Ik Ben Goddelijk

Ik Ben Goddelijk
6 December 2019 / Door Winfried Meier
In de boodschappen die Saul via John Smallman doorgeeft, weet hij als geen ander onder woorden te brengen wie we zijn en wat ons te doen staat in deze overgangstijd naar ascentie. Je leeft nu op aarde om je ware staat te herontdekken en te activeren. En die is je eenheid met God, met de Bron, die onvoorwaardelijke Liefde is. Zo ook ben jij: Goddelijk, een lichtwezen van pure Liefdesenergie. Hoe kunnen we nu in onze levenswandel waar maken, dat wij Goddelijke wezens zijn en Zijn/Onze Liefde uitstralen?
Allereerst durf al je eigen opvattingen en redeneringen overboord te gooien die jouw ego gebruikt om het tegendeel te beweren. Die hebben ten doel om aan te tonen dat jij een individu bent, afgescheiden van God en de medemensen, gehuisvest in een lichaam dat vergankelijk is. Het lichaam is echter een vehikel dat je gekozen hebt om in de vleselijke vorm op aarde te kunnen leven. Echter, identificeer je niet met je lichaam, want je bent niet je lichaam. Je essentie daarentegen is je eeuwige bestaan als een perfect goddelijke en liefdevol lichtwezen, één met de Bron.
Stel je open voor de liefde en levenskracht die vanuit de Bron eeuwig naar je toestroomt. God beschouwt en omarmt jou als Zijn perfecte manifestatie in Zijn scheppingsplan die wonderlijke menselijke vaardigheden in ongekende verten in het vooruitzicht stelt. Het is de liefde voor God, jezelf en de ander, die inspiratie biedt om als deelgenoot in Zijn creativiteit, jezelf te ontplooien.
Voor iedereen is het niet gemakkelijk op elk moment van de dag en tegenover iedereen lief te zijn. Hierin slagen vereist, alert te zijn op de manier, hoe jij waarneemt, hoe jij denkt en hoe jij reageert. Laat je dan niet door je ego misleiden, dat wil blijven oordelen en afstand nemen van hetgeen buiten je gebeurt. Het is juist andersom: Jij bent het die deze werkelijkheid interpreteert en zelfs projecteert, waardoor je een schijnwerkelijkheid oproept om je eigen spel van illusies te spelen.
Pas op wanneer het ego tegen jou zegt, jij bent niet altijd liefdevol. Dan twijfel je opnieuw aan je eigen goddelijkheid, temeer als je herinnerd wordt aan je menselijke gebreken en tekortkomingen. Vanuit je ego en je beperkte menselijk zicht veroordeel jij dan je zelf. Ten onrechte. Vanuit het Goddelijk perspectief gezien, heb jij in Zijn werkelijkheid nooit de goddelijke eenheid verlaten en blijf jij Zijn liefdevolle en perfecte dochter/zoon.
Hoe ontdek jij nu je goddelijkheid? Jezus zegt niet voor niets in “Een Cursus In Wonderen”, dat jij niet kunt oordelen, dat jij jezelf moet vergeven voor hetgeen jij als verkeerd beschouwt in je aardse spel van illusies. Het zijn slechts jouw verbeeldingen. Alleen als jij jezelf vergeeft, kan jij ook anderen vergeven en ben jij in staat in je zelf en in de ander de perfecte en goddelijke essentie te erkennen. Jij schept dan de innerlijke heilige ruimte, waarin je door bezinning en meditatie God en je Goddelijke essentie ervaart en beleeft.
Inderdaad, het vereist veel attentie en zelfdiscipline om steeds ervoor te zorgen nooit negatief over jezelf te denken en anderen altijd als je liefdevolle broeders/zusters te blijven beschouwen. Wees je ervan bewust dat als jij van iedereen houdt, onvoorwaardelijk, zonder uitzondering en onder alle omstandigheden, dit de grootste bijdrage is die je aan de ascentie naar een hoger bewustzijn kunt geven, aldus de opgestegen Meester Hilarion. God rekent op je.
Laten we ons niet van de wijs brengen in de huidige turbulentie en de schokkende veranderingen die nog op komst zijn. Beschouw ascentie als een uitdaging om de menselijke samenleving geheel opnieuw te grondvesten op basis van leven in vrede, vrijheid, gelijkheid, vreugde en overvloed. Het doel in het leven is niet om straks na de dood in het paradijs te komen, maar om eendrachtig met God en met elkaar, deze op aarde gestalte te geven. Engelen, gidsen, buiten- en binnenaardsen willen niets liever dan ons daarbij helpen.
Geavanceerde technieken zijn veelbelovend. Nog belangrijker is een optimale en verantwoorde toepassing ervan vanuit ons hogere bewustzijn. Dat betekent, dat wij ons bewust worden van wie wij zijn, te weten: goddelijke wezens, die liefdevol hun kennis en talenten mogen inzetten voor het helen en tot bloei laten komen van de aarde en haar bewoners. Het goddelijk geschenk dat ons nu wordt aangeboden, de collectieve ascentie van de mensheid, biedt ongekende perspectieven op voorwaarde, dat wij bereid zijn de “leiding” aan God toe te vertrouwen in het transformatieproces. Dan is succes verzekerd.
Winfried Meier
Heelsum 6.12.2019