DE GECREËERDE CRISIS

DE GECREËERDE CRISIS

24 september 2022 / Door Chris van Benthem

We leven in Nederland en in veel andere westerse landen in een ongekende crisis. Nooit eerder zijn de energieprijzen en voedselprijzen zo torenhoog geweest met een enorme inflatie als gevolg, nooit eerder zijn er zoveel migranten naar Nederland gekomen, nooit eerder zijn hele bevolkingsgroepen (boeren en tuinders) bedreigd in hun voortbestaan, nooit eerder is de woningmarkt zo op hol geslagen en nooit eerder is de klimaatpaniek zo groot geweest.

Onder deze crisis heeft het gewone volk ernstig te lijden. Zij zien hun besteedbaar inkomen drastisch dalen en leven daardoor vaak onder het bestaansminimum. Ook zien veel jongeren hun kansen op een betaalbare woning in rook opgaan omdat de huizen onbetaalbaar zijn geworden of omdat migranten standaard voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen.
 
Ook heeft de jarenlange verplichte ‘ophokplicht’ van jongeren en bejaarden door de zogenaamd coronacrisis gezorgd voor extreem veel zelfmoorden en/of depressies onder deze kwetsbare groepen.

De reactie van de leiders en elite van ons land en andere landen is nagenoeg overal in het westen hetzelfde: de burgers worden niet gecompenseerd voor hoge voedsel en energieprijzen, er wordt niet geïnvesteerd in de reguliere zorg of geestelijke gezondheidszorg maar juist bezuinigd, de plannen voor grootschalige onteigening van boeren bedrijven a.g.v. de stikstofcrisis gaan vooralsnog gewoon door en de stroom van vluchtelingen lijkt oneindig.

De reactie van deze regering Rutte/Kaag is overduidelijk naar de bevolking: ‘zoek het maar uit en val maar dood’. Ze laten de gewone mensen letterlijk in de kou staan. Er wordt juist wel geïnvesteerd in de oorlog in de Oekraïne, in het CO² kredietsysteem, stikstofbestrijding of het uitbreiden van het digitale controlesysteem.

Laten we eens nauwkeuriger kijken naar het ontstaan van deze grote ‘crisis’ waar we op dit moment mee worden geconfronteerd. Hebben we hier te maken met een echte bedreigende crisis of is deze crisis gecreëerd?

1.Energiecrisis:

Nederland beschikte tot voor kort over ruim voldoende goedkoop gas. Het gasveld in Slochteren is echter gesloten a.g.v. protesten van de Groningse bevolking die schade aan hun woningen hebben ondervonden. De overheid heeft categorisch geweigerd om deze mensen of bedrijven ruimhartig te compenseren waardoor de terechte weerstand onder de Groningse bevolking heeft geleid tot sluiting van ons belangrijkste gasveld.

Nederland blijft echter goedkoop gas leveren aan o.a. België, Italië en Duitsland terwijl de eigen bevolking een veelvoud van die exportprijs moet betalen.
Gas uit Rusland is besmet omdat volgens Rutte de oorlog tegen Rusland ook onze oorlog is. De bevolking is echter nooit geraadpleegd over de steun aan de Oekraïne omdat het raadgevend referendum voor die tijd al was afgeschaft. Toeval? Bovendien raken de sancties tegen Rusland niet de Russische bevolking maar juist onze eigen bevolking.

Mogelijke compensatiemaatregelen t.a.v. de hoge energieprijzen leiden tot grote afhankelijkheid van overheidssteun van hele bevolkingsgroepen.
Ook het feit dat de grote energieleveranciers zoals Shell miljarden winsten maken door de stijgende energieprijzen zou toch langzamerhand onze wenkbrauwen moeten doen fronsen.

2.Voedselcrisis:

volgens regeringsbronnen is de voedselcrisis in Nederland en de steeds hogere prijzen voor voedingsproducten mede ontstaan door de oorlog in de Oekraïne. Vreemd aangezien Nederland het tweede voedselproducerende land ter wereld is en meer dan 80 % van de landbouwproducten wordt geëxporteerd. Dan lijkt het toch zeer onwaarschijnlijk dat we in Nederland een voedselcrisis kunnen krijgen. Ook onze afhankelijkheid van graan uit de Oekraïne is niet zo groot dat we daardoor een voedselcrisis zouden kunnen ontwikkelen in Nederland.

