Begrip van het grote geheel / L.S.

Begrip van het grote geheelInleiding

 

 • Onze wereld lijkt in rep en roer, waarbij velen zich afvragen wat er aan de hand is en waar dit moet eindigen. Het ene na het andere probleem dient zich aan en leidt tot onrust en zorgen: noodzakelijke energietransitie, weersverandering, vervuiling van de aarde, virussen, toename van ziektes, het niet meer vertrouwen van banken en regeringen, Brexit, tweespalt in de VS, protestacties van grote bevolkingsgroepen, enz.
 • Zonder een begrip van het grote geheel is het nauwelijks mogelijk bovenstaande zaken te duiden. Via de mainstreammedia is dit begrip niet te vinden omdat ze de verwarring en tweespalt slechts vergroten. Er zijn echter, bij het grote publiek onbekend, genoeg alternatieve media en bronnen die waardevolle informatie verschaffen voor degene die serieus zoekt. Daarbij moet het onderscheidingsvermogen, dat ieder mens van nature heeft, goed worden gebruikt want sommige alternatieve media creëren (ook) hun eigen fakenieuws: bijvoorbeeld in de verhouding 80 á 95 % correct en de rest fake, hetzij bewust of onbewust.
 • Bestudering van allerlei bronnen wijst erop dat vrijwel alle ‘wereldproblemen’ met elkaar samenhangen en een achterliggende oorzaak en logica hebben en de komende jaren kunnen en zullen worden opgelost!
 • Om een begrip van het grote geheel te krijgen wordt in de volgende punten op hoofdlijnen ingegaan op wat er speelt. Voor degenen die tot nu toe geen idee hadden wat er gaande is, zal de informatie schokkend zijn. Gelukkig leven we in de periode dat alles ten goede zal keren.

 

Wie, waarom, wat

1. Voor het begrip van het grote geheel is nodig dat we weten wie we zijn en waarom we hier zijn. Heel kort samengevat zegt Abraham Hicks (zie punt 4 en 5):
‘de basis van het leven is vrijheid
 het doel van het leven is vreugde
      het resultaat van het leven is groei’

2. Via de meeste bronnen wordt uitgelegd dat er eerst alleen ‘Zijn’ was. Andere benamingen die gebruikt worden zijn: het Al, de IK BEN, Al Wat Is, de Albron of kortweg Bron. Deze Bron was en is een onvoorstelbaar grote kracht en pure Liefde uitgedrukt in Licht en bevat(te) in potentie alles.

3. De Bron uitte zijn liefde door zielen te creëren die op hun beurt vrije wil en het vermogen tot manifestatie kregen. De Bron liet Zijn energie gebruiken om hun verbeelding werkelijkheid te maken, dus co-creatie. Vanaf dat moment tot nu toe is deze co-creatie doorgegaan. De gecreëerde zielen waren onder andere aartsengelen en Prime Creator.

4. Als deel van de Bron creëerde Prime Creator onder meer Vader/Moeder/God en ons universum (the Big Bang). Vader/Moeder/God creëerde het Melkwegstelsel en onze zielen, alles vanuit de Bronenergie. Ook wij hebben dezelfde goddelijke Scheppereigenschappen als de Bron en op zielniveau is alles één en blijft alles één. 

5. Prime Creator kan zich zelf onder meer manifesteren als persoon, maar ook door anderen spreken, channelen. Hij spreekt regelmatig als de eerder genoemde Abraham Hicks via Esther Hicks volle zalen toe. Van zijn bijeenkomsten en raadgevingen staan diverse video’s op YouTube. Ook zijn er boeken van.

