Gedachten voor het nieuwe jaar 2024 – Van Axel Burkart

Gedachten voor het nieuwe jaar 2024 – Geisteswissenschaft TV

Hallo en welkom bij Geisteswissenschaft TV. Mijn naam is Axel Burkart en dit jaar wil ik graag mijn persoonlijke gedachten delen over het jaar 2024 als onderdeel van onze traditie, met wie er ook geïnteresseerd mag zijn. Vorig jaar wees ik erop dat ik dat jaar – 2023 – had uitgeroepen tot het jaar van het inzicht voor ons en misschien ook voor u en we hebben dat jaar specifiek gebruikt om dit geweldige thema, het vermogen van de mens tot inzicht meer en meer onder de aandacht van het publiek te brengen. Bewust te maken dat ons vermogen tot bewustwording ons eigenlijk tot mensen maakt. Vooral in deze tijden van kunstmatige intelligentie. Dat we begrijpen wat het betekent om mens te zijn en ik wil dit nu aankaarten voor het jaar 2024 omdat ik vorig jaar ook heb gezegd dat het jaar 2024 het jaar van de waarheid zou moeten zijn, als logisch gevolg. Dat we 2024 moeten uitroepen tot het jaar van de waarheid. Ik wil hier graag op ingaan, want waarom willen we inzicht verwerven, wat willen we herkennen; de waarheid en we willen onszelf bevrijden van fouten en leugens en manipulatie en de enige remedie hiervoor is de waarheid. Daarom willen we dit jaar, 2024, uitroepen tot het jaar van de waarheid, met de impuls dat ieder van ons, iedereen die serieus om zichzelf en de wereld geeft, zich bewust wordt en het denken in waarheid praktiseert en toepast. Want wat ervaren we in deze tijd? Nepnieuws, nepnieuws, manipulatie, leugens, leugens, nepnieuws, manipulatie op een onvoorstelbare schaal en als we er niet eindelijk in slagen om onze kinderen te begeleiden in onze cultuur, in onze samenleving – en ouders moeten natuurlijk de weg wijzen – zodat ze liefde krijgen voor de waarheid, dat ze streven naar de waarheid.

Als we daar niet in slagen, zullen de chaos in onze samenleving en de spanningen die gezien en gevoeld worden, toenemen. En ik zal ook uitleggen waarom de waarheid de enige genezer is. En daarvoor heb ik natuurlijk het vermogen om inzicht te verwerven nodig. Het is belangrijk voor ons om dit te doen en we werken binnen het kader van de wetenschap, want wetenschap heeft maar één doel: de waarheid vinden. En als de wetenschap dat niet doet, dan zijn de wetenschappers geen wetenschappers. Dan zijn ze niet toegewijd aan de waarheid, maar aan geld, aan politiek, aan roem, aan eer, maar niet aan de waarheid. En zo dragen ze hun steentje bij om de samenleving zieker en zieker te maken. Het nastreven van de waarheid, de liefde voor de waarheid is onze enige remedie en iedereen moet dit voor zichzelf cultiveren en erkennen. En om dit te doen, moeten we twee dingen weten. Ten eerste moeten we kijken naar wat waarheid zelf is als concept, als idee. En dat is niet zo eenvoudig, want in de moderne filosofie wordt nog steeds getwist over wat waarheid nu eigenlijk is. Hoe je waarheid kunt vinden en hoe je het kunt testen en vooral, hoe je er zeker van kunt zijn of iets wat je denkt echt de waarheid is en geen vergissing. Maar er is een opleiding voor, er is een wetenschap voor. We noemen het wetenschap voor het verwerven van inzicht. Dat was vorig jaar ook het onderwerp. Cognitieve vaardigheidsscholen door cognitieve wetenschap.

Nu komen we bij de wetenschap van de waarheid. Dat is er een deel van, een groot deel in de moderne, oude en antieke filosofie, wat is waarheid. Ik moet weten wat waarheid is en dat geldt niet voor zomaar een waarheid, maar allereerst moet ik weten wat waarheid is en hoe ik deze kan herkennen en hoe ik haar kan onderzoeken. Daartoe zou ik ieder individu willen oproepen, om zich bezig te houden met liefde voor de waarheid en voor zichzelf duidelijk te maken wat waarheid is. En dan komt de tweede stap. Als we heel duidelijk weten wat waarheid is, kunnen we nu de afzonderlijke bereiken in onze samenleving benaderen. Dan kunnen we ons afvragen: ja, waar moeten we waarheid verwerven? Waar zijn we mogelijk onderhevig aan een fout die vernietigend is voor onze hele samenleving? En hier wil ik proberen jullie bewust te maken van de meest vernietigende fout. Dat is ons mensbeeld. Wat denk ik, wat denken wij in de samenleving dat we als mensen zijn? Er zijn drie alternatieven, slechts drie en ieder van jullie, ieder van ons, moet eigenlijk voor zichzelf beslissen welke van deze drie stellingen ik geloof en vertrouw? En als ik ja zeg tegen een van deze drie stellingen, dan moet ik mezelf afvragen: ja, wat zijn de gevolgen van het hebben van zo’n mensbeeld?