Door de hoge energielasten (overheidsbeleid) en veevoederprijzen zijn de inkomsten van veel land en tuinbouwbedrijven onder druk komen te staan. Daarnaast dreigt de onteigening van boerenbedrijven a.g.v. de zogenaamde stikstofcrisis. Kortom: de boer als voedselproducent maakt zware tijden mee terwijl deze sector juist de bevolking kan voorzien van betaalbaar voedsel. Vreemd genoeg hoeft deze boer van de overheid op dit moment totaal geen steun te verwachten.

3. Klimaatcrisis:

Volgens de berekeningen van Al Gore (Inconveniant Truth) en het IPPC van de VN zullen de broeikasgassen (o.a.CO2 en methaan) de temperatuur  op Aarde naar ongekende hoogte opschroeven waardoor een rampscenario onafwendbaar is geworden. Zij gaan er vanuit dat door toedoen van de mens de temperatuur op Aarde snel zal stijgen  waardoor de zeespiegel omhoog zal komen en hele landmassa’s zullen verdwijnen in de golven en dat er extreme weersomstandigheden ontstaan zoals droogte of overstromingen.

In deze klimaatpaniek zijn kritische geluiden niet welkom. En dat terwijl lang niet alle wetenschappers achter de conclusies van het IPPC staan dat de mens verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging op Aarde.

De site Climategate, ondersteund door vele kritische wetenschappers, die de opwarming van de Aarde ook toeschrijven aan de cycli van de zon, is op internet geblokt. Blijkbaar omdat daar argumenten worden vermeld die de klimaatpaniek zouden kunnen ontkrachten.

Gelukkig komen er steeds meer kritische wetenschappers zoals Prof Guus Berkhout, die met zijn stichting Clintel grote vraagtekens zet bij de huidige klimaatmaatregelen en aangeeft dat er geen klimaaturgentie is. Hij ontkent de klimaatverandering niet maar vraagt juist om een open debat waarbij de kritische tegengeluiden ook gehoord mogen worden.

Ook mogen er ernstige vraagtekens gezet worden bij het CO2 krediet systeem van de overheid omdat het wel erg veel lijkt op een moderne vorm van de Middeleeuwse aflaten, waarbij de rijken hun klimaat zonden kunnen afkopen en daardoor hun luxe leventje kunnen voortzetten terwijl de gewone uitgeknepen bevolking de dupe wordt.

4. Migratiecrisis:

De stroom vluchtelingen uit de Oekraïne heeft de aandacht van de bevolking behoorlijk afgeleid van het failliete asielbeleid in Europa en specifiek ook in Nederland, dat al jaren lang gaande is.

Terwijl steeds meer Zuid Europese landen hun havens sluiten voor de stroom van asielzoekers uit met name Afrika, staan in Nederland de poorten ver open en wordt ons land overspoelt door buitenlandse gasten.

Vooral jonge mannen komen vanuit Afrika naar ons land voornamelijk met economische motieven.
In een overbevolkt land als Nederland mogen er misschien een keer vraagtekens gezet worden bij dit ruimhartige asielbeleid waarbij veel asielzoekers voorrang krijgen t.a.v. huisvesting boven de jeugd van Nederland die bijna geen goede woning kan bemachtigen.

Een eerlijke screening van asielzoekers aan de grens van Europa zou deze problemen kunnen voorkomen, aangezien vele asielzoekers slechts economische motieven hebben om naar Europa te komen en geen politieke of religieuze motieven.
Deze migratiecrisis wordt door het huidige beleid in stand gehouden en verergerd.

GECREËERDE CRISIS OF NIEUWE TOEKOMST

Het moge duidelijk zijn dat het huidige regeringsbeleid de genoemde crisissen juist heeft versterkt.
Willens en wetens worden de gasprijzen in Nederland voor burgers en bedrijven te hoog gehouden terwijl het gas als exportproduct voor minder dan de helft van de prijs de grens over wordt geëxporteerd. Bovendien wordt er niet serieus nagedacht over oplossingen zoals het tijdelijk open houden van kerncentrales (ook in Duitsland) of het heropenen van het gasveld in Slochteren met tevens een ruimhartig compensatiebeleid voor de door grondverzakkingen getroffen woningen.

