Het Wonder – hoofdstuk 4. Ontwaken

Het Wonder – hoofdstuk 4

Door Chris van Benthem

4. ONTWAKEN 

Harmonische Convergentie Het proces van transformatie van de Aarde en haar bewoners, ook wel Ascensie genaamd, is gestart in 1987. Volgens channelingen het begin van de Harmonische Convergentie. Hierdoor vindt er een hernieuwd contact plaats tussen de mensheid, de engelenwereld en de natuurwezens.

‘Op 17 en 18 augustus 1987 vond de Harmonische Convergentie plaats. De Harmonische Convergentie is een planetenconstellatie die eens in de vijfduizend jaar voorkomt, waarbij drie planeten in het teken leeuw staan en een grote driehoek vormen. Het was tevens het einde van de Azteekse kalender van 5000 jaar. Dit moment in de tijd, een sterrenpoort, vormde het begin van een periode van aardetransformatie die tot 2012 duurt. Het is de opmaat naar een nieuw bewustzijn dat door velen het Aquariustijdperk wordt genoemd, analoog aan het sterrenbeeld Waterman waarin de aarde zich nu beweegt. Dit tijdperk duurt +/-2000 jaar en volgt het tijdperk van de Vissen op dat werd aangekondigd met de komst van de Messias en het begin van de westerse jaartelling vormt. Tijdens de Harmonische Convergentie verzamelden zich duizenden mensen op de hoofdaarde-chakra’s over de hele wereld om als het ware getuigen te zijn maar tevens ontvangers en leiders van de nieuwe energie die vanuit de kosmos op aarde indaalde. Het was een van de krachtigste momenten van transformatie in het collectieve bewustzijn.
Een voorspelling uit de Maya-traditie over dit moment zei het volgende: ‘144.000 sunteachers would awaken in their dream-living bodies and the wheels of colour would start to turn.’ www.tonvanderkroon.nl

De sluier tussen Aarde (3D) en Hemel (4D) wordt dus langzaam opgeheven. Deze sluier heeft heel lang bestaan en zorgde ervoor dat geïncarneerde zielen zich niets konden herinneren van hun verblijf in de hemelse sferen. Bij de geboorte gaat, sinds het bestaan van de sluier, elk mens door het ´bad der vergetelheid´, zoals Plato dat noemde. Hierdoor wist de mens niet meer waar hij vandaan kwam, wat zijn taak op Aarde was en wat zijn eindbestemming zou zijn.

Hoe ontdekt elk individu dan toch zijn ware herkomst en zijn levenstaak in de tijd die hem of haar wordt gegeven op deze aardbol? En hoe weet de mens waar hij na de dood zal verblijven?

Deze zingevingvragen worden in een tijd van materiële overvloed in vooral de westerse landen niet gauw gesteld. Menigeen gelooft nog steeds dat wij in de best denkbare maatschappij leven. Zij zijn er van overtuigd dat de mensheid op de goede weg is. Zij geloven in de schone schijn en zien overal vooruitgang. Volgens hen zal de mensheid in de toekomst in staat zijn om alle problemen m.b.v. digitale techniek op te lossen. Tegen beter weten in blijven zij daarop hopen. Zij voelen zich vrij en beseffen niet in welk een glazen kooi ze zich bevinden. Zij hebben geleerd dat angst, zorgen, pijn en verdriet nu eenmaal bij het leven horen. Zij klampen zich vast aan hun materiële schijnzekerheden en sluiten zich af voor wat ze niet willen zien en niet willen horen.

Maar is de werkelijkheid niet totaal anders?
Is het niet zo dat onze economische voorspoed ons blind heeft gemaakt voor het lijden van veel mensen in ontwikkelingslanden aan honger, armoede, oorlog, ziekte en vervuiling. Terwijl de ene helft van de wereldbevolking in overvloed kan leven en zich bezig houdt met vakanties, auto’s, diëten, twitteren en appen, leeft de andere helft van de wereldbevolking onder erbarmelijke omstandigheden en is alleen maar bezig om in de eerste levensbehoeften als water, voedsel, kleding en onderdak te voorzien. Als het economisch ‘minder’ gaat in het rijke westen is een van de eerste bezuinigingen, die op ontwikkelingssamenwerking.