6. Op aarde doen we als expressies van zielen ervaringen op met vrije wil. Om dit te kunnen doen hebben we daarom op het niveau van persoon/mens meestal geen bewust besef van wie we zijn en dat we één zijn met de Bron. Onze ‘werkelijkheid’ die we daarbij creëren is te omschrijven als een soort collectieve projectie met behulp van kwantumfysica. Enigszins te vergelijken met het ‘holodeck’ uit Star Trek. In ‘Een Cursus in Wonderen’ is aangegeven dat het niet meer bewust zijn van de eenheid met de Bron, voor veel zielen een traumatische ervaring van afgescheidenheid was, met grote gevolgen. Eén van de gevolgen was dat we elkaar niet meer als eenheid en deel van Onszelf zagen, één met de Bron, maar als de ‘ander’ waarop we schuldgevoelens gingen projecteren en vervolgens veroordelen. Daarbij veroordeelden we onbewust onszelf en daarmee ontstond een vicieuze cirkel van schijnbare afgescheidenheid. Maar afgescheidenheid is een illusie. We zijn en blijven één met de Bron. Onvoorwaardelijke vergeving van onszelf en ‘de ander’ is een belangrijke sleutel om het contact en de eenheid met de Bron weer te ervaren en de illusie op te heffen. Ook meditatie is hierbij zeer behulpzaam. 

7. Bij het creëren van onze werkelijkheid spelen diverse Universele wetten een rol. Een heel belangrijke wet is de Wet van aantrekkingskracht. Kort gezegd: alles waar we aandacht aan geven of op focussen, groeit. Focussen op positieve zaken door vertrouwen/geloven/weten/dankbaarheid, levert een positieve ‘werkelijkheid’ op. Focussen op negatieve dingen bijvoorbeeld op slachtofferschap of gebrek, levert negativiteit op.

8. Tijd bestaat niet in de hogere frequenties. Er is alleen Nu. Dat is voor ons in de 3D frequentie/dimensie, waarin we tot voor kort op aarde leefden, nauwelijks voor te stellen omdat wij denken in termen als verleden, heden en toekomst: lineair denken. Sommige bronnen vermelden dat autisten niet lineair denken en daarom onze wereld als verwarrend en bedreigend ervaren. Eigenlijk zijn ze hun tijd vooruit.

9. De frequentie van de aarde en diverse oude beschavingen (Lemurie, Atlantis) was ooit hoger, maar is in het verleden door o.a. misbruik en manipulatie gezakt naar 3D frequentie. De aarde gaat de komende jaren weer van 3D naar 5D frequentie. Dit heet ascentie en dit proces is al gaande. Deze ascentie is miljoenen jaren geleden voorspeld en heel bijzonder omdat voor het eerst een hele planeet inclusief haar bewoners – behalve degenen die andere keuzes maken of in het ‘duister’ blijven volharden – zal ascenderen. Tot nu toe kon men als spirit/geest alleen ascenderen als het fysieke lichaam gestorven was.

10. In volledig 5D kan alles wat een lage trilling heeft zoals haat, misbruik, hebzucht, oorlog, ziekte, enz. niet bestaan. 5D kan vergeleken worden met de in de bijbel voorspelde ‘nieuwe aarde’.

11. Degenen die volledig geascendeerd zijn naar 5D realiseren zich weer dat zij één zijn met de Bron. Dit wordt het ‘eenheidsbewustzijn’ of het ‘Christusbewustzijn’ genoemd. Dit is overigens iets heel anders dan de Christelijk religie.

12. Oorspronkelijk hadden we 12 strengen DNA. Zo’n 13.000 jaar geleden werden door manipulatie van kwaadwillende externe krachten – de Annunaki – 10 DNA strengen buitenwerking gesteld. De wetenschap heeft hiervoor nog geen verklaring en noemt dit deel junk DNA. In 5D worden de 10 strengen DNA weer hersteld, waardoor we helderhorend, helderziend, heldervoelend, helderwetend, telepathisch, enz. worden. Bovendien krijgen onze lichamen uiteindelijk een kristallijnbasis.
13. Sterren en planeten hebben een bewustzijn dat net als het bewustzijn van mensen verbonden is met de Bron. Overigens heeft alle materie een bepaalde mate van bewustzijn. Dat geldt ook voor planten en dieren.

