Healing van overledenen

HEALING VAN OVERLEDENEN

14 maart 2019 / Elias

Dagelijks houd ik me met healing en ondersteuning van mensen in hun innerlijke processen bezig, ook op afstand met behulp van een foto. Op zekere dag kreeg ik een vraag om hulp van ‘gene zijde’. Dat was voor mij volledig nieuw en verraste me nogal. Dat we ook aan overledenen healing kunnen geven? Bidden voor overledenen, ja, maar echt healing geven?

Mijn ervaring hiermee wil ik graag delen omdat het voor veel mensen duidelijk maakt, dat na het vertrek uit het lichaam, de spirituele ontwikkeling aan de andere kant gewoon verder gaat. Dat de innerlijke processen of thema’s, de verdrongen emoties, ook daar moeten worden afgewerkt en dat we niet alleen hier soms helemaal vast  zitten en hulp nodig hebben. Maar ook dat de scheiding tussen de twee werelden in feite maar heel dun is en steeds dunner wordt.

Tijdens een van de gesprekken met Jezus zei hij op een gegeven moment: “De ziel van je vader staat hier en vraagt om hulp. En hij zegt: ‘Ik heb je nodig, ik kom momenteel geen stap verder, help me alsjeblief.’

Jouw ziel zegt duidelijk: “Natuurlijk. Dat wil ik graag doen. We kijken in je systeem en zien dan wel wat er nodig is.”

Jezus: “Hij zegt verder: ‘ Ik heb me hier ook ontwikkeld en ben een heel stuk geëvolueerd, maar nu ben ik aan een punt gekomen dat ik niet meer verder weet. Ik begrijp het niet meer en vraag je om me te helpen om hier duidelijk te kunnen zien.

Toen je nog een kind was vond ik de verantwoordelijkheid die ik moest dragen steeds een pijnlijke zaak en heb die ook niet altijd genomen. Heel vaak ben ik uitgeweken. Het spijt me en vraag je om me te vergeven want het is me nu duidelijk dat ik geen zicht op mezelf had en daarbij ook aan jou heb voorbij gekeken.’

Jezus: “Het is duidelijk te zien, hoe de blik van de vader aan het kind voorbijgaat en dat je daardoor te weinig warmte, te weinig ondersteuning en zekerheid van zijn kant hebt ontvangen. Nu is het jouw opgave om nog eens terug te blikken. Duik eens in je herinneringen, neem dan met de ziel van je vader contact om deze zaak met hem alsnog te kunnen oplossen. Dan kan hij weer verder in de Geestelijke Wereld. Zijn ziel staat in diepe processen. Nu is het jouw taak om hem daarbij te ondersteunen. Daarmee help je niet alleen hem maar ook jezelf. Want dan kan ook jouw ziel weer een stuk loslaten en kunnen jullie bepaalde zielenaspecten uitwisselen die jullie beiden van de ander nog in jullie dragen. En dat is heel belangrijk.

Het is voor mij inderdaad heel duidelijk dat ik door deze healing ook mezelf help. Door het verhaal van mijn vader word ik immers met mijn neus op oude pijn gedrukt, de pijn van mijn kinderjaren. Dat is in deze zin belangrijk omdat die pijn dan weer naar boven komt en verwerkt kan worden.

Hiervoor gebruik ik de methode die Jezus mij heeft aangeleerd: in gedachten ga ik terug naar mijn herinneringen aan mijn vroegste kinderjaren. Ik haal weer pijnlijke ervaringen voor mijn geest en duik in dat gevoel van pijn, verdriet of onmacht, word als het ware die emotie en dooradem ze. Tevens kijk ik waar in mijn lichaam dat gevoel resoneert. Er is dan steeds een plek waar spanning, druk of pijn voelbaar wordt. Ook die plek dooradem ik, tot zowel de emotie als het gevoel in het fysieke lichaam compleet zijn opgelost en ik in een diepe vrede ben geraakt en ook vrede heb met het toen gebeurde.