Is het niet zo dat we blind zijn geworden voor de ernstige vernietigingen van onze planten en dierenwereld, waardoor het ecologische evenwicht op Aarde wankelt. We zijn apathisch geworden voor de massale vernietiging van de tropische wouden, de medicijnkast en de longen van de Aarde. Veel dier- en plantensoorten worden ernstig bedreigd in hun voortbestaan doordat de mens hun leefgebieden vergiftigd en verbrand heeft of in cultuur heeft gebracht.

Daarnaast dreigt nog steeds de totale vernietiging van de Aarde door de dreiging van nucleaire wapens. De natuur is onze waardevolste levensbron, zonder haar is leven op Aarde onmogelijk. De manier waarop we haar behandelen doet denken aan een bewuste poging tot zelfvernietiging van het menselijke ras en al het overige leven op deze planeet. 

Ook onze spirituele armoede is schrijnend. Velen geloven helemaal niet in een relatie met de hogere wereld. Kerstmis is in het westen verworden tot een materialistisch feest van amusement, met veel eten en drinken. De spirituele betekenis van de geboorte van het kindje Jezus is voor veel mensen verloren gegaan.

De symboliek van de kerststal spreekt echter voor zich. Het kindje Jezus dat geboren wordt in een donkere grot symboliseert eigenlijk de geboorte van het Christus licht in ons verduisterde hart. De os en de ezel in de stal staan voor de dierlijke instincten van de mens. Door koppigheid en domheid ziet de mens het Licht in zichzelf niet en evenmin in anderen. Josef en Maria symboliseren de gewone, stoffelijke mens, die zichzelf heeft opengesteld voor het Christusbewustzijn. Zij brengen een kind ter wereld, Jezus, dat later de Christus wordt. De drie koningen staan symbool voor de uitverkorenen of ingewijden, die de ster (het Licht) al hebben gezien. Zij nemen goud, wierook en mirre mee. Respectievelijk vertegenwoordigen deze geschenken het spirituele, het mentale en het stoffelijke in de mens. De herders symboliseren de massa, die een ander teken nodig hebben. Aan hen verschijnt een engel die hen laat zoeken naar een kindje gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. De opdracht van de gewone mens is dus om naar de Ziel te zoeken, die gewikkeld is in het binnenste van hun hart.

Ook in ons onderwijs zijn we ver afgedwaald van de essentie. Het onderwijssysteem met haar digitale controle mechanisme is leidend geworden en niet meer de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Bovendien leren we onze kinderen geen universele wijsheden, maar overladen ze met kennis waar ze feitelijk niets aan hebben. Eenzijdige intellectuele kennisoverdracht is funest en beknot alle creatieve en inventieve eigenschappen van kinderen. In het onderwijs worden hierdoor bijzaken tot hoofdzaken gemaakt en omgekeerd. Aan elementaire kennis over het mens-zijn wordt voorbijgegaan. Dat we als mens verbonden zijn met de natuur, seizoenen, planten, dieren, zon en maan wordt alleen op de Vrije school onderwezen. Andere onderwijsvormen hebben daar ‘geen tijd voor’.

Dat het menselijk lichaam slechts het voertuig is van de geest en we bij de dood onze fysieke jas uittrekken, in een lichtlichaam verder leven, overleden familie en bekenden weer ontmoeten en ons voorbereiden op de volgende reïncarnatie is Universele Wijsheid, maar blijkbaar niet belangrijk.

De Wet van Karma (wat je zaait, zul je oogsten) is van toepassing op elk mensenleven en iedereen kan daardoor leren om bewust te handelen. Deze Kosmische Wet is bij de meeste mensen echter volledig onbekend. Het naleven van de Wet van Karma (wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet) zou onze hele maatschappij positief kunnen veranderen.

