Het Wonder – hoofdstuk 7. Evenwicht herstellen

Het Wonder – hoofdstuk 7

Door Chris van Benthem

7. EVENWICHT HERSTELLEN

Jin en Jang

Het reinigingsproces dat de Aarde op dit moment ondergaat is nodig om evenwicht te herstellen. Te lang heeft op deze planeet het mannelijke principe gericht op uiterlijke kwaliteiten zoals actie, macht en kracht gedomineerd. Het vrouwelijke principe gericht op innerlijke kwaliteiten zoals liefde en wijsheid was ondergeschikt en is ook binnen de kerkelijke traditie vaak op brute wijze onderdrukt of genegeerd. Maria Magdalena is in de Bijbel van de kerkvaders altijd afgebeeld als een zondige, overspelige vrouw. In gnostische geschriften wordt zij echter omschreven als een ingewijde in de spirituele mysteriën.

Deze eenzijdige dominantie van het mannelijke principe heeft geleid tot grote krachtmetingen in de vorm van oorlogen, corruptie en fraude. Het oplossen van conflicten door middel van geweld of onderdrukking is echter een doodlopende weg gebleken.

Ook het begunstigen van economie ten nadeel van ecologie is hiervan een goed voorbeeld. De vern
ietiging van het tropische regenwoud, de plasticsoep in de oceanen, de opwarming van de Aarde door CO2 gassen, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, het dumpen van kernafval in zee etc. heeft het natuurlijke evenwicht op Aarde volledig uit balans gebracht.

Nu is de tijd aangebroken van verinnerlijking en wordt van ons verwacht dat wij de zachte en liefdevolle vrouwelijke kant van ons zelf ontwikkelen. Mannen gaan meer zorgtaken verrichten en houden zich meer bezig met de opvoeding van de kinderen. Vrouwen ontwikkelen meer mannelijke kwaliteiten door een grotere maatschappelijke rol op te eisen. Dit alles is gericht op een betere balans van het menselijke ras.

De balans van het menselijke brein is eveneens jaren gedomineerd door de linkerhersenhelft. Deze is gericht op analytische, wetenschappelijke vaardigheden. De cognitieve ontwikkeling staat hierbij centraal. Maatschappelijk past de bestuurlijke- en financiële wereld goed in dit plaatje. Tot voor kort een echte mannenwereld. De economie lijkt soms wel de graadmeter van ons beschavingsniveau te zijn geworden. Ook ons onderwijssysteem plaatst nog te veel de intellectuele ontwikkeling van het kind op een voetstuk. Creatieve- en sociale vakken worden weliswaar aangeboden maar zijn nog steeds ondergeschikt.

De rechterhersenhelft is gericht op deze creatieve en sociale aspecten. Hierbij speelt de intuïtie een belangrijke rol. Mensen met een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft hebben het in onze maatschappij over het algemeen moeilijker. Hun talenten op gebied van muziek, dichtkunst, toneel e.d. worden maatschappelijk minder serieus genomen. Zij die zich beroepsmatig bezig houden met verzorging van anderen, natuurbescherming, opvoeding of dierenwelzijn worden beduidend minder beloond.

Exacte beroepsbeoefenaars hebben een hogere maatschappelijke status en beloning. In onze maatschappij telt informatie pas mee als het wetenschappelijk kan worden bewezen of waarneembaar is met onze zintuigen. Alles onder het motto: wat je niet kunt zien, bestaat niet.

Hieruit valt af te leiden dat het hoofd overheersend is t.o.v. het hart. Redeneringen worden serieus genomen, intuïtieve ingevingen worden gauw afgedaan als hersenspinsels of gezweef.

Alleen een samenwerking tussen enerzijds het mannelijke principe (linkerhersenhelft-economie-hoofd) en anderzijds het vrouwelijke principe ( rechterhersenhelft- ecologie – hart)

kan onze maatschappelijke en onze individuele balans herstellen.

De bewustzijnsontwikkeling die, met de transformatie van de Aarde, in gang is gezet, zal de mens in staat stellen om beide talenten optimaal en gelijkwaardig te ontwikkelen. Veel Lichtwerkers zijn afkomstig van het vrouwelijke geslacht, omdat zij eerder de zachte influistering van hun Hoger Zelf serieus nemen en er naar wensen te leven.