Jezus: “Kijken we naar de mannelijke lijn van je voorvaders, dan zien we dat er van generatie tot generatie pijn en onzekerheid werd doorgegeven. Jouw opgave is het deze lijn van voorvaders achterwaarts te genezen. Dat wil zeggen, dat je nog eens diepgaand in deze lijn moet kijken tot je iemand tegenkomt die zo gespleten was dat hij enkel nog pijn en lijden kon doorgeven. En juist daar is het dilemma begonnen. Daar hebben de verwoestingen en onzekerheden een aanvang genomen en deze energieën werden van de ene generatie naar de volgende doorgegeven. Nu moet dit terugwerkend worden genezen.

Als we naar je vaders ziel kijken dan wordt het duidelijk dat er innerlijk steeds nog lijden woedt. Hij is nog niet helemaal in staat om los te laten, om zich dan echt in de Geestelijke Wereld te kunnen terugtrekken. Hij zit nog altijd op dat punt vast. Wat jij kunt doen is om hem aan het woord te laten, waardoor hij zichtbaar wordt. Innerlijk vindt er nog een hevig gevecht plaats en hij vraagt daarom om hulp.

Er waren in zijn tijd op aarde zoveel situaties die hij niet geleefd heeft die hij wel had willen ervaren. Hij heeft steeds dat geleefd, wat hij dacht te moeten leven. Zo werd hij, om het zo maar eens uit te drukken, door het leven bedrogen. Natuurlijk was hij daarvoor zelf verantwoordelijk. En zijn ziel had er juist voor gekozen om die les te leren. Maar hij heeft op dat punt nog geen vrede gevonden, hij hangt daar nog vast. ‘En had ik anders gehandeld’, zo zegt zijn ziel, ‘dan was ik waarschijnlijk meer tevreden geweest. Maar hoe had ik anders kunnen doen? Mijn nood was groot. Daarom moest ik zo wel handelen, ik moest die weg wel bewandelen!`

Jezus: “Hij ziet geen uitweg. Ik toon me aan hem. Je vader ziet me heel duidelijk en gaat op zijn knieën en buigt voor me. Ik zeg hem: Ik zegen je, ik zegen je, ik zegen je. En de ziel van je vader begint te wenen. Hij zegt: ‘Ik weet dat ik daar nog vast zit, help me, help me’.”

Jezus: “Ik zegen je, ik zegen je, ik zegen je” en hij omhult mijn vader met een groot energieveld. Jezus: “En weer huilt je vader. Dat wenen op het niveau van de ziel is toch anders als bij een mens op aarde. Het is geen menselijk proces, maar zijn ziel wordt door elkaar geschud en er vindt nu een sterk proces op zielenniveau plaats. Dan zegt je vader: ‘Ik heb het begrepen en vraagt deemoedig om vergeving’.”

Ik vraag aan Jezus wat ik verder nog voor mijn vader kan doen.

Jezus: “Telkens als je met zijn ziel contact neemt krijgt zij een energetisch duwtje in haar rug. En op het ogenblik heeft hij nog wat ondersteuning nodig om deze laatste grote stap te kunnen zetten. Zegen hem, bid voor zijn ziel. Hier is nu geen celwerk nodig. Hij heeft meer behoefte aan Liefde. Open je voor hem en neem alles op in je hart, wat bij hem nog aan weerstand en onzekerheid zichtbaar wordt. Doorvoel dat heel goed zodat het kan oplossen. Stel je voor dat je in je hart voor hem een plaats vrijmaakt zodat hij daar een paar weken kan verblijven. Dat is zoiets als een rustplaats. En telkens als je met hem contact neemt, ontvangt hij een nieuwe lading energie en kan daardoor na verloop van tijd zich helemaal van de aarde losmaken.

