BOERENOPSTAND EN DE WEG NAAR VRIJHEID

BOERENOPSTAND EN DE WEG NAAR VRIJHEID

Door Chris van Benthem

Op dit moment wordt er door boeren wereldwijd geprotesteerd tegen de dwingen de maatregelen die de nationale regeringen, de VN en EU willen opleggen ten aanzien van Sustainable Development Goals.

Op de officiële site van de overheid staat: ‘Sustainable Development Goals (SDG’s): 17 doelen voor een duurzamere wereld. Een einde aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties voor de periode 2015-2030.’

Het lijkt een nobel streven om onrecht, armoede en klimaatverandering aan te pakken. Maar waarom is er dan zoveel verzet tegen deze plannen?

Volgens de voormannen van het boerenverzet, zowel in Europa als ook in Amerika, zijn de voorgestelde maatregelen voor de landbouwsector onuitvoerbaar omdat deze het einde van veel boerenbedrijven zullen betekenen en de voedselvoorziening in gevaar kunnen brengen.

Wat houden deze maatregelen van overheden, EU en VN dan precies in?
Het betreft forse inkrimpingen van de veestapel, gedwongen onteigeningen of verplaatsingen van landbouwbedrijven die te dicht aan natuurgebieden grenzen, hoge bijdragen voor de zogenaamde CO² taks, reductie van het stikstofgebruik en voortzetting van het web van bureaucratische regels en wetten voor de landbouwsector.

Maar achter deze strijd van overheden en bestuurders tegen de landbouwsector spelen nog andere zaken een grote rol.
In Nederland is de meerderheid van de grond in handen van boerenbedrijven en beheert deze sector de voedselvoorziening in Nederland en daarbuiten. Bovendien is de agrarische sector erg goed georganiseerd en een geducht machtsblok.

Politici wereldwijd hebben middels het World Economic Forum, een niet gekozen elitegroep geleid door miljardairs en adellijke families met als slogan: ‘You own nothing and be happy’, al te kennen gegeven dat alle belangrijke sectoren van voedsel, energie, educatie, gezondheid, milieu, tot media in handen dienen te zijn of te komen van de mondiale overheden. Het gaat de elite dus duidelijk om macht en controle.

Bovendien zijn een aantal zaken op z’n minst opmerkelijk en tegenstrijdig:

1. De Europese commissie (een niet democratisch gekozen bestuursorgaan van de EU) heeft in januari 2024 besloten dat het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup weer voor 10 jaar is toegelaten op de markt. Een zeer omstreden landbouwgif dat in verband wordt gebracht door onafhankelijke wetenschappers met de ziekte van Parkinson en de sterfte van micro-organismen in de bodem. Bepaald geen sustainable (duurzaam) middel voor de toekomst.

2. In heel Europa en vooral in Nederland vindt er een massale ontbossing plaats door de uitvoering van Natura 2000. Een natuurherstelplan met goede intenties. Er is echter geen of nauwelijks sprake van herplant waardoor het bosareaal in veel Europese landen aan het slinken is. Bossen zijn echter voor een stabiel klimaat essentieel. Een bos is warmer in de winter en kouder in de zomer dan andere landschapstypes zoals heide. Ook houden bossen veel water vast waardoor ze verdroging kunnen voorkomen.
Ontbossing is ook niet bepaald duurzaam te noemen.

3. De CO² taks of het CO²kredietsysteem, dat is voorgesteld in de Green Deal van Frans Timmersmans, is een gedwongen methode waarbij de kooldioxide uitstoot van elk individu verhandelbaar is. Dat betekent dat de rijken uitstootrechten kunnen kopen van de armere mensen waardoor ze hun luxe leventje met snoepreisjes en dure vervuilende auto’s gewoon kunnen voortzetten en de minder bedeelden in de toekomst worden opgesloten in 15 minuten steden. Eigenlijk is het een ordinaire belastingmaatregel. Ook dat past niet bepaald binnen het sociale karakter van bovengenoemde doelstellingen.
Onafhankelijke wetenschappers van de Stichting Clintel wijzen er bovendien op dat CO² geen vervuilende stof is maar essentieel is voor plantengroei en tevens zorgt voor een hogere landbouwopbrengst.

4. In de film: ‘No farmers no food, will you eat the Bugs’
https://www.youtube.com/watch?v=YOV5j4EB6jw wordt precies uit te doeken gedaan wat de achterliggende agenda is van de VN, EU en WEF.
Daarbij draait het vooral om het beperken van de vrijheid van boeren en burgers en het controleren van de voedselvoorziening wereldwijd.
Het broodnodige natuurherstel waardoor landschap en ecologie weer kunnen gedijen wordt helaas als misleidend argument gebruikt om controle en macht te verwerven door de elite.
Bovendien moet, volgens deze elite, iedereen insecten (bugs) gaan eten in plaats van vlees of vis. Kakkerlakken, meelwormen en krekels. Eet smakelijk!

De strijd van de boeren is de voorloper van een massabeweging die geen verdere bureaucratie wensen, niet willen worden aangestuurd door robots, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek eisen naar belangrijke maatschappelijke thema’s en hun rechten als vrij en soeverein mens opeisen. Daarin zullen overheden en politici dienstbaar moeten zijn naar de bevolking in plaats van tiranniek. Het motto dient te zijn ‘Service to Others’.’


IN DIE ZIN WIJZEN ONS DE BOEREN DE WEG NAAR VRIJHEID!


Natuurliefhebber Chris van Benthem