Europese Raad voor een Gouden Toekomst

Europese Raad voor een Gouden Toekomst

Door Winfried Meier,  14.1.2019. 

 De Mensheid is aan het ontwaken en bevindt zich in een proces van snelle veranderingen in bewustzijn en levenswijzen. Dit vraagt om het afdanken van oude structuren en machtssystemen, die een obstakel vormen voor het zich ontplooien van de mensen in de Nieuwe Tijd. De snelle technologische ontwikkelingen dagen de mensen uit nieuwe keuzes te maken. Wat wensen wij en wat wensen wij voor onze kinderen?

Herstel van menselijke waardigheid

In algemene termen kan het antwoord luiden: een betere samenleving, waarin wij allen vrij, gezond en menswaardig zullen leven. Een samenleving gekenmerkt door vrede en voorspoed, waarin wij met elkaar omgaan als gelijken, als vrienden met wederzijds respect. Waarin wij allen de verantwoordelijkheid voelen en delen voor duurzaamheid en liefde voor natuur en milieu. Een Aarde met paradijselijke allures, waarop de mensheid floreert in universele liefde en eenheid.

De huidige overgangstijd biedt door steeds hogere en in frequentie toenemende energieën een unieke kans. Wij zijn in staat een einde te maken aan problemen op gebieden van armoede, milieuvervuiling, energievoorziening, gezondheid, veiligheid en mensenrechten. Alleen door eendrachtig en transparant samen te werken op lokaal, nationaal en internationaal niveau, kunnen wij onszelf en onze kinderen een nieuwe toekomst geven. Alleen als wij luisteren naar de inspiratie vanuit ons hart en het gemeenschappelijk belang vooropstellen.

Samenwerken

Samenwerken veronderstelt, duidelijk geformuleerde doelstellingen op gebieden waar wij elkaar nodig hebben en die de wereldbevolking onderschrijft. Het aansturen, faciliteren en coördineren van samenwerking is onontbeerlijk voor een doelmatig en succesvol resultaat.

De huidige politieke, religieuze en economisch/financiële systemen gebaseerd op angst en verdeeldheid houden de wereld in hun machtsgreep.  Ze zullen moeten worden aangepakt en gezuiverd van misbruik en corruptie. In de VS is sprake van een noodregiem dat niet alleen in het land zelf maar wereldwijd verdere gevolgen zal hebben. Ook in verschillende andere landen en continenten is er onvrede en eist de bevolking haar rechten op.

De onvrede over Europa is wijd verspreid

Ook in Europa is de samenwerking binnen de Europese Gemeenschap vrijwel tot stilstand gekomen. “Brussel” schiet te kort in het opbouwen van een democratisch en federatief Europa, het door de initiatiefnemers overeengekomen doel. Kritiek is er ook op de autoriteiten, die te ver gaan in regelgeving van boven af en die de vrijheid van de Europese burgers beperken ten koste van zelfverantwoordelijkheid om eigen initiatieven te ontplooien.

Niet alleen in Engeland, maar vele Europeanen zijn teleurgesteld in de bureaucratie en onmacht van de Europese instanties. Niet minder Europa, maar een ander Europa wordt opgeëist, hoewel daar verschillend over wordt gedacht. De “Brexit” is daar een goed voorbeeld van.

Wel voelen we met z’n allen aan dat onze gemeenschappelijke problemen in deze tijd alleen gezamenlijk kunnen worden opgelost. Europa, kan hierin een voortrekkersrol vervullen. Zowel door een visie op de toekomst te ontvouwen als te fungeren als een democratisch platform waar de nationale inspanningen op elkaar worden afgestemd op basis van openbare besluitvorming.

Nu is “Brussel” een ondoorzichtig bureaucratisch bolwerk geworden. Achter de schermen trekken politici, banken en multinationale ondernemingen, die uit zijn op eigen belang, macht en winst aan de touwtjes. De heersende crisesstemming in Europa kan zo omslaan in een impasse.

Een herziening van de Europese instituten en de stagnerende besluitvorming kan niet uitgesteld worden. Meer dan ooit is er behoefte de democratie in Europa te versterken en Europa in staat te stellen de uitdagingen van de nieuwe tijd ter hand te nemen. Het vraagt om een antwoord op de vraag, hoe kunnen wij in Europa de inspanningen bundelen om ook op ons continent duurzame welvaart en welzijn voor allen te creëren.

De oprichting van een onafhankelijke Europese Raad is noodzakelijk en urgent.

Doel

De Raad beoogt vrede, welzijn en harmonie tussen alle Europeanen te bevorderen. Hij heeft tot taak nieuwe korte en lange termijn doelstellingen voor Europa te formuleren, die bijdragen de Europese impasse te doorbreken. De Raad dient daarbij de marsroute aan te geven, hoe deze met adequate instituties en democratische besluitvormingsprocedures worden geïmplementeerd.

Drijvende kracht

De Raad wordt bovendien de drijvende kracht, naar een vernieuwd en verenigd Europa, dat in staat is een spilfunctie te vervullen in de nieuwe tijd. Het zal fungeren als een centrum waar initiatieven worden aangemoedigd en gebundeld gericht op het oplossen van de vraagstukken, waarvoor Europa zich in de nieuwe tijd geplaatst weet.

Adviserend

De Raad heeft een adviserend karakter, doch hierop kan één uitzondering worden gemaakt te weten wanneer Europa in een impasse terecht komt. In dat geval kan de Raad in een overgangsfase tijdelijk de taken van de huidige Europese instellingen overnemen.

Samenstelling

De Raad is onafhankelijk en vertegenwoordigt de Europese samenleving op een breed vlak. De Raad is representatief voor zowel verschillende Europese culturen als diverse wetenschappelijke disciplines. Raadsleden zijn vrij en onafhankelijk, waarbij het gemeenschappelijk belang ten alle tijden wordt geacht bij hen de doorslag te geven.

Financiering

De Raad beschikt over Fondsen voor haar werkzaamheden en om de wenselijke ontwikkelingen te stimuleren van technologische of andere aard. Aan de middelen die ter beschikking worden gesteld, mag geen enkel recht worden ontleend en dient elke beïnvloeding van buiten op de besteding van de gelden te worden uitgesloten.

Toelichting

Door de Raad zullen prioriteiten worden vastgesteld die betrekking hebben op de volgende onderwerpen.

  • Het waarborgen van een menswaardig bestaandoor bestrijding van armoede en ongelijkheid via het creëren en financieren van werkgelegenheid, educatie en hulpverlening
  • Herstel van de aarde en haar bewoners door het ontgiften van lucht, water, etenswaren en het verwerken van afval
  • Respect voor de natuur, het behoud van tropische bossen en de bio-diversiteit van de aarde
  • De ontwikkeling van goedkope en schone (-kristallijne-) energie
  • Het richten van de gezondheidszorg op het voorkomen en bestrijden van ziektes en lichamelijke gebreken
  •  De transitie faciliteren van een consumptiemaatschappij in een samenleving van geven, met elkaar delen en voor elkaar zorgen
  • De internationale rechtsorde bevrijden van eigenmachtig optreden, machtssmisbruik, georganiseerde misdaad en bendes en tevens het uitbannen van dodelijke wapens
  • Voorwaarden scheppen voor volledige en waarheidsgetrouwe nieuwsvoorziening en communicatie

Winfried Meier