naar je toestroomt.
Laten we ons niet langer vastklampen aan politieke, kerkelijke, kapitalistische en financiële instellingen en systemen van gezondheid en zorg. Veelal gespeend van liefde en belust op macht en eigenbelang, verdwijnen deze in de nieuwe samenleving als niet meer bruikbaar. Wees autonoom en vertrouw op je eigen wonderlijke godskracht en intuïtie om in volle gezondheid en overvloed te leven.
Ascentie is ook collectief bewegen.
Het is zinloos de nieuwe wereld op oude grondvesten te bouwen. Wereldverbeteraars zien dit gemakkelijk over het hoofd. Hun streven verdient alle lof. Hoe waardevol de doelen ook mogen zijn, ook zij dienen te beseffen, dat succes alleen verzekerd is, wanneer wij allen op aarde onze verantwoordelijkheid nemen en ons liefdevol gedragen ten opzichte van elkaar en de natuur.
Wij sociale wezens hebben elkaar nodig
Bestendige veranderingen vereisen derhalve, dat wij bij ons zelf aan de slag moeten gaan om de gewenste omslag naar verbinding en liefde te maken. Maar ook dat wij tegelijk oog hebben voor onze saamhorigheid als mensen.
Bekend is de universele wet aangaande onze scheppende krachten, die zegt dat onze gedachten en gevoelens in de werkelijkheid worden weerspiegeld. De wereld veranderen begint bij onszelf in het vooruitzicht, dat het goede voorbeeld meer en meer de massa meeneemt naar ascentie van de mensheid op aarde.
Zich medeverantwoordelijk voelen.
Vlucht niet voor de medeverantwoordelijkheid, die wij allen hebben voor het scheppen van een nieuwe wereld. De lichtkrachten in de wereld, waarover Ben Fulford en anderen rapporteren, zijn een lichtend voorbeeld.
Dapper en gaaf zijn zij, die onbevreesd licht op de duisternis werpen, met name als zij dit doen zonder gevoelens van verontwaardiging en de roep om vergelding en straf. Het is niet onze taak te oordelen. Dat kunnen we beter aan God overlaten.
Liefde uitstralen naar elkaar
De wereld veranderen is een geleidelijk proces, dat ons allen aangaat. Zij die zich uitdrukkelijk daarvoor inspannen en zich met liefde inzetten voor de mensheid, de aarde en de natuur, verdienen onze steun, begrip en geduld.
Politieke compromissen van de oude makelij, waarin de sterkste partij probeert zijn macht door te drukken, zullen geen lang leven beschoren zijn. Zonder liefde zijn geen duurzame akkoorden haalbaar. Het is de onontbeerlijke voedingsstof, die wij allen worden geacht aan te dragen.
In de huidige turbulente wereld worden weliswaar schokkende gebeurtenissen aan het licht gebracht, doch deze zijn tegelijkertijd tekenen aan de wand, dat de wereld afstevent op liefdevol met elkaar en de aarde samenleven. De vreedzame protesten passen in dit beeld.
God vraagt met Hem te bewegen.
Wij worden zowel individueel als collectief uitgedaagd onszelf en de wereld te veranderen ter voorbereiding op ascentie.
Wellicht dienen wij eerst ons ware goddelijke natuur in onszelf te ontdekken, te ervaren en zich ermee te identificeren. Van de andere kant hoeft dit geen belemmering te zijn om gedurende het leerproces elkaar goddelijke liefde door te geven.
Sterker nog. De spirituele ontwikkeling verloopt in het algemeen als een geleidelijk proces. Het mag geen reden zijn om passief te blijven in afwachting van het bereiken van onze goddelijke status na ascentie. Het leven blijft een proces van ervaring opdoen en al lerende de goddelijke visie en inspiratie in praktijk brengen.
Het verleden achter zich laten, kiezen voor het nu.