14. In tegenstelling tot wat ons geleerd is, zijn planeten en manen hol. Dit komt door het ontstaansproces van gaswolk naar materie, in combinatie met middelpuntvliedende krachten. Ze hebben vaak bewoners die binnenin of in de ‘korst’ leven. 
De aarde is de enige planeet die ook aan de oppervlakte bewoond wordt. In de ‘Holle Aarde’ – de binnenkant van de aardbol – en in de circa 800 mijl dikke korst van de aarde, de ‘Binnenaarde’, leven meerdere hoge beschavingen (5D of hoger) zoals Agharta. In de Holle Aarde leven ook veel dieren die op het oppervlak zijn uitgestorven, zoals dinosaurussen. Men leeft in harmonie naast en met elkaar. Er zijn veel verbindingen tussen het oppervlak, de Binnenaarde en de Holle Aarde. Deze verbindingen zijn toegankelijk als we volledig in 5D frequentie zijn.

15. Bewoners van de aarde hebben op veel andere planeten gewoond, bijvoorbeeld op planeten van de Plejaden, Andromeda, Sirius of Arcturus. De bewoners die nu op aarde leven hebben er meestal bewust voor gekozen om de ascentie mee te maken en hierbij te helpen, al zijn de meesten zich dat als ze zijn geïncarneerd, niet meer bewust.

16. Veel planeten hebben zich heel lang geleden, na diverse ruimteoorlogen, verenigd in de Galactische Federatie van Licht (GFL) die vrede en samenwerking nastreeft. Na de ascentie zal ook de aarde zich hierbij aansluiten. De commandant van de GFL is Asthar, een zeer wijs en liefdevol wezen. Hij werkt nauw samen met Sananda (zie punt 20).

17. De GFL helpt ons achter de schermen al heel lang om weer een gezonde vredige planeet te worden. Zij hebben hiervoor onder meer zeer ver gevorderde technieken beschikbaar zoals ‘vrije energie of nulpuntenergie’ waarmee in één keer het energievraagstuk kan worden opgelost. De GFL hielp ook bij het opruimen van olie in de Golf van Mexico en door dematerialisatie verwijderen ze de radioactiviteit ten gevolge van Fukushima. De elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt – de Illuminatie die de opvolgers/handlangers zijn van de inmiddels vertrokken Annunaki – probeert al meer dan zeventig jaar te voorkomen dat de mensheid ontdekt dat ze galactische familie heeft, vrije energie bestaat, ziekte onnodig is, enz., omdat dit een eind zal maken aan hun machtsimperium en verdienmodellen.

18. Deze zeer rijke Illuminatie heeft al sinds de 18e eeuw de macht in handen via banken, geldschepping, multinationals, drugshandel, pedofilie, satanische rituelen, mainstreammedia, farmacie, weermanipulatie (o.a. HAARP), milieuvervuiling (o.a. door chemtrails), het creëren van virussen (Spaanse griep, ebolavirus, aidsvirus, enz.), criminaliteit, verdeel- en heerstechnieken, angst aanjagen op allerlei manieren, enz. en zij zijn geïnfiltreerd in vrijwel alle belangrijke regeringen, EU, VN, NAVO, IMF, Wereldbank, WHO, CIA, Mossad, Ngo’s, enz. De meeste oorlogen van de laatste honderdvijftig jaar zijn door hen geïnitieerd, vaak door een ‘valse vlagoperatie’ zoals de Rijksdagbrand, Pearl Habour, het Tonkin-incident en 9/11. Het mes snijdt daarbij voor hen aan meerdere kanten: ze verdienen zowel aan de financiering van de oorlog als aan de wapenleveranties en bovendien wordt de mensheid gedecimeerd. De Illuminatie wil het aantal aardbewoners namelijk terug brengen tot 500 miljoen, omdat dat voldoende is voor hun doelen en gemakkelijker onder de duim te houden. Dit is officieel beleid.

19. De Galactische Federatie van Licht mag volgens een universele wet niet tegen onze vrije wil ingaan en ons alleen indirect helpen. Ze hebben wel mandaat van Prime Creator/Bron om een kernoorlog te voorkomen. Dit is de afgelopen decennia al diverse keren nodig geweest. Alle kernwapens worden door hen onklaar gemaakt. Op YouTube stond een opname (inmiddels verwijderd) van het lanceren van een raket met vlakbij een ‘UFO’. De UFO schiet na lancering de raket uit de lucht. 