Hij zal zeker niet meer op aarde incarneren, zijn ziel wil dat afsluiten. Hij zegt nog: ‘Ik heb nu nog de gelegenheid gehad om veel te kunnen begrijpen’. Hij heeft nog één keer op aarde willen leven om zijn processen te kunnen afsluiten. Hij was in veel levens een goedaardig mens die steeds geleefd heeft om anderen te kunnen helpen. In dit laatste leven heeft hij nog eens die thema’s uitgezocht die zijn hele beeld konden vervolledigen. Hij heeft daarmee zijn incarnatiecyclus op aarde afgesloten.”

Dat was de eerste, maar niet de laatste keer dat ik iets voor mijn vader kon doen. Een tijdje nadien vroeg ik of mijn ondersteuning hem iets verder had geholpen.

Jezus: Het is belangrijk dat je nog een stukje met hem verder gaat. Je werk is nog niet afgerond. Wij zien dat zijn ziel nog ergens is blijven staan.Verbind je nog eens in de diepte met hem en help hem weer opgang te komen. Wij zien dat zijn ziel daar vast zit. Van jouw kant is hier nog een flinke energieboost nodig”.

Dat heb ik ook gedaan en na een poos weer om feedback gevraagd.

Jezus: De ziel van je vader staat hier en hij dankt je. Hij zegt dat het hem nu goed gaat en dat hij nieuwe inzichten heeft gekregen op velerlei gebied. Hij moet nu deze inzichten gaan verwerken en heeft daarom momenteel geen verdere impulsen van jouw kant meer nodig. Hij moet nu met al het nieuwe innerlijk aan de slag gaan.

Later zocht mijn vader van tijd tot tijd nog verdere hulp, die ik natuurlijk ook graag gaf.

Hiervan nog één voorbeeld:

Jezus: “De ziel van je vader staat hier voor me en zegt: ‘Ik roep je, ik heb je nodig want ik zit weer vast. Help me alsjeblief’. Je eigen ziel zegt duidelijk: dat doe ik graag. Ik duik in je systeem en kijk wat we kunnen doen.

De ziel van je vader zegt: ‘ik ben met grote stappen vooruitgegaan en heb me verder ontwikkeld. Nu kom ik echter op een punt waar ik moeite heb om te begrijpen hoe het verder moet. Ik heb je hulp nodig om dat probleem te kunnen oplossen.

Toen je nog kind was heb ik ook zelf steeds pijn gevoeld over de verantwoordelijkheid die ik droeg. Met name omdat ik mij daarmee maar voor een klein deel heb geconfronteerd. Ik heb het steeds weer ontweken. Het spijt me en vraag om vergeving, want het is me nu duidelijk dat ik niet instaat was om mezelf waar te nemen en heb daarom vaker gewoon aan je noden voorbijgekeken.”

Jezus: “Kijken we naar de mannelijke lijn van je voorouders dan zien we dat de ene generatie na de andere nogal wat pijn en onzekerheid heeft veroorzaakt. En deze pijn werd steeds doorgegeven.

Jouw opdracht is het om met die lijn aan de slag te gaan om de voorouders van je vaderlijk kant te genezen. Dus kijk nog eens diep in die lijn en ga van de ene generatie naar de andere terug totdat je tot een man komt, die zo gespleten was dat hij enkel pijn bij anderen kon veroorzaken. Zo werd dat lijden steeds doorgegeven en begint het dilemma, beginnen de vernietigingen en heftige onzekerheden. Nu wordt het tijd dat die hele lijn naar achteren toe wordt genezen.”

Ik ben dan ook met mijn voorvaderen aan de slag gegaan en wel tot de tiende generatie, waar ik de man ontdekte, waar Jezus over sprak, omdat die alleen maar pijn om zich heen schiep en ik deed het nodige om ieder die ik tegenkwam de nodige healing te geven.

Elias: “Toen ik me met de voorouders van het meisje met leukemie in Genève bezig hield heb ik zowel de mannelijke lijn met de bijbehorende vrouwen als  ook met de vrouwelijke lijn met de bijbehorende mannen healing gegeven. Moet ik dat ook met mijn eigen voorouders zo aanpakken?”