Natuurvolkeren als de Indianen, Eskimo’s en Aboriginals worden door de westerse landen vaak beschouwd als primitieve en onbeschaafde culturen. Maar zijn zij niet diegenen die wel de kern van het menselijk bestaan doorgeven aan hun nageslacht en rentmeester zijn over Moeder Aarde, omdat zij nog een levende relatie met de Geestelijke Wereld kennen. In feite hebben zij nooit hun Vader en Moeder verloochend, maar de Aarde-Hemel verbinding door de eeuwen heen in stand gehouden. Eigenlijk is de moderne mens niet in staat gebleken om te constateren dat de wereld op dit moment de grootste ecologische-, sociale-, en spirituele crisis ooit beleeft.

Wanneer worden we ons bewust van deze crisis die het leven op Aarde als nooit tevoren dreigt te vernietigen? Wanneer ontwaken we? 

Zolang het leven zijn gangetje gaat en er geen dramatische veranderingen plaats vinden, accepteren de meeste mensen hun leven. Er wordt pas nagedacht over het leven als er persoonlijke en ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Zingevingsvragen worden gesteld op

een moment dat iemand zijn baan verliest, financiële tegenslagen ondervindt, overspannen raakt of bij ziekte van onszelf of onze naasten. Ook bij het overlijden van familieleden of vrienden stellen we ons vragen over de zin van het leven.

Meestal is het ontwaken uit de beperktheid en duisternis van ons huidige materiële leven een proces van pijn, verdriet en grote omschakelingen. Dit is echter wel het startpunt naar een zoektocht, die de mens kan brengen bij zijn oorsprong en zijn levensdoel.

Deze zoektocht wordt ook wel het zielspad genoemd dat ieder mens moet gaan op weg naar het Licht. Een zoektocht die een nieuw levensperspectief kan opleveren en de mens opnieuw bekend maakt met zijn ware spirituele afkomst en grootsheid.

Weksignalen 


Hieronder een aantal aanwijzingen dat het ontwakingsproces NU in volle gang is:

 

1. De spirituele interesse van mensen neem toe. We verdiepen ons in engelen, bijna-dood-ervaringen, handoplegging, kruidentherapie, gechannelde berichten van verrezen meesters, graancirkels en contact met buitenaardse beschavingen.
2. Mensen zijn op zoek naar innerlijke spiritualiteit, die ze niet meer kunnen vinden in de vastgeroeste instituten zoals de kerk. Men wenst niet langer te worden overladen door boete, schuld en zonde aan de ene kant, terwijl de kerk haar best doet om seksueel misbruik van kinderen door voorgangers in de doofpot te stoppen.
3. We gaan op zoek naar holistische geneeskunde en herontdekken het zelf genezend vermogen van ons lichaam en geest. Mensen doorzien de reguliere geneeskunde als een middel om symptomen te bestrijden zonder de werkelijke dieperliggende oorzaken te achterhalen. Het hoofddoel van de farmacie is om geld te verdienen en niet om mensen beter te maken. 
4. De rol van financiële instellingen als banken en verzekeringsmaatschappijen is het publiek na de economische crisis van 2008 volledig duidelijk geworden. We beseffen dat zij geen dienstverlenende instellingen zijn, zoals ze ons graag doen geloven, maar hoofdzakelijk gericht zijn op winstbejag en zelfverrijking van de top (bonuscultuur).
Zie Ad Broere: ‘Geld komt uit het niets’ https://www.youtube.com/watch?v=CMVkZyxcTEY
5. We worden ons bewust van de gevolgen van de controlerende overheid m.a.g. een extreme bureaucratie. Door alle wetten, regels en protocollen wordt ons verantwoordelijkheid en vrijheid ontnomen. De digitale administratieve verplichtingen in zorg en onderwijs verlammen een adequate en mensgerichte aanpak. Het raadgevend referendum is afgeschaft waardoor we vier jaar lang monddood zijn gemaakt.
6. Onverklaarbare verschijnselen als graancirkels en UFO-waarnemingen zijn aan de orde van de dag. Zij maken ons bewust van het feit dat wij in het universum zeker niet de enige levensvorm zijn. De UFO waarnemingen worden mondiaal bevestigd door oud-militairen. 
Het zijn signalen afkomstig van onze Galactische familie van Licht.