Het eerste mensbeeld dat voor ons als keuze beschikbaar is, is het moderne materialisme. Op mijn andere video’s op dit kanaal vinden jullie genoeg citaten en voorbeelden van deze eerste keuze die we materialisme noemen. En alsjeblieft, materialisme is de denkwijze dat onze geest, onze ziel, ons denken, ons voelen voortkomt uit de chemie van ons lichaam. In het materialisme geloven wij mensen dat het leven uit materie ontstaat. Het is heel belangrijk dat we ons dit realiseren. Niet andersom. Niet dat het leven de materie creëert, maar dat de materie het leven creëert. Jullie kunnen hierover lezen in veel leerboeken over moderne neurowetenschappen. Ik wil het hier niet verder citeren, dat daar – en ik zeg dat meer dan 90% van de academici in de wereld is, misschien 80 of 70%, maar op alle universiteiten wordt dit wereldbeeld als vanzelfsprekend verondersteld.

Uiteindelijk zijn we een materieel wezen, een biologische machine, en deze machine brengt onze gedachten voort via de hersenen. Dat is het eerste wereld- en mensbeeld. Dat is het eerste mensbeeld, dat moeten we beseffen. En wat betekent het als ik zo denk. Als ik dit geloof, dan moet ik ook geloven dat het slakkenhuis de slak voortbrengt, dat de computer de software voortbrengt, dat de oude televisie het televisiebeeld voortbrengt, dat materie de geest voortbrengt, dat de hardware de software voortbrengt. We weten overal in de techniek dat het tegenovergestelde het geval is. We hebben een intelligente programmeur op de achtergrond en degenen die de hardware van de computer bouwen zodat de software erop kan draaien. In ons mensbeeld denken we dat de hardware de software maakt. Denk hier alsjeblieft over na. Als je bewust ja zegt tegen dit mensbeeld. En dan kom ik op de consequenties, dan is dat het materialistische mensbeeld. En in de context van de transhumanistische beweging willen steeds meer mensen echt machines van ons maken. Het kan zijn dat dit klopt, want ieder van ons is vrij om te beslissen wat hij of zij gelooft, maar ik zal het ook hebben over de gevolgen hiervan.

Het tweede beeld van de mens is dat je een hoger zoogdier bent. Als mens, kun je overal in de naslagwerken lezen, dat we tot het geslacht van de droogneusapen behoren. Dit betekent dat we nog steeds tot de primaten behoren, tot de hogere zoogdieren. Dit betekent dat het geloofssysteem hier is dat ik een hoger zoogdier ben. Ik ben dus een dier als mens, wat weer de beslissing is die iemand kan nemen en zeggen, wil ik deze beslissing voor mezelf nemen om te geloven dat ik een hoger dier ben. We zullen ook nog een keer over de gevolgen spreken..

Dan is er de derde mogelijkheid. Dat je als mens echt mens bent en fundamenteel verschilt van machines en dieren namelijk en er is geen andere mogelijkheid dat we een spiritueel wezen zijn. Een spiritueel wezen waarvan de geest onafhankelijk van het lichaam bestaat. Net zoals software onafhankelijk is van hardware en het televisieprogramma onafhankelijk is van het televisietoestel en de slak onafhankelijk is van het slakkenhuis en het leven onafhankelijk is van materie. Het slakkenhuis, de materie van het slakkenhuis, ontstaat uit het leven van de slak. Een afgedankt leven maakt ons ervan bewust dat dit de derde mogelijkheid is, dat we een spiritueel wezen zijn en daar gaat het om voor ons als mensheid. En ik zou een beroep op jullie willen doen om je dit jaar aan deze vraag te wijden, omdat het cruciaal is voor de toekomst van de mensheid. Als we niet eindelijk erkennen wie we werkelijk zijn, zal dat gevolgen hebben.