20. De GFL werkt achter de schermen samen met onder andere een wereldwijde verzetsbeweging, bepaalde legeronderdelen en reeds lang geascendeerde ‘meesters’ zoals Saint Germain en Sananda, om een eind te maken aan de machtselite. De laatste jaren zijn daarbij grote stappen gezet. Sananda is degene die destijds als Jezus is geïncarneerd om verder afglijden van de aarde naar het duister te voorkomen en aan te geven dat mensen zélf van goddelijke oorsprong zijn en letterlijk ‘bergen kunnen verplaatsen’ zoals de bijbel vermeldt. 

21. Om de weg te effenen voor de ascentie is er sinds enkele jaren een instroom van steeds hogere lichtvibraties. Dit moet geleidelijk anders ‘branden onze circuits door’, want onze lichamen absorberen die energie en verankeren de hoge trilling in de aarde als voorbereiding op de definitieve switch naar 5D. Er wordt geadviseerd veel zuiver water te drinken voor een goed verloop van het proces. De aarde wordt door de hogere trilling steeds onaangenamer om te verblijven voor wezens met lage vibraties c.q. de Illuminatie. Hun aantal en hun macht is al behoorlijk verminderd en ook al verzetten ze zich hevig, uiteindelijk zullen ze helemaal verdwijnen. 
Er wordt binnen afzienbare tijd een zeer grote overweldigende energiegolf verwacht, een golf van liefde afkomstig van de Bron, die door niemand te negeren is en die de ascentie zal versnellen: The Event.

Samenvatting
 • Het slechte nieuws
is dus dat de mensheid duizenden jaren gemanipuleerd en misbruikt is door en ten gunste van een kleine rijke elite. De weinigen die dit begrepen en dit wilden veranderen zijn meestal vermoord (o.a. Jezus, J.F. Kennedy, John Lennon, R. Kennedy en vele anderen). Bovendien wordt alles wat de elite niet zint gesaboteerd of weggezet als ‘gekkies met samenzweringstheorieën’. De mainstreammedia nemen dit kritiekloos over. Helaas zijn veel van die zogenaamde theorieën echte feiten en door eigen onderzoek te verifiëren. De gemiddelde mens houdt echter niet van onzekerheid en verandering en gaat niet graag op zoek naar achtergrondfeiten. Hoewel je anders zou verwachten, hebben ook veel wetenschappers een hekel aan verandering/vernieuwing van hun paradigma’s. Einstein, die werd tegengewerkt door wetenschappers die zijn ideeën veroordeelden zei destijds: ‘veroordeling zonder onderzoek is de hoogste vorm van onwetendheid’
 • Het goede nieuws
is dat er de komende jaren wereldwijd een eind komt aan de macht van de elite. Er is een ‘Event’ aangekondigd die bestaat uit als dominostenen vallende gebeurtenissen:
– Een revaluatie van valuta. De RV of Global Currency Reset (GCR) die achter de schermen al gaande is.
– Het verdwijnen van het huidige financieel stelsel, dat overigens sinds Nixon niet meer door goud gedekt is, en dat de Illuminatie naar hartenlust konden manipuleren zoals bij de beurscrash in 1929 en de monetaire crisis van 2008.
Het huidige stelsel wordt vervangen door het Quantum Financial System (QFS) wat volledig gedekt is door goud en niet meer gehackt kan worden. De fondsen – een bedrag met 49 nullen! – die hiervoor nodig zijn, zijn vele jaren geleden in het geheim bijeen gebracht door onder andere Saint Germain.