Graancirkels

Van alle weksignalen zijn de graancirkels wellicht de meest mysterieuze en creatieve verschijnselen die op dit moment overal ter wereld verschijnen. Maar wat is een graancirkel nu eigenlijk precies? Waar komen ze vandaan en hoe worden ze gemaakt? Zijn het boodschappen vanuit een andere dimensie, landingsplaatsen van UFO’s of slechts kunstwerken gemaakt door creatieve grappenmakers? 
 
Een feit is dat bepaalde graancirkelformaties eenvoudigweg niet door mensenhanden vervaardigd kunnen worden. Verschillende wetenschappers proberen dit natuurverschijnsel te verklaren maar staan nog voor talloze vraagtekens.
 
Graancirkels ontstaan al sinds vele jaren en er zijn weinig mensen die nog nooit van graancirkels gehoord hebben. Maar weinig mensen weten dat al in de Middeleeuwen over graancirkels gesproken werd, en dat er al heel duidelijke tekeningen van bestaan die dateren uit de zeventiende eeuw.
 
Graancirkels worden het hele jaar door gevonden, en ontstaan in alle soorten planten (koren, maïs, mosterdplanten, spinazie, aardappelen, gras) maar ook in sneeuw, ijs en gewoon in de aarde. In die zin is de term “graancirkel” niet volledig, ook al omdat de simpele cirkelvormen uit de beginjaren inmiddels zijn veranderd in heel ingewikkelde symbolen. Graancirkels worden over de hele wereld aangetroffen, maar komen het meest voor in Wilshire in Engeland. Daar bevindt zich namelijk het hartchakra van de Aarde: Stonehenge.
 
Graancirkels worden door de meeste mensen uitgelegd als het werk van creatieve grappenmakers, die graan platdrukken met behulp van simpele werktuigen, zoals planken of tuinrollers. We spreken dan over een ‘’hoax’’ of namaakgraancirkel. Het graan in een dergelijke cirkel is geknakt.
 
Maar bijna niemand weet dat deze verklaring niet kan uitleggen hoe de talloze goed gedocumenteerde gewasafwijkingen in vele graancirkels ontstaan. Zo is bijvoorbeeld al meerdere keren aangetoond, met behulp van wetenschappelijk experimenten, dat ernstige biofysische afwijkingen kunnen optreden in de gewassen nadat een graancirkel ontstaat. Deze ontdekkingen zijn verschillende keren gepubliceerd in serieuze, wetenschappelijke vakliteratuur, en zijn niet het gevolg van handmatig platdrukken.
 
Een ander verschijnsel, dat zich vaak voordoet in en om de graancirkels, is de waarneming van zwevende, heldere, “lichtbollen”. De vele foto’s hiervan en de filmopnames (zie onderstaande link) van lichtbollen die in enkele seconden een graancirkel ter grote van een voetbalveld tot stand brengen en de talloze verklaringen van ooggetuigen die beweren te hebben gezien hoe deze lichtbollen een graancirkel maakten, hebben de gemoederen inmiddels ernstig beroerd.
 
Weinig mensen weten echter, dat deze “lichtbollen”, ook wel orbs genoemd, hele duidelijke sporen kunnen achterlaten, in de vorm van uitgedroogde plantenstengels of perfect ronde brandsporen op metalen en houten oppervlakken. Deze sporen kunnen door iedereen duidelijk worden gezien en gecontroleerd. Als graancirkels ontstaan door lichtbollen is het graan gebogen en in staat om gewoon door te groeien.
 