Stel dat we machines zijn, wat zijn dan de sociale gevolgen? Hoe zullen we dan met elkaar omgaan?

Hoe zal ieder die zo denkt, moet bij zichzelf nagaan, als ik geloof dat we machines zijn, materiële wezens. Want wat zijn dan mijn kinderen? Zij zijn machines. Hoe moet ik ze dan behandelen? Als machines. Hoe moet ik mijn arbeiders/werknemers behandelen? Als machines. Hoe moet een politicus zijn volk behandelen? Als machines. Dat is de consequentie als iemand serieus – en de beroemde professoren van de neurowetenschap momenteel in de wereld van vandaag – denken zo. En denk er alsjeblieft over na. Als we machines zijn dan is er geen recht, dan zijn er geen wetten want hoe kan ik een machine voor het gerecht veroordelen. Dat weten de materialisten vandaag al. Ze zeggen omdat we machines zijn, hebben we geen wetgeving voor mensen nodig. We hebben die nodig voor machines. Realiseer je dat dus. Dat als jullie zo denken, wanneer een mens zo denkt, de gevolgen absoluut duidelijk zijn, dan moeten we elkaar in de sociale samenhang als machines behandelen. Wie van ons zou graag als een machine behandeld willen worden? Met andere woorden, ieder van ons moet bewust – en daartoe zou ik willen oproepen – bewust, heel bewust nadenken over de waarheid en de vergissing wie ben ik. Ben ik een machine en wanneer jullie nee zeggen, dat ben ik in geen geval, dat kan niet. Onderzoek dat. Ontdek de waarheid. Jullie zullen merken dat dit niet klopt. De wetenschap heeft dit allang weerlegd. De consequenties zijn vernietigend. Waarom hebben we zoveel vernietigende sociale verbanden? Omdat dit een wereldbeeld is dat aan veel ervan ten grondslag ligt en wanneer we dit materialisme niet genezen, zal de mensheid ten onder gaan.

Komen we op het tweede mensbeeld. Wanneer we alleen maar hogere zoogdieren zijn, dan zijn we dieren. Dan vraag ik jullie alsjeblieft naar de consequenties, wat heb ik dan nodig als mensenrechten? Mensenrechten zijn geschreven voor mensen. Dan heb ik alleen maar wetten dierenbescherming en geen mensenrechten meer, met vrijheid van meningsuiting . Vrije meningsuiting kan alleen maar een mens hebben. Maar een vrije geest is echter geen dier, dus neem ook hier een beslissing. Ga na of dit tweede wereldbeeld dat we Darwinisme noemen simpel gezegd, of dit wereldbeeld aanspraak kan maken op waarheid. Beste vrienden, wij zijn mensen en we verschillen fundamenteel van dieren. Fundamenteel van dieren want we zijn wezens die in staat zijn om tot inzichten te komen. En we zijn noch machines noch dieren. Ieder van ons en we kunnen iedereen uitdagen, iedere politicus, iedere journalist, iedere professor. Vraag hen, wat is jullie mensbeeld? En zijn jullie je bewust van de consequenties en wat deze consequenties voor de samenleving betekenen?

Hoe willen we politiek bedrijven, economie bedrijven of wat dan ook wanneer we geloven dat we machines of dieren zijn? Onderzoek dat. Realiseer je dat alstublieft. En ik wil van jullie weten, jullie zijn verantwoordelijk in onze samenleving en ieder voor zich. Onderzoek zelf wat jullie zijn. Wat is jullie mensbeeld? Deze waarheid moeten we als eerste ophelderen. We moeten ophelderen wie we als mensen zijn en dan moeten we het op een bepaald moment in de samenleving eens worden over hoe we met elkaar willen omgaan, als machines, als hogere zoogdieren of als vrije spirituele wezens. Vrije spirituele wezens wier geest ook los van het lichaam bestaan.

Dat is de derde consequentie. En dan, wanneer ik dit wereldbeeld, dit mensbeeld begrijp, accepteer en besef dat het de waarheid is, dan kunnen we erover praten, over mensenrechten. Dan kunnen we praten over menselijke waardigheid. De waardigheid van de mens is niet die van een machine of een hoger zoogdier, maar van een vrij spiritueel goddelijk wezen. Dat is echte menselijke waardigheid. En de waardigheid van de mens respecteren in het mensenrecht zegt niets anders dan dat we een spiritueel wezen zijn. Dan zou dit zinvol zijn. Anders is het zinloos. Dan zijn alle mensenrechten van de VN zinloos. Realiseer je dat alsjeblieft. Dat is mijn oproep. Dit zijn mijn gedachten voor dit jaar. Laten we deze waarheid ontdekken en overal ter discussie stellen, zodat er een verandering plaatsvindt in de politiek, in de economie, in de wetenschap en wij mensen eindelijk eren voor wat ze zijn, een spiritueel en dus goddelijk wezen, zoals alle religies zeggen.

