Soevereiniteit Naar De Wereldgezondheidsorganisatie -Carlo Maria Viganò

Soevereiniteit Naar De Wereldgezondheidsorganisatie –

Carlo Maria Viganò

Disclosure news – 23 Mei, 2022 -Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Betreft het afstaan van Soevereiniteit aan de Wereldgezondheidsorganisatie voor het beheer
van noodsituaties op het gebied van Gezondheid.

VERKLARING ~ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop – 23 mei 2022

In de komende dagen zullen de landen die lid zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie stemmen over resoluties betreffende het beheer van pandemieën door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Deze resoluties zullen de soevereiniteit over de gezondheid van de burgers overdragen aan een supranationale instantie die grotendeels wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie en de Bill & Melinda Gates Foundation.

Als deze resoluties door een meerderheid worden goedgekeurd, zal de Wereldgezondheidsorganisatie in het geval van een pandemie de exclusieve internationale bevoegdheid hebben om alle regels op te leggen, met inbegrip van quarantaines, lockdowns, verplichte vaccinaties en vaccinpaspoorten. Ook mag niet worden vergeten dat deze organisatie immuniteit geniet en dat haar leden dus niet kunnen worden berecht of veroordeeld als zij misdaden begaan. De niet-gekozen technocraten zullen paradoxaal genoeg meer macht hebben dan die welke de burgers aan hun vertegenwoordigers toekennen door middel van hun democratische stem.

Aangezien het opgeven van soevereiniteit door de wetten van elke natie als een misdrijf van hoogverraad wordt beschouwd en parlementen geen wetten mogen maken die tegen de belangen van de natie ingaan, laat staan de natuurlijke vrijheden en grondrechten schenden van de burgers die zij vertegenwoordigen. Ik denk dat het niemand zal ontgaan dat deze poging van de Wereldgezondheidsorganisatie om zich een bevoegdheid toe te eigenen die eigenlijk toebehoort aan individuele naties, bedoeld is om elke vorm van verzet tegen de Agenda 2030 te verhinderen, die op het gebied van de gezondheidszorg ook gericht is op de drastische vermindering van medische en ziekenhuisdiensten, de privatisering van de gezondheidsindustrie en ziektepreventie door middel van vaccins.

De psycho-pandemie heeft aangetoond dat de heersers, het politieke systeem, de media, de rechterlijke macht, de gehele medische industrie en zelfs de Heilige Stoel zelf onderworpen zijn aan de dictaten van een groep functionarissen van een supranationale entiteit die een overduidelijk belangenconflict heeft.

De rampzalige schadelijke gevolgen van het experimentele mRNA-serum worden nu pas herkend, terwijl velen terecht verwachten dat degenen die voor deze beslissingen verantwoordelijk zijn, voor een onafhankelijke rechtbank ter verantwoording worden geroepen. Het klinkt dan ook op zijn minst absurd dat men nu de Wereldgezondheidsorganisatie bindende beslissingsbevoegdheid wil geven, terwijl bij het beheer van de recente noodpandemie en de vaccinatiecampagne de grootste schade is aangericht in termen van het aantal sterfgevallen en van patiënten die blijvende schade aan hun gezondheid hebben opgelopen. Naast de straffeloosheid die zij heeft genoten voor de misdaden die zij heeft begaan, dankzij het stilzwijgen van de mainstream media, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ook volledige discretie over hoe te reageren op de komende noodsituaties die duidelijk worden gepland door de farmaceutische lobby.`

Soevereiniteit Aan De Wereldgezondheidsorganisatie

De marginalisering van gezondheidswerkers, die zich beroepen op de Eed van Hippocrates, dreigt de norm te worden waarmee elke stem van verschil van mening wordt geëlimineerd. In dit verband is het veelzeggend dat de landen die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde – zoals Rusland en Brazilië – zich bewust zijn van de zeer ernstige gevolgen die de ratificatie van deze resoluties met zich mee zou brengen en zich om die reden verzetten tegen de goedkeuring ervan. Tijdens zijn ambtstermijn heeft president Trump ook een ondubbelzinnig signaal afgegeven door de financiering uit de Amerikaanse schatkist aan de Wereldgezondheidsorganisatie stop te zetten. Dit was een van de redenen dat de diepe staat zijn herverkiezing in 2020 blokkeerde, door een gecompromitteerd en corrupt persoon te steunen wiens zoon Hunter betrokken is bij de financiering van Amerikaanse biolabs in Oekraïne.

Daarom betuig ik mijn volledige steun aan de burgers – vooral wetenschappers, artsen en juristen – die deze bedreiging van de nationale soevereiniteit van de aangesloten landen aan de kaak stellen en die vragen om licht te werpen op de gebeurtenissen in het verleden en op de gevolgen die de beslissingen van de Wereldgezondheidsorganisatie  hebben veroorzaakt voor de gezondheid van de wereldbevolking.

 

Soevereiniteit Aan De Wereldgezondheidsorganisatie

Ik roep de staatshoofden en regeringsleiders die zich over de ratificatie van deze resoluties zullen moeten uitspreken, op om ze te verwerpen, aangezien ze in strijd zijn met het algemeen welzijn en bedoeld zijn om de wereldwijde coup uit te voeren die de Wereldgezondheidsorganisatie en het World Economic Forum al jaren plannen onder de namen Agenda 2030 en de Grote Reset. Wereldwijd gezondheidsbestuur is een van de fundamentele elementen van de Nieuwe Wereldorde, zoals duidelijk is gemaakt door gezaghebbende deskundigen die niet gecompromitteerd zijn met het systeem en als zodanig moet het worden verworpen en bestreden. De logica van controle, winst en massale pathologisering moet worden vervangen door een volksgezondheidsbeleid dat als hoofddoel heeft de gezondheid van burgers en de bescherming van hun onvervreemdbare rechten.

De Heilige Stoel – die Permanente Waarnemer is bij de Verenigde Naties en sinds een jaar ook bij de Wereldgezondheidsorganisatie – heeft de plicht om het recht van het individu om gezondheidsbehandelingen te aanvaarden of te weigeren opnieuw te bevestigen, vooral met het oog op het concrete gevaar van nadelige gevolgen, die nog gedeeltelijk onbekend zijn, van deze experimentele genetische behandeling. En als Bergoglio en zijn kliek tot nu toe hebben toegegeven aan de waanideeën van Gates, Schwab en Soros, dan is de tijd gekomen dat de Katholieke Kerk de zwaksten verdedigt, de weerloze ongeborenen, kinderen en ouderen, evenals degenen die zijn gechanteerd door het cynisme van zakenlieden en samenzweerders om hen te dwingen zich in te laten enten met een serum dat is besmet met geaborteerde foetale cellijnen. Het huidige samenzweerderige stilzwijgen van het Vaticaan, na zijn overhaaste uitspraken aan het begin van de pandemie en zijn schandelijke steunbetuigingen aan BigPharma, zal worden toegeschreven aan de veroordeling van het Romeinse Sanhedrin, dat zichzelf medeplichtig heeft gemaakt aan een misdaad tegen God en de mens. Nooit in de geschiedenis heeft de Hiërarchie zich op zo’n slaafse en abjecte manier geprostitueerd aan de wereldlijke macht.

Laten we bidden dat sommige bisschoppen de moed zullen vinden om zich te distantiëren van Bergoglio’s collaboristische lijn en de woorden zullen vinden om de ogen te openen van die goede mensen die tot nu toe zijn misleid door de globalistische propaganda.

Ik weet Wie Jullie geloofden.

Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Vertaling: Sjra / voor wakkeremensen.org