Het Wonder komt eraan.

Het Wonder komt eraan.

27 oktober 2019 / Winfried Meier

Jezus: Niets wordt door de dood voltooid,    

“Of men nu sterft door een ongeval dan wel door een fysieke oorzaak, het is ten slotte altijd zelfmoord.” Onder de schuilnaam van Raj veroorlooft Jezus zich deze boute uitspraak, wanneer hij in 1990 via Paul een studiegroep toespreekt en zijn “Een Cursus in Wonderen” toelicht. Het is niet als een verwijt bedoeld, maar als les. Cursisten beseffen dat deze zelfmoord plaats vindt in onze denkbeeldige en afgescheiden wereld van illusies. Hierin projecteren wij ons een kortstondig leven in plaats van ons leven te omhelzen als onsterfelijk, eigen aan de Zoon Gods.

“Dood door natuurlijke oorzaken is eenvoudig een meer verlengd proces van zich langzaam uit het leven terugtrekken, zo gaat Jezus verder. En de reden dat men zich geleidelijk uit het leven terugtrekt, eerder dan zich actief in het leven te begeven, is omdat iedereen het gevoel heeft een fysiek organisme te zijn, waarin hun ziel of geest tijdelijk gehuisvest is. En, omdat zij om zich heen kijken en zij zien dat slechts een handvol individuen ooit van deze verblijfplaats vertrokken zijn zonder te sterven, veronderstellen zij, dat dit de normale, natuurlijke en onvermijdelijke manier is om verder te trekken”.

Meerdere malen wijst Jezus ook in een Cursus erop, dat jij niet je lichaam bent. Jij bent een Zoon van God. God schept niet iets dat sterfelijk en vergankelijk is. Het lichaam is een eigen creatie, dat mensen dient in het aardse bestaan. En als het niet meer van nut is en geschikt om te dienen wordt het vervangen. Wat staat je dan te wachten?

Een voorbeeld. Een broer en zwager van mij kwamen beiden door een verschillend ongeval om het leven. Tot hun grote verbazing keken zij naar hun verminkte en niet meer levensvatbare lichaam. Een ogenblik later, zo lieten zij mij weten, beschikten zij weer over een heel en perfect lichaam, waarmede zij hun leven konden voortzetten. Een lichaam aangepast aan de omgeving en levenssfeer aan gene zijde, waar zij zich na hun dood bevonden.

Terugkeren naar de thuishaven van God

Ja, dat is evenwel nog geen voltooiing van het leven. Je gaat over met je bewustzijn van vlak voor de dood, een werkelijkheid die jij wilde beleven vanuit een lichaam. Echter, wanneer jij je bewust en gewaar zou zijn van de eenheid met God en alles wat door Hem is geschapen en waarin Hij zich manifesteert, het Al in Alles, dan ben je de drempel gepasseerd naar het uiteindelijk herstel van wie je werkelijk bent, de Zoon van God. Jij hebt dan de wereld van de dualiteit achter je gelaten en bent weer thuisgekomen in God.

Het thuiskomen in God kan via de dood geschieden, al is het uitzonderlijk. De meesten van ons mensen echter keren weer terug naar de aarde om te pogen hun spirituele ontdekkingsreis in de 3e dimensie voor te zetten en hun leven in balans te krijgen. De kans van slagen het doel te bereiken, de weg terugvinden naar God, neemt af naar mate wij steeds meer verzeild raken in de waanideeën van ons afgescheiden zijn van God en van elkaar. De toenemende angst die ons dat waanidee bezorgt, schept een gevangenis van verwarring, wantoestanden en slavernij, waaruit het steeds moeilijker wordt te ontsnappen.

De redding is echter nabij. God wil dat de mensen uiteindelijk bevrijd worden van hun pijnlijke illusies en weer beseffen dat wij goddelijke wezens zijn bestemd om in vreugde, liefde en gelijkheid met elkaar te leven in eenheid met God en met elkaar. Steeds meer liefde, licht en hogere energie trillingen worden inmiddels naar de aarde gezonden als aanzet voor een collectieve ascentie naar de 5e dimensie. Iedereen is uitgenodigd, maar je mag ten slotte ook het leven in de 3e dimensie elders voortzetten.

Door de poort van ascentie naar eenheid en liefde

De overgang van de 3e naar de 5e dimensie is als het ware een nieuwe geboorte in een nieuw gouden tijdperk. Het is een wonder, een verschuiving in ons bewustzijn, waardoor wij met goddelijke ogen gaan waarnemen en de beschikking krijgen over onze goddelijke creatieve vermogens als multidimensionaal wezen. Behalve een aanpassing aan de hogere energiefrequenties, zal ons lichaam een transformatie ondergaan naar een compleet en gezond (licht)lichaam, dat na een korte tijd (van enkele jaren) weer volledig de goddelijke essentie tot uitdrukking zal brengen.

Ons aardse bestaan in de 3e dimensie is hiermede voltooid. De spirituele ontdekkingsreis wordt daarentegen voortgezet vanuit het principe van universele eenheid en liefde, totdat wij ten slotte weer volledig in de Goddelijke haven belanden. Jezus noemt dit de uiteindelijke verzoening of verlossing.

Wanneer wordt de poort geopend voor onze doortocht naar de 5e dimensie? Het is afhankelijk van de collectieve wil en het collectieve bewustzijn van de mensheid om zijn eigen integrale wezen weer op te pakken en te activeren. Primair zijn niet de “event” of andere schokkende gebeurtenissen in de wereld. Van doorslaggevende betekenis is het bewustzijn van jou en de mensheid. Daarbij zijn de inzet van de lichtkrachten om alle duistere praktijken in de wereld in het licht te plaatsen en hieraan een einde te maken, een welkome bijdrage om Gods Werkelijkheid naderbij te brengen.

Wij allen kunnen de ascentie bespoedigen door ons te focussen op wie we werkelijk zijn. Als schitterende lichtdragers van God, die Zijn liefde uitstralen naar alles en iedereen, verankeren wij de vrede en vreugde van God op aarde. Door ons liefdevol met elkaar te verbinden, te verlangen en te focussen op de collectieve ascentie in 2020, gaat dit ook gebeuren in de wetenschap dat het ten slotte aan God is om een beslissing te nemen over het juiste tijdstip.  Het Wonder komt eraan.

Winfried Meier

27 oktober 2019

e.w.meier@kpnmail.nl