Ook worden er geen maatregelen genomen om de stroom asielzoekers in te dammen waardoor de krapte op de woningmarkt voor Nederlandse jongeren alleen maar groter wordt.

De oorlog (en de daarbij horende wapenhandel) in de Oekraïne worden we letterlijk ingezogen door de westerse leiders omdat zij deze oorlog tegen Rusland voorstellen als ‘onze oorlog’. Kritische tegengeluiden worden of categorisch ontkent of geridiculiseerd.
Naast de IPPC-rapporten van de VN over de klimaatverandering zijn er echter ook wetenschappers die vragen om meer gedegen onderzoek over de rol van CO2 bij de opwarming van de Aarde en die meer duidelijkheid willen krijgen over de rol van bijv. oceaanstromingen, zonnestormen of langjarige klimaatcycli bij de klimaatveranderingen. Zij beklemtonen dat er geen klimaaturgentie is op dit moment. Waarom wordt er niet geluisterd naar deze kritisch geluiden uit wetenschappelijk hoek?

In deze crisis is de rol van de mainstream media is erg dubieus. Zij geven namelijk totaal geen ruimte voor kritische geluiden die alternatieven kunnen bieden over klimaat, voedselprijzen, energieprijzen, migratie of de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne. De NPO en NOS spannen daarbij de kroon en ontpoppen zich als rigide staatsomroepen.

Blijkbaar spelen er veel krachten die baat hebben bij chaos, armoede en angst. Zij verergeren de huidige crisis om zo hun agenda 2030 van het World Economic Forum voor de toekomst te kunnen doordrukken, gericht op controle, onderdrukking en inperkingen van vrijheden en burgerrechten van het gewone volk.

Rutte beweert tijdens Prinsjesdag dat het kabinet de problemen in het land niet kan oplossen. Er zijn echter wel degelijk oplossingen om uit deze crisissen te komen en een nieuwe inspirerende toekomst voor het gewone volk mogelijk te maken. Hier een aantal suggesties:

 1. Verlaging van de gasprijs voor burgers en bedrijven, waarbij het  heropenen van het gasveld in Slochteren de beste garantie is voor een daling van de gasprijs.
 2. Tijdelijk openhouden van kerncentrales in heel Europa totdat er goede alternatieven zijn zoals bijvoorbeeld vrije energie.
 3. Jongeren voorrang geven op de woningmarkt door bijv. het bouwen van premie-woningen of 1-2 persoonshuishouden stimuleren.
 4. BTW op alle voedingsmiddelen per direct afschaffen en waar nodig gratis voedsel verstrekken.
 5. Stoppen met het CO2 kredietsysteem dat slecht uitpakt voor de armen en positief voor de elite.
 6. Hernieuwd wetenschappelijk onderzoek opstarten naar klimaatveranderingen waarbij een werkelijk open debat kan worden gevoerd over de oorzaken en oplossingen.
 7. De screening van asielzoekers laten plaatsvinden buiten de grenzen van Europa en een onderzoek starten naar de draagkracht van een bevolking en land t.a.v. immigratie.
 8. Invoering van een bindend referendum waarbij de stem van de burger bepalend is voor het beleid van de regering.
 9. Geen verplichte onteigeningen doorvoeren van boerenbedrijven a.g.v. de stikstofcrisis maar kijken naar alternatieve oplossingen zoals natuur inclusief boeren.
 10. Geen verdere inmenging in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne aangezien het niet ‘onze oorlog’ is. Tevens stopzetting van de sancties tegen Rusland omdat deze slechts de eigen Nederlandse bevolking raken.
 11. De alternatieve media toegang geven tot de reguliere main stream media zoals Fbook, Twitter, Instagram, You Tube, TV zenders en radiostations zonder de huidige censuur.
 12. Een einde maken aan de verstikkende regels in de zorg, het  onderwijs en andere sectoren die een gezonde menselijke samenleving tegenwerken.

https://www.rivos.eu/