– De bekendmaking van de National Economic Security en Reformation Act (NESARA). Deze wet is destijds (onder dwang) al ondertekend door president Clinton en geeft na officiële publicatie landen en personen hun soevereiniteit terug. NESARA geldt voor de VS die weer haar originele identiteit als Republiek terug krijgt. Voor de andere landen zoals de EU-landen, geldt G(lobal)ESARA.
– Door NESARA en GESARA worden de schulden die men bij banken heeft die gedekt zijn door zogenaamde ‘fiat money’ – door de Illuminatie geschapen geld uit lucht – volledig kwijtgescholden. Dat betekent dat landen en personen geen schulden meer hebben, wat een enorme opluchting zal betekenen: een eind aan de schuldenslaverij. Voor iedereen, dus ook voor de arme landen, komen technieken en enorme fondsen vrij om overal een eind te maken aan armoede en ziekte. 
Disclosure: alles wat met onze galactische familie te maken heeft, zoals het bestaan van de GFL, zal bekend worden gemaakt. Ook het feit dat diverse regeringen al jaren samenwerkten met soms minder goedwillende buitenaardsen en, via zogenaamde backengineering van neergestorte ruimteschepen, in het geheim zelf ruimteschepen hebben gebouwd. 
– Ziekten worden volledig uitgebannen, door introductie van o.a. Lichtkamers. Als men enkele dagen in zo’n Lichtkamer verblijft, wordt het lichaam volledig genezen; zelfs ontbrekende ledematen groeien weer aan en men kan zelf kiezen hoe oud of jong men er uit ziet: de droom van heel veel mensen.

– Omdat door 5D alles verandert, inclusief het economische systeem, is na enige tijd geld overbodig. We kunnen met replicaters á la Star Trek zelf allerlei dingen en voedsel creëren. Later kunnen we dit zelfs zonder deze apparatuur. Ons vervoer wordt door nieuwe technieken en voertuigen zeer efficiënt, zonder het milieu schade toe te brengen. Uiteindelijk kunnen we overal naar toe reizen, ook naar andere planeten, in ons lichtlichaam of Merkaba. 

– Veel mensen gaan na de ascentie terug naar de planeten waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen of naar de Binnenaarde of de Holle Aarde. Men is daar vrij in.
Verder
 • De ascentie is een proces waarbij het belangrijk is dat ieder bewust mens niet mee gaat in de woede en de schok die ongetwijfeld ontstaat als de mensheid binnenkort ontdekt hoe ze duizenden jaren is bedrogen. Het ‘duister’ hoeft niet te worden goedgepraat maar er moet niet op worden gefocust, want dan geven we het energie en groei. Neutraal bezien, accepteren en dan loslaten, laat het verdwijnen. Vooral als we ons wél focussen op het ‘goede’ verhoogt de vibratie/frequentie. Dit kan onder meer door goed te gronden/aarden en te visualiseren hoe we de aarde willen zien. Ook een visie van vrede, harmonie, overvloed, vreugde, liefde, dankbaarheid, vertrouwen en acceptatie speelt een grote rol. Zo creëren we de nieuwe aarde! Tijdens het ascentieproces lijkt de wereld af en toe op zijn kop te staan. Het zijn de geboorteweeën van de nieuwe tijd. De Federatie van Licht geeft via Blossom Goodchild aan dat we ons zelf en de aarde kunnen helpen bij de ascentie door de volgende affirmatie dagelijks, zeker bij lastige situaties, meerdere keren en het liefst hardop te zeggen en in ons hart te voelen: ‘Ik ben het Licht, Ik ben de Liefde, IK BEN.’
 • Over de kracht van ‘dankbaarheid’ wordt gezegd:
             – Aartsengel Gabriël: ‘….. dankbaarheid is een positieve focus, gewikkeld in                     waardering en liefde ..…’
             – Neal Donald Walsh: ‘…… dat dankbaarheid bij voorbaat de meest krachtige creatieve kracht is in het universum ….’.
 • De vrouwelijke energie, die zowel mannen als vrouwen bezitten, is duizenden jaren onderdrukt wat een grote onbalans heeft veroorzaakt. Het ascentieproces herstelt dit.
 • De weersveranderingen zijn grotendeels tijdelijk en hebben diverse oorzaken onder andere:
           – Manipulatie van het weer, door o.a. HAARP-installaties van de Illuminatie, waardoor orkanen, vloedgolven, grote droogte, hevige regenval, enz. kunnen worden veroorzaakt. Een deel van de HAARP installaties is inmiddels door de GFL en hun alliantie vernietigd. Met het verdwijnen van de Illuminatie en hun manipulatie wordt het weer minder extreem.