Wat zonder meer een grote opgave blijft, zowel individueel als collectief, is breken met het verleden en met name je oude overtuigingen en leefpatronen loslaten. Weer je ware zelf zijn en een nieuwe wereld helpen opbouwen vereist, dat wij ons niet meer laten leiden door de ervaringen in het verleden opgedaan. Het is nu tijd om ons hart als gids te gebruiken en te leven in het nu. Denken en handelen vanuit goddelijke intuïtie als medescheppers van Zijn Werkelijkheid.
In de praktijk betekent het, samen de moed opbrengen om neen te zeggen tegen leugens, angst zaaien, machtsmisbruik en mistoestanden. Neen zeggen tegen allen die baat hebben bij het handhaven van de oude machtsstructuren en ons daarin gevangen willen houden.
Samenwerken met God en elkaar
Het is de bedoeling van God, dat wij helpen de tralies door te zagen van het oude gevangenissysteem.  De vraag rijst, wat staat ons nu te doen?
In vreugde genieten van de vrijheid, lijkt mij het logisch antwoord. Met dit heerlijke vooruitzicht van ascentie voor ogen zijn wij erbij gebaat in de huidige overgangsperiode ons daarop voor te bereiden. Het zal zeker de hobbels en obstakels uit ons eigen transformatieproces wegnemen.
En door te focussen en ons te bezinnen op ascentie, op het actualiseren van samenleven in vreugde en liefde van alle volkeren op aarde, zal ook het proces van transformatie worden bespoedigd. Het vergt Ingrijpende veranderingen, zowel op macro als micro schaal.
op wereld schaal
– Het ontgiften van de aarde en de natuur zou voorop kunnen staan; water, lucht, aarde vrij maken van plastic en gifstoffen. Het gebruik ervan moet worden verboden om verdere aantasting van milieu en tropische bossen te voorkomen.
– Ook de overschakeling op vrij beschikbare energie wil ik hoog op de agenda plaatsen om een einde te maken aan verdere roofbouw op de aarde als ook als middel om armoede te bestrijden.
– Armoede is uiteraard ook een topic. Deze dient te worden bestreden met werkgelegenheidsprogramma’s, herverdeling van (gestolen) rijkdommen, onderwijs en opleiding, terwijl ook in aanmerking komen het verlenen van minimale zorg en een basisinkomen.
op microschaal
Ook dichter bij huis dienen wij het leven weer in eigen hand te nemen. Zich verantwoordelijk en solidair voelen, elkaar de hand reiken en nieuwe vormen van samenwerking zoeken in buurt- en leefgemeenschappen, in organisaties en ondernemingen. Kortom van de grond af een nieuwe samenleving opbouwen, waarin wij elkaar als gelijken en vrienden beschouwen. Wel steeds respect  blijven houden voor de diversiteit en de eigen weg die iedereen naar ascentie bewandelt.
De weg naar ascentie, naar een nieuwe wereld van Liefde en Eenheid wordt geëffend door samenwerken op een open en transparante wijze. Je laten inspireren vanuit je hart en je goddelijke creativiteit en je talenten gebruiken.
Samen de armen uit de mouwen steken, lokaal, nationaal, wereldwijd en zelfs op universele schaal. Dit laatste wordt mogelijk naar mate het scherm wordt opgetrokken tussen ons en onze hemelse, of buiten- en binnenaardse vrienden en familieleden, die ons alle steun aanbieden en vanuit hun geavanceerde ontwikkeling bereid zijn technische oplossingen aan te bieden.
Het is Gods Wil dat wij met Hem meebewegen
In de aanloop naar ascentie nodigt God ons uit tezamen met Hem als pioniers op te treden om Zijn plannen voor het herstellen van een liefdevol samenleven op aarde vorm te geven. Dat kan op diverse manieren, in het groot en in het klein en wetende dat wij allen op de juiste plek en op het juiste moment geïncarneerd zijn.
Winfried Meier
Mochten lezers van “wakkeremensen” willen reageren, dan gaarne via  e.w.meier@kpnmail.nl
*Iedereen mag zijn eigen naam geven aan wie wij werkelijk zijn, zoals wezens van licht en liefdesenergie, multdimensionaal, souverein integraal, Gods kinderen en erfgenamen……