Harmonsiche Concordatie
Vanaf de jaren zeventig zijn er diverse maatschappelijke belangengroepen actief geworden die allen een niet-materialistisch gedachtegoed hebben. De emancipatiebeweging van vrouwen, de natuurbeweging en de vredesbeweging kunnen het verstoorde maatschappelijke evenwicht herstellen. Zij reageren op de vrouwelijke impulsen. Hun invloed zal de komende jaren van transformatie alleen maar sterker worden. Zij komen meer en meer in maatschappelijk belangrijke posities en kunnen zo bijdragen aan het herstel van het evenwicht.

Een belangrijke mijlpaal werd bereikt in november 2003 toen de vrouwelijke energie van de Moeder weer van invloed werd op onze planeet.

De volgende channeling van Ronna Herman beschrijft dat proces: ‘’ Sinds de Harmonische Concordantie van november 2003, is de Vrouwelijke energie in de aarde blijven stromen en heeft de mannelijke energie onder druk gestaan. Het is nu tijd om een integratie en evenwicht toe te staan van de mannelijke en vrouwelijke energieën in jullie emotionele, mentale, fysieke en spirituele lichamen. De lagere chakra’s hebben de vrouwelijke energie nog niet vastgehouden, en tot dusver hebben jullie je geconcentreerd op het openen van de hogere chakra’s om de stroom van vrouwelijke energie in het lichaam toe te laten. Oktober zal de maand van integratie zijn hetgeen iedereen zal toestaan vanuit een hoger perspectief te werken op alle niveaus, en vooral op het fysiek niveau, waar jullie de energieën moeten aarden om de Nieuwe Aarde te creëren.’’

De financiële wereld zal, als er een groter evenwicht gaat ontstaan, aan invloed inboeten. De instorting van de beurzen in 2008 is hier een sprekend voorbeeld van. Evenals de financiële crisis van de eurolanden en de VS in 2011.

Al deze maatschappelijke stromingen zijn slechts uiterlijke verschijningsvormen van hetzelfde proces dat zich NU in ieder mens afspeelt. In ieder mens zullen de krachten van jin en jang in balans gebracht worden.

Taak van de vrouw is om de influisteringen vanuit de kosmos intuïtief te begrijpen en liefdevol door te spelen naar hun mannelijke partner. De man ontvangt het vrouwelijke idee en heeft als taak het in de materie om te zetten. De vrouw fungeert dan als initiator en de man als schepper. Als deze samenwerking goed verloopt, zijn beiden samen in staat om de Hemel op Aarde te herscheppen.

Gechannelde boodschap van El Morya via Norma Milanovich uit het boek: ‘Het licht zal je bevrijden’

‘Er zijn universa gecreëerd wanneer het vrouwelijke principe werd ontketend, maar zij werden slechts dan gecreëerd wanneer dit proces werd ontstoken en uitgebalanceerd door het mannelijke principe. Het vrouwelijke principe is op aarde eeuwenlang tegengewerkt, wat het moeilijk maakte voor zowel mannen als vrouwen om hun volledige menselijke potentieel aan te wenden. Culturen, samenlevingen, individuen, seksen en instituties hebben alle deelgenomen aan het onderdrukken van het vrouwelijke principe. Als gevolg daarvan is de schepping gesmoord en dreigt er overal vernietiging. De agressie van het mannelijke principe heeft alle dingen uit balans geworpen, waardoor de wereld doelloos rondwaart totdat de macht kan worden hersteld.

Een Gouden Tijdperk, om precies te zijn het Zevende, is voorspeld voor het millennium, omdat de kosmische condities rijp zijn voor het herstel van de vrouwelijke energie op de planeet. Het Watermantijdperk heeft dit beloofd. Filosofen, astrologen en astronomen hebben dit vanaf het begin der tijden geweten, want de pen van de Schepper heeft dit edict zo vastgesteld. De Aarde zal zich in dit nieuwe tijdperk wagen en evenwicht zal tot stand worden gebracht, maar eerst moet het evenwicht in ieder individu worden gerealiseerd….”