           – Onder andere de in de inleiding genoemde zaken veroorzaken onrust bij een groot deel van de wereldbevolking. Omdat onze werkelijkheid door ons zelf via projectie gecreëerd wordt, van binnen naar buiten, heeft deze onrust invloed op het weer en kan bijvoorbeeld stormen veroorzaken. Als na ascentie de rust is weer gekeerd verdwijnt deze invloed.

        – De aarde gaat samen met ons door het ascentieproces en verandert. Ze moet zichzelf daarbij voortdurend in balans houden. Dit gaat gepaard met spanningen in de aardkorst die soms noodzakelijk een uitlaatklep hebben, bijvoorbeeld via erupties, die het weer kunnen beïnvloeden of vloedgolven veroorzaken. Bovendien melden enkele bronnen dat de aardas enkele millimeters is gekanteld, wat ook invloed heeft. Verdere kanteling is door de GFL gestopt.

       – Enkel bronnen zeggen dat door de ascentie de temperatuur van ons hele zonnestelsel inclusief de aarde iets omhoog gaat. Uiteindelijk wordt geen extreme opwarming maar een gematigd klimaat voor de hele aarde verwacht, met temperaturen van rond 22 graden Celsius. De zeespiegelstijging blijft naar verwachting beperkt.

      – De zogenaamde opwarming van de aarde door CO2 is een door de Illuminatie bedachte hoax om mensen angstig te maken en zo via een klimaatagenda hun ‘agenda 21’ en ‘agenda 30’ voor hun New World Order-model door te drukken, waardoor ze nog meer macht krijgen. Wie de moeite neemt om de uitvoerige rapportages te bestuderen over CO2 en klimaatverandering en de wetenschappelijke discussies , o.a. op YouTube, kan dit zelf vast stellen. De mainstreammedia doen het voorkomen alsof er wetenschappelijke consensus is over de klimaatverandering door CO2, maar dit is absoluut niet zo. Vooral gepensioneerde wetenschappers die niet meer afhankelijk zijn van fondsen of het risico lopen te worden ‘uitgestoten’ door hun collega’s, durven zich uit te spreken. De ‘klimaatontkenners’ worden door de mainstreammedia en anderen geridiculiseerd, maar ook hier geldt wat Einstein zei: ‘veroordeling zonder onderzoek is de hoogste vorm van onwetendheid’.