Wanneer immers, ja, als de mens na de dood eeuwig leeft of wat dan ook, betekent dat dat wij een spiritueel wezen zijn. Alle religies zeggen dat in principe. Alleen de moderne materialistische natuurwetenschap zegt dat niet. Die spreekt dat tegen. Dat is het belangrijkste wat we dit jaar en voor ons in het algemeen als waarheid moeten erkennen, en natuurlijk kunnen we, als we eenmaal het begrip waarheid en het begrip wetenschap hebben verduidelijkt, ook weer andere onderwerpen aanpakken. Deze onderwerpen, dus onderwerpen zoals klimaatverandering enzovoort. Maar veel belangrijker op dit moment is wat de waarheid is over ons mensen. Als ik dat ontdekt heb, dan kan ik ook anders denken over klimaatverandering en vele andere dingen, anders denken, anders wetenschappelijk denken. Maar dat is de eerste, belangrijke en beslissende vraag. Beste vrienden, als twee schakers elkaar ontmoeten aan het schaakbord, is het een strijd en wel een mentale strijd. De schaakstukken zijn slechts de stukken die de geestelijke strijd tot uitdrukking brengen. Daarom moeten we ons hiervan bewust zijn als een volgende stap. En deze waarheid erkennen dat alles wat hier op aarde gebeurt, alle oorlogen, alle sociale oorlogen. Zelfs de beroemde Amerikaanse geopolitici hebben dit gezegd, het is een spirituele strijd. Het is allemaal een strijd om spirituele inhoud, om wereldbeelden, het is allemaal een spirituele strijd en jullie zouden dat alstublieft moeten doorzien. wij zouden dat moeten doorzien. Het gaat om geestelijke wapens. Het gaat om het wapen van de waarheid. Alleen de waarheid kan onze samenleving genezen. Dat is wat ik jullie dit jaar zou willen meegeven..

Een serieuze oproep aan ons allen. Laten we dit jaar uitroepen tot het Jaar van de Waarheid en laten we onze inspanningen versterken voor onszelf persoonlijk en voor alle anderen om mensen uit te nodigen om te streven naar de waarheid, om de liefde voor de waarheid te ontwikkelen en dat is niets anders dan de liefde voor de wetenschap, want de taak van de wetenschap is het vinden van de waarheid. Niets anders.

En ik zou deze gedachten willen beëindigen met een paar verwijzingen naar iets dat niet uit een religie komt maar uit een oude tekst van 2000 jaar geleden en ik wil deze niet als religieus kenmerken maar als spiritueel wetenschappelijk omdat het een wetenschappelijke tekst is maar in religieuze woorden gegoten. Dat zijn de evangeliën van het Nieuwe Testament, de boodschap van Jezus Christus en dat heeft niets te maken met externe religie, of die nu katholiek is, protestants of wat dan ook. Deze Jezus Christus is gekomen voor de hele mensheid, ongeacht religie. Er is geen conflict en geen tegenspraak met welke religie dan ook en als de Vader ergens wordt genoemd dan is daarnet zo goed Allah mee bedoeld. En als Jezus Christus zegt: “Ik ben één met de Vader”, dan betekent dat hier dat hij uitdrukking geeft aan ons menswaardige bestaan als goddelijke mens, ongeacht welke uiterlijke religie dan ook. En dit goddelijk wezen dat naar de aarde gekomen is, want dat is het essentiële punt 2000 jaar geleden, was daar niet een mens maar een goddelijk wezen, een machtig wezen dat is afgedaald om mens te worden, om ons te laten zien wat het betekent om mens te zijn, om mens te worden, namelijk om in liefde te leven. Het doel van onze hele aarde is de liefde en daarom zouden we voor dit jaar drie gedachten of drie woorden van Jezus Christus meenemen, onafhankelijk van alle religies. Het eerste wat hij zei is: ”Ik ben het licht van het leven”, en hij zei: “Ik ben de waarheid. Ik ben het leven”.

