ONTWAKEN / Door Trienke Minkema

ONTWAKEN

Door Trienke Minkema

 ‘ DE TOREN VAN HET EGO STAAT TE SCHUDDEN OP ZIJN GRONDVESTEN ‘

Deze tijd kenmerkt zich door zeer schokkende gebeurtenissen die elkaar snel op zullen volgen. Het zijn schokken die voor een grote verandering van al het leven op aarde zorgen en tevens zullen zij velen persoonlijk treffen. Denk aan de vele aardbevingen, overstromingen en verdere natuurrampen. Het gevolg van dit alles is een grote tijdelijke disbalans in al het leven op aarde. Vertrouwen hebben dat alles gaat zoals het gaat, is dan een grote kunst. Door dit alles zullen veel mensen door onzekerheden op maatschappelijk gebied, ziekte en ook persoonlijk verlies door middel van dood of scheiding, persoonlijk te maken krijgen met traumatische ervaringen. Velen zullen letterlijk en figuurlijk de grond onder hun voeten voelen wegvallen. Dit vraagt voor de direct getroffen personen altijd om een passend verwerkingskader. Maar ook voor de naasten en andere betrokkenen, die zich in de nabijheid van door leed getroffen personen bevinden, zal aandacht dienen te zijn.

In onzekere situaties is de kans groot dat er in eerste instantie wordt afgereageerd op mensen in de naaste omgeving.

Aan allen wordt dan ook gevraagd om een totale acceptatie van de situatie op dat moment en het weten en kunnen aanvaarden dat elke dag weer anders kan zijn. Een ieder heeft altijd de vrijheid om zijn of haar eigen vorm van verwerking te kiezen. Vertrouwen, liefde en geduld zijn dan noodzaak om in deze turbulente tijden te kunnen blijven staan. Grote onrust en gejaagdheid die men in zichzelf kan voelen, zoeken zich nu een weg naar buiten. Het heeft dan ook geen enkele zin om in discussies te vervallen.

Het gaat hier namelijk niet om gelijk of ongelijk, maar om waarnemen en het onbevooroordeeld aandachtig aanwezig kunnen zijn. Het enige dat in benauwende situaties doeltreffend zal zijn, is om vanuit een waarachtige verbinding met het eigen hart onvoorwaardelijke steun en troost te bieden. Het is noodzakelijk en logisch dat daarvoor eerst naar binnen dient te worden gekeerd.

Deze tijd is een overgangstijd naar ‘ontwaken’, naar ‘bewust worden’ door aan den lijve te ervaren.

Voor velen die denken dat we onze tijd op aarde kunnen uitzingen zonder enig bewustwordingsproces zal zo’n overgang als een vreselijke schok aanvoelen. Maar er zal geen ontkomen aan zijn en op de vlucht slaan heeft geen enkele zin en is niet de oplossing. Er dient verwerkt te worden en objectief gekeken naar wat zich op elk moment van de dag weer aandient. Je zou kunnen zeggen dat bij velen de deksel, door en onder hoge druk, van de ketel is gesprongen. Zo is er een opening ontstaan naar het onderbewuste en van daaruit komen dan onverwerkte zaken naar boven. Hierbij kunnen vrijgekomen emoties alle kanten op slaan. Zij zoeken zich een weg naar buiten en kunnen daarbij ook de naasten treffen in hart en ziel. Maar ook treffen zij het ego, dat zich op dat moment totaal niet meer gezien en erkend weet. En daar ligt dan een  valkuil, maar tevens een grote kans: kan men vanaf nu open en oprecht communiceren en omgaan met elkaar?

Het is van groot belang dat een ieder vanuit het hoofd naar het hart gaat. Overleven wordt vaak vanuit het hoofd en de rede gedaan, maar het is van belang om echt te leven vanuit het hart. Hier ligt een grote les voor de mensen die zich in de nabijheid bevinden van personen die een crisis moeten doorstaan. De eerste stap is dan: een stap terug te doen en tegelijkertijd in stilte aanwezig te blijven voor de ander.

Dit kan een enorme opgave lijken en blijken, maar richt men zich op de binnenwereld dan kan men op eigen inzichten, steun en hulp van daaruit vertrouwen. Kan men deze aanvaarden dan zal deze innerlijke reis uiteindelijk een zeer grote les kunnen blijken die allen ten goede komt. Er is dan aan bewustzijn gewonnen, omdat men aan den lijve heeft ervaren. Men wordt wakker na een diepe slaap die soms zelfs op een coma heeft geleken.

Maar daaraan zal niemand op dat moment een boodschap hebben. Dat kan later komen. Allereerst wordt er om verwerking gevraagd. En vertrouwen. Er is niemand die heeft gezegd dat dit alles een gemakkelijke opgaaf zou zijn. Velen worden in deze tijd wakker, veel grote zielen staan op in deze turbulente tijd van ontwaking. Richt u zich daarom op de signalen vanuit uw ziel, uw intuïtie. Onderzoek uzelf en aanvaard wat op uw pad komt in de wetenschap dat er een bedoeling is van dit alles.

In een andere situatie, die kan voortkomen uit bovenstaande, kan de spanning nog hoger oplopen. Er kan grote angst, wantrouwen, afgunst en onredelijkheid ontstaan. Men zou zelfs de overtuiging kunnen hebben dat de buitenwereld volledig tegen hen is of dat er een complot zou zijn om hen te vernietigen. Er kan behoefte gevoeld worden om te willen controleren om zo de situatie voor zichzelf draaglijk en leefbaar te houden. Als men zich in zo’n situatie blijft richten op de buitenwereld voor de antwoorden en er geweigerd wordt de stap naar binnen te zetten, dan is er grote kans dat het een pijnlijker proces wordt dan nodig is. Afreageren, projecteren en het slachtoffer denken te zijn, zijn toch echt methodes van het ego om maar niet de macht en/of het overzicht te verliezen.

Maar eigenlijk is het de totale onmacht die zich hier aandient. Onmacht en ook angst om in waarachtige verbinding met het gevoel te kunnen of durven komen. De kans is groot dat er (te) veel gepraat wordt, om toch vooral zelf gehoord te worden en zodoende niet te hoeven voelen. Keer dan a.u.b. naar binnen en weet dat de antwoorden daar in stilte liggen te wachten.

Uiteraard is het hier beschrevene totaal zonder oordeel. De enige bedoeling van dit schrijven is om een helpende hand te reiken in het zware proces van ontwaken waar velen zich momenteel in bevinden en het staat allen vrij om deze hand wel of niet aan te nemen.

Ervaart men veel zaken als aanvallen of projecties, weet dan dat emoties vaak verwerkingen zijn. Het is helemaal niet zeker of de buitenwereld er iets mee kan of moet doen. Geef daarom genoeg ruimte om allen hun emoties te kunnen laten beleven, hoe pijnlijk dit ook kan zijn. Neem ook zelf voldoende afstand om staande te kunnen blijven en weet dat men altijd ook voor zichzelf licht en rust mag ontvangen als men dat nodig heeft. Vertrouw op uw intuïtie. Liefdevol kunnen zijn, ook naar uzelf toe in deze verwarrende situatie, is een grote kracht.

We leven in een overgangstijd naar versneld ontwaken. Dat is niet gemakkelijk. Maar weet dat als er bereidheid is om naar binnen te keren om daar te onderzoeken, te verwerken en op te ruimen (de klus te klaren als het ware) de disbalans van het leven van nu van voorbijgaande aard zal zijn.


*********

© trienke minkema