Graancirkels worden in de main stream media simpelweg doodgezwegen of belachelijk gemaakt. Maar de bewijzen van biofysische afwijkingen, chemische afwijkingen, fysieke afwijkingen en analysen van de geometrische patronen vormen een overduidelijk bewijs dat we hier met een uitzonderlijk interessant fenomeen te maken hebben. Volgens mij zijn de graancirkels boodschappen van buitenaardse beschavingen om ons d.m.v. geometrische patronen bewust te maken van de grote veranderingen die ons te wachten staan.
You Tube: ‘Crop Circle Document; Balls of Light’


Channeling van De Groep via Steve Rother:

Aarde: het collectief van alle menselijke vibraties: ‘Net zoals jij een collectief bent van al je gedachten, is de Aarde een collectief van alle menselijke vibraties. Biologie is van de Aarde en je energetische verbinding verbindt je met de Moeder, op manieren die je nu nog niet begrijpt. Je bent van de Aarde en draagt die vibratie als je basis. Jullie hebben allemaal een persoonlijke relatie met de Moeder. Wanneer je ervoor kiest deze relatie op te bouwen en samen te werken, zul je ontdekken wat een machtige bondgenoot je hebt die je op elk gebied kan helpen. Leer in harmonie met de Aarde te leven en het leven zal vol vreugde worden. Terwijl het Spel voortgaat, begint de mensheid te ontwaken en in steeds hoger tempo vooruit te gaan. Velen van jullie hebben de afgelopen zes maanden meer energie in beweging gezet dan in de afgelopen zes levens. De voortgang naar hogere vibraties binnen het menselijke ras is versneld. En omdat de Aarde een collectief is van menselijke vibraties, gaat ook zij in een hoger tempo naar een hogere vibrationele staat. Veel van die veranderingen zijn zichtbaar in veranderende weerpatronen en natuurrampen. Om dat volgende vibratieniveau te bereiken moet de Aarde haar vrouwelijke energieën weer in balans brengen. We hebben hierover al eerder gesproken in “de terugkeer van Merlia”. Dat gebeurt nu doordat de Aarde haar vibratie aan het veranderen is. Als jij je vibratie verhoogt wordt dit toegevoegd aan het collectief en dat zorgt er weer voor dat de Aarde naar een hoger niveau gaat. Wanneer Moeder Aarde haar vibraties verandert, gebeurt het regelmatig dat haar en jouw vibraties niet met elkaar gelijk lopen. Dit zijn perioden die erg moeilijk zijn voor de menselijke conditie, omdat ze stress veroorzaken die haar uitwerking heeft op vele niveaus.

De overgrote meerderheid van de mensen zal gemakkelijk door deze periodieke, oncomfortabele perioden heen komen. Het zijn de mensen die vasthouden aan oude idealen, die het verzet veroorzaken dat kun je zien bij sommige regeringen op Aarde. Degenen die zich vastklampen aan idealen die niet langer in overeenstemming zijn met de hogere vibraties van de Nieuwe Aarde zullen zichzelf telkens weer in de weerstand vinden. Jullie hebben kunnen zien hoe verschillende regeringsleiders proberen de nadruk te leggen op oude idealen die niet in harmonie zijn met de “Tweede Golf van Bekrachtiging” die nu op het Speelbord aanwezig is. Die situaties zullen regelmatig opduiken want deze mensen zien dat zij de controle beginnen te verliezen. Deze situaties komen direct voort uit een gebrek aan vibrationele overeenstemming met de energie van de Aarde en wanneer ze getolereerd worden, zouden ze veranderingen binnenin de Aarde kunnen belemmeren.

De verandering van Moeder Aarde is gaande. Jullie handelingen zullen de manier bepalen waarop deze verandering tot stand komt. Naarmate de tijd verstrijkt zal jullie verbinding met de Moeder steeds duidelijker worden. Wanneer de energie op het Speelbord in de verkeerde richting gestuurd wordt, tegengesteld aan de Universele energie, zal de reactie vaak zichtbaar worden als een catastrofale gebeurtenis. De totaal-vibratie van de mensheid neemt een tijdelijke duik, wanneer leiders ideeën proberen door te drukken die tegen de Universele energie in gaan. De Universele energiestroom zoekt balans door vermenging. Wereldwijde menselijke handelingen tegen deze stroom in zullen resulteren in soortgelijke ingrijpende reacties binnenin de Aarde. Jullie zijn veel meer in controle over jullie omgeving dan jullie je realiseren‘.

Wordt vervolgd

Lees hier het voorwoord
Lees hier hoofdstuk 1
Lees hier hoofdstuk 2
Lees hier hoofdstuk 3