Jezus: “We zullen dat eens heel duidelijk maken. Stel je voor dat achter jou je moeder staat en aan de andere kant je vader. Achter je moeder staan haar ouders en achter je vader zijn ouders.

Het moge duidelijk zijn dat we hier niet gaan werken van moeder naar grootmoeder, dan naar overgrootmoeder en zo verder. Achter elke vrouw staan namelijk haar ouders, zoals dat ook bij elke man het geval is.

Beide lijnen, die van je moeder en die van je vader dienen op deze manier  worden benaderd. Dus ieder met bijbehorende partner omdat ze invloed uitoefenen en heel vaak vanuit hun pijn handelen. Daardoor wordt elke volgende generatie weer met pijn bedekt. Het is heel waardevol om het werk met voorouders op deze manier te doen.”

Wat ik dan ook deed. Na een poos vroeg ik Jezus wat dat allemaal had gebracht:

Jezus: “Wij zien dat door je werk hier al veel beweging is ontstaan. Maar het is nog niet gedaan. Er ontbreekt nog iets. Het gaat niet om je grootvader, overgrootvader en betovergrootvader, maar ga nog veel verder terug en kijk hoe de duisternis zich nog steeds van generatie tot generatie verder opbouwt. In elke generatie wordt er nog wat pijn toegevoegd. Je kunt best weer tot in de tiende generatie teruggaan. Je kunt dan met de zielen van deze mensen werken door ze met Licht te omhullen. Visualiseer de zielen als een grote cel en versterk ze zoals je dat ook met lichaamscellen doet. Zo wordt die duisternis steeds zwakker. Ga dus terug in die grote onzekerheid en pijn en genees op die manier je hele familie. In feite hoef jij je daarbij niet meer te beschermen want je hebt die bescherming niet meer nodig, want de duisternis heeft geen vat meer op jou. Laat die bescherming los want dan krijg je ook de energie terug die voor die bescherming nodig was.”

Na me uitgebreid hiermee te hebben bezig gehouden vroeg ik Jezus weer om feedback.

Jezus: “Kijken we naar je voorouders dan zien we dat er al veel genezing heeft plaats gevonden en dat de mannen zowel als de vrouwen hun eigen standpunten hebben ontwikkeld. Er zijn wel nog wat twistpunten en pijn tussen de geslachten. Daarom is het nu belangrijk om energie naar de vrouwen te sturen zodat die zich noch sterker kunnen stabiliseren en zodoende de mannen meer met rust kunnen laten.

Want de vrouwen neigen er nog steeds toe om steken in de richting van de mannen te sturen. Het is daarom belangrijk om met veel respect en liefde de vrouwen bewust te maken, dat de mannen hun liefhebben, dat zij zich niet hoeven te verbergen en dat ze zich met de spiegels van het leven moeten bezig houden, waardoor ze kunnen genezen, zodat tussen de geslachten eindelijk vrede kan heersen.Want nu worden er nog vaker losse, duistere impulsen heen en weer gestuurd. Breng er daarom nog wat meer licht in”.

Ook dat heb ik gedaan en daarmee dat werk defintief afgesloten.

Al die ervaring heeft me wel geholpen om daarna ook met stervende of andere overledenen te kunnen werken als ze hulp nodig hadden om verder te kunnen evolueren. Wat verder nog van belang is om te begrijpen: wij zijn hier op aarde zodat onze ziel alle ervaringen kan opdoen die in de dualieit maar mogelijk zijn. Logisch dat we die vaak pijnlijke situaties moeten trachten om hier nog te verwerken. Zoals we gezien hebben in dit voorbeeld is dat niet altijd mogelijk en kunnen dan aan de andere kant daarmee verder aan de slag gaan. Het moge duidelijk zijn dat hoe meer we hier afwerken, hoe sneller we ginder evolueren.

Ik werk nog altijd met overledenen, met familieleden maar ook met anderen, maar sta natuurlijk ook nog steeds ter beschikking voor mensen van hier.

Introductie van mijn werk

Ook leren werken met je cellen?

Celwerk-seminar

https://www.elias-medium.info/NL