Dit betekent dat wanneer we naar waarheid streven, de vraag is waar we dit vermogen vandaan halen om waarheid te vinden en waarheid te denken en hij zei zelf: “ Wanneer ik ga zal ik jullie de geest van de waarheid zenden”. En dan komen we bij het jaar 2025. “En deze geest van de waarheid zal jullie vrij maken”. De geest van de waarheid is onze geest van vrijheid. En we hebben vrijheid nodig in deze wereld en we kunnen die alleen bereiken via de waarheid. En dit waarheidsdenken, het vermogen om de waarheid te herkennen, hebben we aan dit Wezen te danken. En het licht van het leven betekent dat hij licht heeft gebracht in de duisternis van onze onwetendheid. Ik ben het licht van het leven, ik ben de waarheid en ik stuur jullie de geest van de waarheid en die zal jullie bevrijden. Dat is mijn boodschap voor dit jaar 2024. Tot slot en een laatste stelling nog, want waarover gaat het in ons leven? We praten er allemaal over dat het om de liefde gaat. Liefde voor onze kinderen, voor partners, voor ouders, voor de natuur, voor alles in de wereld, voor onze naasten. Dat is het grote doel. En in de Handelingen van de Apostelen staat deze beroemde liefdeshymne en er staat een zin in die ik jullie graag wil meegeven. “En de liefde verheugt zich alléén met de waarheid”.

En zien jullie dat de waarheid de sleutel is voor ons allemaal, voor vrede in de wereld. Er is geen andere weg dan de weg via de waarheid. En dan komen we in de vrijheid en in de liefde en dat is het grote doel. Dit zijn mijn gedachten die ik voor dit jaar wilde meegeven met een beroep op mezelf en op ons allemaal, om de liefde voor de waarheid te cultiveren en het streven naar de waarheid voorop te stellen in ons hele leven en in onze samenleving. En dat geldt voor ons allemaal persoonlijk. Dat geldt voor leraren die kinderen onderwijzen, dat geldt voor ouders, dat geldt voor politici en zakelijke leiders, het nastreven van de waarheid. De liefde voor de waarheid is de sleutel tot het redden en genezen van onze wereld en in deze geest wens ik jullie allemaal en iedereen die deze paar woorden mag horen het allerbeste voor dit jaar en echt succes in jullie streven naar de waarheid.

Axel Burkart

Over de oprichter van de academie

Dipl. Mathematiker en Dipl. Informatiker, afgestudeerd aan de TU München 1978.

Geboren in 1951, vader van een dochter, natuur- en geestestwetenschapper, auteur, vrije leraar voor Holisitsche en Spirituele wetenschap, coach, trainer en adviseur. Hij woont momenteel in de buurt van Bad Reichenhall.

Axel Burkart geeft sinds 1976 seminars en cursussen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling. In meer dan duizend lezingen informeerde hij over de meest verschillende thema’s van de menselijke ontwikkeling.

Sinds 30 jaar zet hij zijn kennis ook om in vele projecten, onder andere in het oprichtigsbestuur van een Waldorfschool en van het toonaangevende Ayurveda-centrum in Sri Lanka. Als auteur is hij bekend geworden door boeken als “Ein Zwiegespräch mit Gott” (1984) “Jungbrunnen Ayurveda”, “Die Botschaft des Eremiten”, “Das große Rudolf Steiner Buch”, “Hauptsache Liebe” und “Faszination Rudolf Steiner”.

In zijn werkzaamheden in de industrie (EDV, Verkoop, productmanagement), in zijn zelfstandige werkzaamheden vanaf 1991 als managing partner in zijn eigen BV, in zijn werk als Alchimedus-consultant en op het gebied van coaching en consulting kent hij de praktijk-economische kant op vele niveaus.

Door zijn kennis op het gebied van natuurwetenschap, van technologie en economie, van geesteswetenschap, logica en filosofie, pedagogie, van de oude Vedische kennis als “leraar van de Vedische wetenschap”, van yoga en Ayurveda, boeddhisme en christendom, de leer van de ingewijden en zieners van het oude en recente verleden, van theosofie en antroposofie, verbindt hij de twee werelden van de natuur: de materie en de geest op een unieke manier met elkaar.

Daaruit ontstond de impuls voor de oprichting van “Akademi-Zukunft-Mensch” en de meerjarige cursus “Vrijheid – privé-studie in de geesteswetenschap” en voor de verspreiding van antroposofie, ook via video’s. Axel Burkart geeft ook al jaren in verschillende steden lezingen over verschillende onderwerpen.

Axel Burkart geeft sinds 1976 seminars en cursussen.

Vertaling: Sjra – voor wakkeremensen.org