Judith Kusel: De Grote Opdeling

Judith Kusel: De Grote Opdeling

Door: Judith Kusel: 2 Juni 2021

Vorig jaar, toen ik me voorbereidde om naar de USA te gaan, werd ik geroepen om veel energiewerk op afstand te doen op heilige plaatsen daar, en daarbij werkte ik met de Heilige Ouden en die Stam Beschermers en Hoeders die zich inderdaad alleen maar hebben teruggetrokken in een veel hogere dimensionale frequentieband en nog steeds overal heel sterk aanwezig zijn. Ik werk nooit met plaatsen, zonder toestemming te vragen, en zo maakten zij zich aan mij bekend.

Ik kreeg de plaatsen te zien in hun oorspronkelijke vorm, lang voordat er de Grote Overstromingen waren en daarna toen de Stammen inderdaad naar deze plaatsen werden geleid en inderdaad het medebewind en het hoeder-schap over deze landen op zich namen.

Vanmorgen werd ik wakker en verscheen White Feather, één van de Ouden, en hij liet me zien wat er gebeurt, terwijl de trommels slaan en inderdaad roepen.

Ik werd meegenomen naar de Hopi Site waar de Grote Hopi Profetie is opgeslagen en mij werd getoond wat hier gebeurt, en de Ouden en de Stamhoeders en -bewaarders verzamelden zich om mij heen.

Terwijl de trommels werden geslagen en er werd gesproken, verschenen er twee duidelijke lijnen: De eerste lijn had zich afgesplitst van de onderste lijn, en inderdaad was deze lijn wit-goud. Deze stroom zielen splitste zich nu inderdaad volledig af van de onderste lijn en inderdaad, terwijl zij voortschreden naar de Nieuwe Aarde, werden zij getransformeerd in een totaal Nieuw Volk en inderdaad werden zij Wit-Goud (energetisch en figuurlijk). Zij zijn het Nieuwe Gouden Ras, het Nieuwe belichaamde ras van veel hogere Wezens, die inderdaad EEN zijn met de Grote Geest (de Goddelijke Bron) en aldus leven in Eenheid en Harmonie, met de Nieuwe Moeder Aarde en Al-Dat-Is.

Zij zijn inderdaad lager gezonken en inderdaad meer en meer naar beneden getrokken in het moeras van hun eigen onvermogen om eruit en erboven uit te stijgen, terwijl de Oude Aarde desintegreert. Inderdaad, dit is door hun eigen toedoen en hun eigen vrije wil en keuze. Mij werd getoond dat alles aan het oplossen is en dat de Oude Aarde inderdaad op geen enkele manier meer vorm kan houden.

Toen werd mij getoond hoe alle stammen over de hele wereld en de zielen die hen leiden, de Grote Stam der Zielen zo u wilt, inderdaad allemaal hetzelfde doen. De Hogere Stroom is inderdaad veel minder dan de onderste stroom, maar de Hogere Stroom wordt inderdaad steeds hoger en hoger opgetild, want als zij de Nieuwe Aarde binnenstappen, worden zij herrezen in het Ware Zielzelf, en nemen dan hun ware Goddelijke Zielzelf aan, en zo opent zich oneindige ruimte waarin zij het Nieuwe kunnen co-creëren met Liefde, in Eenheid en Harmonie en ALS EEN.

Mij werd toen getoond dat de Hoogste Stroom, de Wit-Gouden Stroom, allen hun hartcentrum volledig open hebben en nu leven vanuit het Heilig Hart. Zij zijn met elkaar verenigd via de Hart- en Zielcentra en leven vanuit ÉÉN HART en zijn inderdaad ÉÉN HART EN ÉÉN ZIEL.

Ik zag de Ouderen feestvieren, terwijl de trommels inderdaad sneller begonnen te slaan en inderdaad de liederen van Vreugde opstegen uit de Wit-Gouden Stroom van Zielen, terwijl zij steeds hoger stegen in de Eenheid en Eensgezindheid. Inderdaad sloot de hele Kosmos zich aan bij het gezang en de viering.

Toen werden mij opnieuw de Heilige Plekken getoond, niet alleen in Amerika maar over de hele wereld, vele nog totaal verborgen voor de mensheid. Ik zag ze nu gevuld met de Witte Vlam en ze vulden zich inderdaad tot hun volledige capaciteit, terwijl ze opnieuw worden geactiveerd en ook worden opgetild, naar de Nieuwe Aarde.

En in mij stijgt DE ODE AAN VREUGDE op terwijl ik meedoe aan de viering.

Ik dank White Feather en de Ouden, de Ouderen, de Beschermers en de Bewaarders en Heilige Personen dat zij mij dit hebben laten zien, samen met de Goddelijke Bron en heel mijn Raad van Ouderen die de Troon van het Goddelijke omringen en die met mij en de Hoge Ordes samenwerken.

Dit is ongekend in de geschiedenis van de Buitenste Planeet Aarde terwijl de Binnenste Aarde zich heeft verenigd in de viering.

Ik heb gesproken.

 

 

Judith Kusel

 

Vertaling: Martien