     – Er is door de Illuminatie bewust een kunstmatige klimaatdiscussie gecreëerd en angst en verwarring gezaaid, door het klimaat en de milieuvervuiling van de aarde geniepig aan elkaar te koppelen via de CO2 hoax. 
Het klimaat is echter niet het probleem. We moeten ons wél richten op het stoppen van de milieuvervuiling! Juist het door de Illuminatie gepromote gebruik van fossiele brandstoffen, bestrijdingsmiddelen, chemische industrie en kunstmest heeft de aarde enorm vervuild: bodem, lucht en water. Bovendien sprayt de Illuminatie al jaren op systematische wijze met vliegtuigen toxische stoffen in de lucht: chemtrails. Deze worden inmiddels door de GFL geneutraliseerd. Door de patenten voor vrije energie en andere technieken vrij te geven kan vervuiling stoppen. De GFL beschikt over technieken om de aarde weer schoon te maken.
 • Niet zichtbaar voor de meesten van ons, deels buiten en deels binnen onze dampkring, zijn sinds enkele jaren miljoenen schepen vanuit het hele universum gepositioneerd die ons ascentieproces met zeer veel interesse volgen. De ascentie van een planeet, inclusief haar bewoners, is zoals gezegd nooit eerder gebeurd en beïnvloedt in positieve zin het hele universum.
 • De Illuminatie en hun voorgangers hebben religies misbruikt om de mens zich klein en zondig te laten voelen en afhankelijk van een machtige god die hoog boven hen troont. Ten koste van alles is geprobeerd de mens niet te laten ontdekken dat hij zelf een deel is van deze Schepper, met dezelfde eigenschappen van de Schepper. Bovendien zijn mensen via religies tegen elkaar opgezet om talloze oorlog te voeren. Zo zijn de Taliban en IS met dit doel opgezet door de westerse Illuminatie, via o.a. de CIA.
 • In de USA speelt zich een enorme strijd af tussen de Illuminatie – hun macht in de overheid van de USA wordt Deep State genoemd – en degenen die een eind aan die macht willen maken. Zoals gezegd is hier o.a. de GFL bij betrokken. De Clinton- en de Bush- familie zijn deel van de Illuminatie. Barack Obama niet, hij is een hoog ontwikkelde bewoner van de planeet Mushaba uit het sterrenstelsel de Plejaden. Zijn doel was de NESARA wet te publiceren en de RV en GCR te initiëren, enz. Hij is zodanig tegengewerkt en bedreigd dat dit niet gelukt is.
          Hoewel velen dit nauwelijks kunnen geloven omdat zijn gedrag menigeen ergert en in verwarring brengt, strijdt ook Donald Trump tégen de Illuminatie en Deep State door ‘draining the swamp’ en ‘America first’, dat wil zeggen de macht van de Illuminatie opheffen, de USA weer teruggeven aan het volk en de oorspronkelijke republiekvorm herstellen: New Republic. Door een truc van de Illuminatie wordt de USA namelijk al circa honderd jaar geregeerd als ware het een corporatie en niet een democratie. Eén van de eerste dingen die Trump heeft gedaan was de onderhandelingen over het handelsverdrag TTIP, tussen de USA en de EU, afblazen. Dit verdrag was heel slecht voor mens en milieu met allerlei geheime afspraken ten gunste van enkele grote bedrijven die zowel de lokale regeringen als de mensen buiten spel zouden zetten. Eveneens heeft Trump het klimaatakkoord van Parijs opgezegd vanwege de achterliggende verborgen New World Order-agenda van de Illuminatie. Ook heeft hij de strijd aangebonden met de pedofilienetwerken van o.a. Epstein. Al vanaf het moment dat Trump president werd, probeert de Deep State hem via valse beschuldigingen af te zetten. 
Mogelijk wordt de Amerikaanse republiek in 2020 hersteld.
 • De huidige EU, die ontstaan is uit een kolen- en staalkartel, wordt onder het mom van samenwerken – wat in principe natuurlijk een goede zaak is – door de elite gebruikt om de zeggenschap en rechten van landen, regeringen en bevolking, stap voor stap uit te hollen. De echte besluitvorming gebeurt al jaren achter de schermen ten gunste van de Illuminatie. Het verzet hiertegen resulteert in de Brexit en zal waarschijnlijk navolging krijgen.
 • Een deel van de wereldbevolking voelt dat er iets speelt, al weet men vaak niet precies hoe en wat, maar men komt in opstand tegen de gevestigde orde en roert zich.
 • Hieronder zijn enkele websites genoemd met redelijk betrouwbare informatie over de bovengenoemde zaken. Zoals eerder is vermeld, blijft het noodzakelijk dat men zijn eigen onderscheidingsvermogen en bewustzijn gebruikt bij bestudering van de onder-werpen. Dit geldt altijd, ook bij de hierboven vermelde zo zorgvuldig mogelijk samengestelde informatie.
L.S.
december 2019
http://hetgrotereplaatje.nl/index.html (Ook op deze website is achtergrondinformatie over het grote geheel te vinden)
https://www.youtube.com/watch?v=B4TzPtQUMbs (Dit is de documentaire Thrive over het machtsbolwerk van de Illuminatie; Nederlands ondertiteld)
www.wakkeremensen.blogspot.nl (Deze website geeft veel detailinformatie over de meest uiteenlopende onderwerpen, channelings, geascendeerde meesters, aartsengelen, enz.)
https://sananda.website/ (Engels; uitgebreide informatie, channelings van o.a. Sananda en Asthar)
https://zorraofhollowearth.com/ (Engels; uitgebreide informatie over o.a. de Holle Aarde en de RV en ook over gezonde voedingsproducten/methoden
https://www.youtube.com/watch?v=ecni9SjkWoM (documentaire over Nicola Tesla)